We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 25, 2017 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - mars 2017: Ökad omsättning och rörelseresultat exklusive engångsposter
Året inleddes med omsättningsnivåer bättre än det generella marknadsläget. Det är framför allt Europa som utvecklats starkt och även om marknadsläget fortfarande är svagt i Nordamerika, har Haldex nordamerikanska omsättning minskat i mindre omfattning än marknaden, vilket sammantaget resulterat i omsättningstillväxt för koncernen. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt där skivbromsen fortsatt är Haldex snabbast växande produkt. Försäljningen av bromscylindrar har ännu inte vänt uppåt vilket främst är kopplat till produktens starka position på den svaga nordamerikanska marknaden. Rörelseresultatet har ökat i paritet med omsättningstillväxten och förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 1 148 (1 097) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 0,4 procent.

Rörelseresultat för första kvartalet exklusive engångsposter uppgick till 81 (77) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,0 (7,0) procent. Rörelsemarginalen inklusive engångsposter uppgick till 3,2 (7,0) procent för första kvartalet. Engångsposterna för kvartalet uppgick till 44 (0) MSEK.

För första kvartalet uppgick resultat efter skatt till 29 (48) MSEK och resultat per aktie till 0,64 (1,08) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19 (42) MSEK för första kvartalet.

Den 14 juli 2016 inleddes en budprocess på Haldex vilken fortfarande löper. Knorr-Bremses bud på 125 SEK är villkorat och beroende av tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter. Konkurrensutredningarna pågår för närvarande. När och om dessa tillstånd erhålls kan budet slutföras. Den 19 april offentliggjorde Knorr-Bremse att de ansökt hos Aktiemarknadsnämnden om förlängning av acceptfristen till den 26 september.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2016.

Nyckeltal januari-mars 2017

(motsvarande period föregående år inom parantes)

  •  Nettoomsättning, MSEK     1 148 (1 097)
  •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   81 (77)
  •  Rörelseresultat, MSEK   37 (77)
  •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   7,0 (7,0)
  •  Rörelsemarginal, %   3,2 (7,0)
  •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   13,8 (19,6)
  •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   7,7 (13,9)
  •  Resultat efter skatt, MSEK   29 (48)
  •  Resultat per aktie, SEK   0,64 (1,08)
  •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   19 (42)

1) Rullande tolv månader

Åke Bengtsson, tillförordnad VD och koncernchef, kommenterar:

”I mars tog jag över som tillförordnad VD för Haldex. Mitt uppdrag är att fokusera på befintlig verksamhet och leda bolaget tills den pågående budprocessen är slutförd. Vi i Haldex är fullt dedikerade att fortsätta bygga ett starkare bolag, vilket är positivt för kunder, medarbetare och ägare. Det är därför mycket glädjande att kunna presentera ett kvartal där vi kan se hur Haldex lyckats prestera bättre än det generella marknadsläget och samtidigt förbättra rörelseresultatet.

Förra året var utmanande för Haldex. Den officiella prognosen för antal producerade fordon i Nordamerika försämrades kvartal för kvartal. Med hälften av vår omsättning i Nordamerika fick det stor påverkan på Haldex. Under första kvartalet i år ser vi tecken på att det nordamerikanska fallet börjat bromsas upp. Haldex har fortfarande en stark position inom bromscylindrar i USA och där har marknadsläget fortfarande synbara effekter. Inom övriga större produktområden är däremot den sammantagna utvecklingen positiv och vi kan för första gången på länge visa tillväxt inom flertalet av våra produktlinjer. Europa är den geografiska marknad som utvecklats bäst och där har vi dessutom bra draghjälp av försäljningen av skivbromsar, vår fortsatt snabbast växande produkt.

Förbättringen av rörelseresultatet är i linje med omsättningstillväxten. Volymförändringar, framför allt i Nordamerika, är den främst bidragande orsaken till rörelsemarginalens utveckling. Den underliggande kostnadsstrukturen och kostnadskontrollen i bolaget är fortsatt god.

