We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 25, 2017 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - september 2017: Omsättningstillväxt på en förbättrad marknad
Under tredje kvartalet har Haldex växt omsättningen i samtliga geografiska regioner med Asien som den region som visat störst tillväxt. Marknaden har fortsatt utvecklas positivt med den största förbättringen i Nordamerika. Haldex har stärkt sin position i Europa under kvartalet men har inte kunnat växa i samma omfattning som den nordamerikanska marknaden. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt bl.a skivbromsen. Dessutom har försäljningen av bromscylindrar uppvisat tillväxt för första gången sedan produktåterkallelsen 2014. Rörelseresultatet exkl. engångsposter är fortfarande på lägre nivå än motsvarande kvartal föregående år. Kvartalet har fortsatt tyngas av uppköpsprocessen som tagit fokus och resurser från kärnverksamheten.

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 081 (1 076) MSEK, vilket är i linje med motsvarande period föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 3 procent. Omsättningen för årets nio första månader uppgick till 3 413 (3 320) MSEK vilket är en valutajusterad ökning med 0,4 procent.

Rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 68 (80) MSEK för tredje kvartalet och till 226 (244) MSEK för årets nio första månader. Det motsvarar en rörelsemarginal på 6,3 (7,4) procent för tredje kvartalet och 6,6 (7,3) procent för årets nio första månader. Rörelsemarginalen inklusive engångsposter uppgick till 4,5 (6,3) procent för tredje kvartalet och till 3,4 (6,9) för årets nio första månader. Engångsposterna för tredje kvartalet uppgick till 19 (12) MSEK netto och för årets nio första månader till 110 (12) MSEK netto.

För tredje kvartalet uppgick resultat efter skatt till 26 (37) MSEK och resultat per aktie till 0,59 (0,82) SEK. Motsvarande siffror för årets nio första månader är 65 (147) MSEK i resultat före skatt samt 1,45 (3,29) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27 (65) MSEK för tredje kvartalet och till 85 (168) MSEK för årets nio första månader.

Den 14 juli 2016 inleddes en uppköpsprocess på Haldex. Den 29 juni 2017 meddelades att styrelsen inte längre stöder budet från Knorr-Bremse på grund av mycket låg sannolikhet för godkännande av konkurrensmyndigheterna. Den 19 september 2017 återkallade Knorr-Bremse budet.

Nyckeltal juli-september 2017

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     1 081 (1 076)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   68 (80)
 •  Rörelseresultat, MSEK   48 (68)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,3 (7,4)
 •  Rörelsemarginal, %   4,5 (6,3)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   12,6 (14,6)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   4,2 (14,1)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   26 (37)
 •  Resultat per aktie, SEK   0,59 (0,82)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   27 (65)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-september 2017

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     3 413 (3 320)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   226 (244)
 •  Rörelseresultat, MSEK   116 (232)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,6 (7,3)
 •  Rörelsemarginal, %   3,4 (6,9)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   12,6 (14,6)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   4,2 (14,1)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   65 (147)
 •  Resultat per aktie, SEK   1,45 (3,29)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   85 (168)

1) Rullande tolv månader

Åke Bengtsson, VD och koncernchef, kommenterar:

”Det tredje kvartalet 2017 är det första för mig i rollen som VD och Koncernchef. Utnämningen från tillförordnad VD skedde i samband med att Knorr-Bremse drog tillbaka sitt bud på Haldex och det är ett spännande tillfälle att kliva in i VD-rollen. Vi kan redan se positiva effekter av att inte längre vara under bud. Under kvartalet har vi bl.a tecknat ett treårigt avtal med en amerikansk lastbilstillverkare som omfattar både bromscylindrar och bromshävarmar, där kunden inväntade utfallet av budprocessen. Vi har även vunnit tillbaka en amerikansk lastbilskund som valde att köpa bromshävarmar från en konkurrent under den turbulenta period som vi då befann oss i.

Haldex kommer nu accelerera implementationen av den strategi vi la grunden till under 2016. Under det senaste året har vår strategiska position förtydligats genom den återkoppling och det stöd som kunderna gett oss under konkurrensutredningen. Vi uppskattas för våra kundnära, öppna och flexibla lösningar där vi förstår kundernas problemställningar och är beredda att lösa dem gemensamt. Det är en position vi kommer bygga vidare på. Med produktledarskap som en av fem grundpelare i strategin är det glädjande att se att våra utvecklingsinsatser inom området för självkörande fordon tillsammans med kunder har intensifierats under den senaste månaden. Vi har även nått en ny milstolpe i vårt joint venture kring elektromekaniska bromsar då vi genomfört en första testfas med positivt resultat.

Framtida ägarsituation

Haldex är bevisligen ett eftertraktat bolag. Långsiktiga och strategiska ägare är viktigt i vår bransch med lång livslängd på respektive fordonsplattform. Vi har idag en stabil huvudägare och att skapa förutsättningar för en långsiktig ägarbas är viktigt för oss. Teknikskiftet inom industrin till självkörande fordon och den position vi har, kommer attrahera investeringar i Haldex aktie.

