We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 3, 2018 | Press release
Årsstämma i Haldex Aktiebolag
Aktieägarna i Haldex Aktiebolag kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Instrumentgatan 15, Landskrona. Kl. 15.00 inbjuds aktieägare att delta även vid en kort presentation av några av Haldex verksamhetsområden eller en guidad visning av fabriken. Efter stämman serveras enklare förtäring.

A.         RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 26 april 2018,

dels    anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Wiveca Kivi, Box 507, 261 24 Landskrona eller per telefon 0418-47 61 63 eller per e-mail till anmalan.stamma@haldex.com, senast torsdagen den 26 april 2018. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer samt personnummer (organisationsnummer).

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit bolaget tillhanda senast den 26 april 2018. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, http://corporate.haldex.com/sv/investerare/bolagsstyrning/årsstaemma/årsstaemma-2018 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per torsdagen den 26 april 2018 och förvaltaren bör alltså underrättas i god tid före detta datum. Registreringen kan vara tillfällig.

B.         ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Verkställande direktörens redogörelse.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om

    a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

    b. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017, och

    c. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning. 

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

10. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.

11. Fastställande av arvode till revisorerna.

12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor.

13. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

14. Stämmans avslutande.

Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8(c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,55 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 7 maj 2018. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 11 maj 2018.

Förslag till val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 9-12 på dagordningen)

I linje med god marknadspraxis och mot bakgrund av att Haldex har informerat ZF Friedrichshafen (”ZF”) om att det inte har etablerats någon valberedning som kommer att lämna förslag till årsstämman 2018, föreslår ZF, som är Haldex största ägare med ett aktieinnehav motsvarande omkring 20 procent av det totala antalet röster i bolaget, att:

  •  styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter,
  •  Ulf Ahlén, Jörgen Durban och Johan Giléus omväljs till styrelseledamöter samt att Helene Svahn och Ulrika Hagdahl nyväljs till styrelseledamöter,
  •  Jörgen Durban omväljs till styrelsens ordförande, samt
  •  arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2019 ska utgå enligt följande: 700 000 kronor (831 000 kronor) till styrelsens ordförande, 300 000 kronor (330 000 kronor) till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 100 000 kronor (oförändrat) till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor (oförändrat) till varje ledamot av revisionsutskottet. För det fall styrelsen inrättar ett utskott för ny teknik, ska arvode om 75 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 75 000 kronor ska utgå till varje ledamot av utskottet.

Helene Svahn är professor i nanobioteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan samt Chef Forskning och Innovation på Permobil. Helene är även styrelseledamot i stiftelsen för strategisk forskning, stiftelsen Nobel Center, Mindforce Labs, SwedNanoTech och Forskning & Framsteg.

Ulrika Hagdahl är civilingenjör i teknisk fysisk från Kungliga Tekniska Högskolan, samt grundare av och tidigare VD för Orc Software AB. Ulrika är styrelseledamot Beijer Electronics AB, HiQ International AB, Image Systems AB, Starbreeze AB och Sectra AB.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Revisionsutskottet föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs som bolagets revisor. Revisionsutskottet föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2019. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att revisionsbolaget kommer att utse auktoriserade revisorn Bror Frid som huvudansvarig revisor. Revisionsutskottet föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Mot bakgrund av att Haldex har informerat ZF om att någon valberedning inte har etablerats, har ZF meddelat Haldex att ZF stöder revisionsutskottets förslag ovan.

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13 på dagordningen)

Haldex Aktiebolag har sedan många år fastlagda principer och former för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen och dess ersättningsutskott beslutar om utformning av ersättningssystem samt storlek och former för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Styrelsen ges möjlighet att kunna avvika från nedanstående riktlinjer i enskilda fall där särskilda skäl föreligger.

Allmänt

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapar goda förutsättningar för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga vad avser struktur, omfattning och nivå på ersättning.

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

Den totala årliga kontanta ersättningen, dvs. fast lön jämte bonus och andra långsiktiga kontanta ersättningar, ska vara marknadsmässig i den geografiska marknad inom vilken individen verkar. Den totala nivån på ersättningen ska ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med marknaden för likvärdiga positioner inom relevant geografisk marknad.