Stark produktportfölj

Under kvartalet har vi lanserat ITCM (Intelligent Trailer Control Module) som ger Haldex ABS-lösning några av de uppskattade egenskaper som de mer avancerade EBS-lösningarna har. EBS är sedan länge den ledande tekniken i Europa medan ABS med sitt lägre teknikinnehåll fortsatt är den dominerande tekniken i Nordamerika.

Skivbromsen återlanserades i USA i början av förra året och vi hade som mål att säkra ett större kontrakt, men med den osäkra ägarsituation som vi befunnit oss i sedan förra sommaren har vi inte lyckats övertyga amerikanska kunder att våga satsa på ett långsiktigt kontrakt. Vi har däremot genomfört ett antal mindre affärer samt blivit godkända som tillval hos en axeltillverkare i USA vilket gör att de åkerier som önskar Haldex skivbroms på sitt fordon numera har det som tillval. Vår skivbroms har dessutom uppmärksammats av den amerikanska tidskriften Heavy Duty Trucking (HDT) som gett den utmärkelsen ”Top 20 Award” där bl.a innovation, kostnadseffektivitet, säkerhet och effektivitet är med bland urvalskriterierna. I Europa har skivbromsen fortsatt växa och bedömningen är att den kommer vara vår snabbast växande produkt även framöver.

Fokus på befintlig verksamhet

Budprocessen har pågått i tio månader och med den förlängning som Knorr-Bremse nu ansökt om förbereder vi oss på ytterligare ett antal månader innan processen kan slutföras. ”Fokus på befintlig verksamhet” är vårt ledord. Vi har under hela processen arbetat med transparent och kontinuerlig information internt samtidigt som vi fortsatt investera i strategiskt viktiga projekt. De utbildningsprogram som vi tidigare annonserat har dragit igång med full kraft under första kvartalet med mycket positiv feedback. Att leda genom förändring har sällan känts så aktuellt att sätta fokus på i utbildning och diskussioner som nu. Vi ser en ökad risk att allt fler personer lämnar bolaget och vi har svårigheter att rekrytera. Det är ett prioriterat mål att fortsätta behålla våra medarbetare genom hela processen, där utbildningsinsatser som denna ger bättre ledare, vilket leder till högre motivation för samtliga medarbetare.

Mycket tid och energi kommer fortsätta fokuseras på kundrelationer. Vi har en mycket dedikerad säljkår som byggt upp starka relationer under många år. Att vi lyckats öka omsättningen inom ett flertal produktområden, samtidigt som ett flertal kunder uttryckligen avstått från att teckna kontrakt på grund av den osäkra ägarsituationen, visar vilket förtroendekapital våra säljare har. Men det kostar energi att verka under dessa förhållanden och ju snabbare ägarsituationen klarnar, desto bättre.

Därför lägger vi också mycket resurser på att bistå i konkurrensutredningarna för att de ska gå framåt så snabbt som möjligt. Den förlängning som Knorr-Bremse begärt visar just hur komplexa dessa utredningar är och hur mycket tid de tar. Vi är behjälpliga i konkurrensutredningarna på bästa sätt med de resurser ett bolag av Haldex storlek kan uppbringa.

Haldex under 2017

Budsituationens påverkan är fortsatt svårbedömd. Även om det finns vissa positiva tecken på marknaden och vi lyckades uppvisa en mindre tillväxt under första kvartalet, väljer vi att behålla vår tidigare prognos för helåret: Bedömningen av 2017 är ett år då ett svagt marknadsläge och en utdragen budprocess gör att det blir svårt för Haldex att visa tillväxt. Vår ambition är att fortsatt säkerställa en god lönsamhet, men med minskad omsättning och höga kostnader på grund av budprocessen, bedöms rörelsemarginalen för 2017 bli något sämre än för 2016.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Åke Bengtsson, tillförordnad VD och koncernchef. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Tisdagen den 25 april kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på: https://wonderland.videosync.fi/haldex-q1-report-2017

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-56 64 26 69

UK: +44 20 3008 9810

US: +1 85 5831 5945

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer 

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Åke Bengtsson, Tillförordnad VD & Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, tisdagen den 25 april 2017, kl 7.20

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.