Förbättrat marknadsläge

Marknadsläget har successivt förbättrats under året och vi kan konstatera att den nordamerikanska marknaden tydligt vänt uppåt. Haldex har ökat omsättningen i samtliga regioner under tredje kvartalet men har ändå inte fullt ut kunnat dra nytta av den förbättrade konjunkturen. I Europa har vi tagit marknadsandelar men i Nordamerika har vi, trots tillväxt, inte lyckats hålla jämna steg med marknadsförbättringen. Sammantaget har vi dock lyckats över förväntan med att hålla fokus på verksamheten.

Skivbromskontrakt i USA

En mycket glädjande nyhet är att vår skivbroms blivit godkänd som tillval hos en av de marknadsledande axeltillverkarna i USA. Det är en viktig milstolpe för att vinna referenskunder inför det kommande teknikskiftet i USA. Intresset för att byta från trumbromsar till skivbromsar ökar kontinuerligt och vi lägger nu grunden för vår framtida expansion. Även i Europa har skivbromsförsäljningen fortsatt växa under kvartalet.

Trendbrott för bromscylindrar

Förra kvartalet kunde vi se att nedgången av bromscylindrar hade brutits och i detta kvartal har försäljningen av bromscylindrar växt med tvåsiffriga tal. Det är mycket positivt att vi lyckats bryta den trend som inleddes med produktåterkallelsen under slutet av 2014. Under tredje kvartalet har vi dessutom återlanserat en uppgraderad version av den bromscylinder som återkallades. Efter mycket omfattande tester var vi nu redo att åter erbjuda våra kunder den variant av våra bromscylindrar som har en tätslutande design som klarar av extra tuffa vägförhållanden. Det är en produkt där Haldex sedan tidigare varit ledande då få konkurrenter haft teknik som är tillräckligt avancerad för att matcha vår funktionalitet.

Ny lag driver efterfrågan på bromshävarmar

En annan stor produktgrupp som växt kraftigt under kvartalet är bromshävarmen. Denna världsledande produkt är populär på den amerikanska marknaden och med uppsvinget i antal producerade fordon får det positiv effekt på efterfrågan på bromshävarmar. En lagändring i Kina kommer dessutom att driva på efterfrågan på bromshävarmar då det fattats beslut om att nybyggda, tunga fordon måste ha automatiska bromshävarmar från och med januari 2018. Försäljningen från bromshävarmar kommer bidra positivt till vinstmarginalen framöver.

Lönsamhet och kostnadsnivåer

Som tidigare aviserat når Haldex marginal inte upp till föregående års nivåer. Den högre kostnadsnivån beror på en rad faktorer. Vi anser att det är av stor vikt för Haldex framtida konkurrenskraft att vi fortsätter driva viktiga utvecklingsprojekt och att högre FoU-kostnader därmed är rätt väg framåt. Lanseringen av bromscylindern har lett till temporärt ökad lagerhållning vilken förväntas minska när produkten nått marknaden. Under tredje kvartalet har efterfrågan vänt vilket lett till angenäma problem men även till högre kostnader. Vi har t.ex infört fler skift i vissa fabriker samtidigt som leveranser har fått läggas om till en högre kostnad.

Marknadsutsikter och prognos för 2017

Bedömningen av 2017 är ett år där produktionsvolymerna kan nå över förra årets nivå, men med den oväntade och snabba förändringen av efterfrågan är vi fortfarande i ett läge då vi inte kan dra full nytta av situationen. Vår resultatprognos för 2017 är oförändrad. Vi kommer säkerställa en god lönsamhet, men med höga kostnader på grund av uppköpsprocessen, bedöms rörelsemarginalen för 2017 bli något sämre än för 2016.

Vi är dock övertygade om att Haldex inför 2018 kan dra nytta av det förbättrade marknadsläget och att de nuvarande strategiska samarbetena kommer leda till en ännu starkare position på marknaden. Vi kan lägga en osäker och mycket intensiv period bakom oss. Som bolag går vi på många plan stärkta ur processen, främst på grund av det stora stöd vi fått från kunder över hela världen. Våra engagerade medarbetare har dessutom skapat en stark sammanhållning och driv framåt i bolaget.”

Åke Bengtsson
VD & Koncernchef

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Åke Bengtsson, VD och koncernchef samt Andreas Ekberg, tf CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Onsdagen den 25 oktober kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på:

https://tv.streamfabriken.com/haldex-q3-2017

Delta i telefonkonferensen:

SE: 08-519 99 364

UK: +44 203 00 898 03

US: +1 855 831 59 44

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer  

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Åke Bengtsson, VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476150

Andreas Ekberg, tf CFO
Tfn: 0418-476150

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 25 oktober 2017, kl 7.20.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2150 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.