We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 4, 2017 | Press release
Kommuniké från Haldex årsstämma
Haldex höll sin årsstämma för 2017 den 4 maj i Landskrona.

VDs anförande

Haldex tillförordnade VD och Koncernchef, Åke Bengtsson, summerade 2016 som varit ett händelserikt år för bolaget med bl.a uppköpsbud från tre olika aktörer. En av de trender som föranlett intresset för bolaget är utvecklingen mot självkörande lastbilar. Åke Bengtsson förklarade hur Haldex teknik kan spela en framträdande roll i en sådan utveckling. VDs presentation är publicerad på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/bolagsstyrning/årsstaemma/årsstaemma-2017

Styrelse

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Göran Carlson, Magnus Johansson och Annika Sten Pärson samt nyvälja Ulf Ahlén, Jörgen Durban och Johan Gileus till styrelseledamöter.

Till styrelseordförande nyvaldes Jörgen Durban. Jörgen Durban är advokat och styrelseordförande i Anoto Group AB. Jörgen har tidigare varit managing partner för Linklaters Sverige.

”Haldex befinner sig i en mycket intressant situation där jag med min långa erfarenhet från bolagsrätt och förvärv tror mig kunna tillföra mycket”, säger Jörgen Durban, nytillträdd styrelseordförande för Haldex. ”Bolaget har lyckats bibehålla fokus på befintlig verksamhet vilket är beundransvärt med tanke på hur länge Haldex befunnit sig i en osäker ägarsituation. Den tidigare styrelsen förutsåg att processen skulle bli komplex och långdragen, vilket är en uppfattning jag delar. Det är dock glädjande att se hur bra samarbetet med Knorr-Bremse fungerar.”

Revisorer

Årsstämman omvalde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Huvudansvarig revisor är Bror Frid.

Ersättning till styrelse

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 831 000 kronor till styrelsens ordförande, 330 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet. Ovanstående arvoden ska enligt årsstämmans beslut utbetalas omedelbart och utgå i deras helhet även om ledamöterna inte skulle bli omvalda vid en eventuell extra bolagstämma före nästa årsstämma.

Vidare beslutade årsstämman att ett retroaktivt tilläggsarvode om 500 000 kronor ska utgå till Magnus Johansson för hans omfattande extra insatser under 2016/2017 i egenskap av tillförordnad styrelseordförande i anledning av Knorr-Bremses offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ytterligare information:

Fullständig information om varje beslutsförslag kan laddas ner från http://corporate.haldex.com/sv  

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:
 
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 4 maj 2017, kl 17.15.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.

Related Documents