Kompensationen bör vara baserad på prestation. Den bör därför innehålla en kombination av fast lön och bonus, där den rörliga ersättningen utgör en relativt stor del av den totala kompensationen.

Årsredovisningen 2017 anger den totala ersättningen och övriga förmåner som utgått till de ledande befattningshavarna under 2017.

Ersättning och ersättningsformer

Koncernens ersättningssystem innehåller olika former av ersättning i syfte att skapa en väl avvägd kompensation som styrker och stödjer kort- och långsiktig målstyrning och måluppfyllelse.

Fast lön

Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Årlig bonus

Ledande befattningshavare har en årlig bonus som utbetalas på helårsbasis. Den årliga bonusen är strukturerad som en rörlig del av den fasta lönen. Bonusmål ska i första hand vara relaterade till utfall av koncerngemensamma finansiella mål, finansiella mål avseende den enhet befattningshavaren ansvarar för samt tydligt definierade individuella mål avseende specifika arbetsuppgifter. De senare används för att säkerställa fokus på icke finansiella mål av särskilt intresse.

Koncerngemensamma finansiella mål för bonusen fastställs årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med koncernens affärsstrategi och resultatmål. På styrelsens uppdrag fastställer ersättningsutskottet de av verkställande direktören föreslagna finansiella målen för enskilda enheter.

Den andel av den totala ersättningen som utgörs av årlig bonus varierar beroende på befattning och kan utgöra upp till 50 procent av den fasta årslönen vid full måluppfyllelse. Målformuleringen innehåller en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles.

Långsiktigt incitamentsprogram

I syfte att stärka långsiktighet i beslutsfattande och säkerställa långsiktig måluppfyllelse ska ersättning även kunna utgöras av långsiktiga incitamentsprogram. Långsiktiga incitamentsprogram ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och syfta till att öka Haldex attraktivitet som arbetsgivare och bidra till såväl förmågan att behålla nyckelpersoner inom koncernen som att rekrytera nya nyckelpersoner.

Långsiktiga incitamentsprogram som är aktie- eller aktiekursrelaterade förutsätter godkännande av bolagstämman, medan andra långsiktiga incitamentsprogram ska kunna implementeras efter beslut av styrelsen.

Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget till dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, har styrelsen för avsikt att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram som inte är aktie- eller aktiekursrelaterat. Prestationsmålet för detta program ska baseras på avkastning på sysselsatt kapital under en period som inte understiger tre år. Den kontanta ersättningen till deltagare vid måluppfyllelse ska inte överstiga 50 procent av deltagarens fasta årslön. Programmet kan vara årligt återkommande.

Pensioner

Vid ingående av nya pensionsavtal ska ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker för de ledande befattningshavare som är anställda i Sverige vid 65 års ålder och för övriga enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras enbart på fast lön. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med lokal marknadspraxis.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för friskvård, sjukvårds- och sjuk-försäkring etc., ska utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämma med vad som är marknadsmässigt brukligt på respektive geografisk marknad.

Särskilda ersättningar

Utöver de här beskrivna ersättningarna kan i undantagsfall överenskommelse om ytterligare ersättningar träffas t ex när detta bedöms nödvändigt för att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådana särskilda ersättningar ska vara tidsbegränsade och inte överstiga 36 månader. Dessa ska ej heller överstiga två gånger den ersättning befattningshavaren skulle ha erhållit om sådan överenskommelse om särskild ersättning inte träffats.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har en uppsägningstid på upp till 12 månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Vid uppsägning gäller praxis i den geografiska marknad där befattningshavaren verkar.

C.         ÖVRIGT

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida http://corporate.haldex.com/sv/investerare/bolagsstyrning/årsstaemma/årsstaemma-2018 senast tre veckor för stämman samt kommer att skickas till de aktieägare som så begär. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Wiveca Kivi, Haldex AB, Box 507, 261 24 Landskrona.

Aktier och röster

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Haldex 44 215 970. Haldex innehar 11 705 egna aktier per dagen för denna kallelse.

Landskrona i april 2018
Haldex Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Tfn: 0418-476163

Åke Bengtsson, VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476150

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 3 april 2018  kl 9.30.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,5 miljarder SEK.