We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 14, 2018 | Annual Financial Statement
Haldex bokslutskommuniké, januari - december 2017: Stark avslutning på året
Marknadsläget har successivt förbättrats under året och det har även Haldex tillväxt. Under fjärde kvartalet har Haldex fortsatt öka omsättningen i samtliga geografiska regioner vilket resulterade i tillväxt även för helåret. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt bl.a skivbromsar och bromshävarmar. Dessutom har försäljningen av bromscylindrar uppvisat tillväxt för första gången sedan produktåterkallelsen 2014. Även rörelseresultatet exkl. engångsposter har haft en bättre utveckling under andra halvåret och nådde för helåret upp till samma nivå som föregående år. Året tyngdes av uppköpsprocessen som tagit fokus och resurser från kärnverksamheten, men avslutades starkt under det fjärde kvartalet.

Omsättningen för helåret uppgick till 4 462 (4 374) MSEK, vilket är 2 procent högre än föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 1 procent. Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 049 (1 054) MSEK vilket är en valutajusterad ökning med 5 procent.

Rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 292 (291) MSEK för helåret, varav 66 (48) MSEK för fjärde kvartalet. Det motsvarar en rörelsemarginal på 6,5 (6,6) procent för helåret och 6,3 (4,6) procent för fjärde kvartalet. Engångsposterna för helåret uppgick till 143 (87) MSEK, varav 33 (73) MSEK för fjärde kvartalet.

För 2017 uppgick resultat efter skatt till 79 (91) MSEK och resultat per aktie till 1,67 (2,00) SEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet var 14 (-56) MSEK i resultat före skatt samt 0,25 (-1,27) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 130 (256) MSEK för helåret och till 45 (88) MSEK för fjärde kvartalet.

Den 14 juli 2016 inleddes en uppköpsprocess på Haldex. Den 29 juni 2017 meddelades att styrelsen inte längre stöder budet från Knorr-Bremse på grund av mycket låg sannolikhet för godkännande av konkurrensmyndigheterna. Den 19 september 2017 återkallade Knorr-Bremse budet.

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 0,55 (0,00) SEK per aktie, vilket är i linje med Haldex utdelningspolicy.

Nyckeltal oktober-december 2017

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     1 049 (1 054)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   66 (48)
 •  Rörelseresultat, MSEK   33 (-25)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,3 (4,6)
 •  Rörelsemarginal, %   3,1 (-2,4)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   13,3 (13,8)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   6,8 (9,7)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   14 (-56)
 •  Resultat per aktie, SEK   0,25 (-1,27)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   45 (88)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal helår 2017

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     4 462 (4 374)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   292 (291)
 •  Rörelseresultat, MSEK   149 (204)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,5 (6,6)
 •  Rörelsemarginal, %   3,3 (4,7)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   13,3 (13,8)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   6,8 (9,7)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   79 (91)
 •  Resultat per aktie, SEK   1,67 (2,00)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   130 (256)

1) Rullande tolv månader

Åke Bengtsson, VD och koncernchef, kommenterar:

”Under 2017, som på många sätt var ett exceptionellt år för Haldex, skapade vi ett nytt driv och sammanhållning inom företaget. Teknikskiftet mot självkörande fordon blev allt tydligare och vi såg att Haldex öppna och flexibla lösningar, som utvecklas gemensamt med kunderna, är långt mer konkurrenskraftiga än vad storleken på vårt bolag antyder. Det var en av de främsta anledningarna till att vi hamnade i den budstrid om bolaget som pågick i mer än ett år.

Förbättrat marknadsläge påverkade resultatet

Marknadsläget har successivt förbättrats under året och vi kan konstatera att den nordamerikanska marknaden tydligt vänt uppåt. Haldex har ökat omsättningen i samtliga regioner under andra halvåret och den totala omsättningen växte jämfört med föregående år. I Europa har vi tagit marknadsandelar, men i Nordamerika har vi, trots tillväxt, inte lyckats hålla jämna steg med marknadsförbättringen. Tillväxten har emellertid hjälpt oss att nå en högre lönsamhet än vår prognos. Under 2017 förutspådde vi en något lägre rörelsemarginal än 2016. När vi summerar böckerna ser vi en rörelsemarginal som ligger i linje med föregående år, till stor del på grund av den positiva utvecklingen under andra halvåret. Det är en mycket stark prestation under de förutsättningar vi haft.

Teknologiutveckling

Haldex accelererar nu implementationen av den strategi vi lade grunden till under 2016. Vi har en bra position att bygga från och eftertraktad teknologi för framtida lösningar. Det är av stor vikt för Haldex framtida konkurrenskraft att vi fortsätter driva viktiga utvecklingsprojekt och kan attrahera rätt kompetens. Det kommer därför bli ett av våra viktiga fokusområden framöver. De projekt som inletts med kunder inom området för självkörande fordon har fortsatt utvecklats under fjärde kvartalet och vi arbetar med att säkra utvecklingskontrakt. Vi har även nått en ny milstolpe i vårt joint venture kring elektromekaniska bromsar då vi påbörjat en andra testfas med prototyper monterade på fordon.

Expansion på eftermarknaden

I slutet av januari spenderade jag tid med kunder på mässan Heavy Duty Aftermarket week (HDAW) i USA. I dialog med våra kunder bekräftas bilden av Haldex som en uppskattad leverantör med starka kundrelationer. På mässan lanserade vi ett flertal nya eftermarknadsprodukter under varumärket Midland vilka mottogs mycket positivt. Vi använder Midland för ”value line” produkter i Nordamerika, där den europeiska motsvarigheten är varumärket Grau. Expansionen av produktutbudet i vår value line har varit något snabbare i Europa än Nordamerika och det är därför glädjande att se hur detta varumärke nu tar fart även i USA.

Teknikskifte i Nordamerika

Under mitt besök var det dessutom tydligt, både från kunder och prognosmakare, hur skiftet från trumbroms till skivbroms i USA förväntas gå snabbare än vad de tidigare trott. Skivbromsen ger oss en högre omsättning per enhet jämfört med trumbromsen, då vi enbart säljer bromshävarmen som del av en trumbroms. Marginalen är lägre i procent men högre i absoluta tal. En omställning till skivbroms kommer därför gynna oss totalt sett, även om det resulterar i minskad försäljning av bromshävarmar.

Trendbrott för bromscylindrar

Under mitten på året kunde vi se att nedgången av bromscylindrar hade brutits och vi lyckades nå försäljningssiffror som var på en högre nivå än föregående år. Det är mycket positivt att vi lyckats bryta den trend som inleddes med produktåterkallelsen under 2014. Under tredje kvartalet lanserades dessutom en uppgraderad version av den bromscylinder som berördes och Haldex har därmed, åter igen, den bäst förseglade bromscylindern på marknaden.

Ökad efterfrågan i Kina på bromshävarmar

En annan stor produktgrupp som växt kraftigt under året är bromshävarmen. Uppsvinget i antal producerade fordon i Nordamerika är den främsta orsaken till den ökade efterfrågan. Framöver är det däremot en lagändring i Kina som kommer driva tillväxten. Nybyggda, tunga fordon måste ha automatiska bromshävarmar från och med januari 2018. Det kommer öka antalet sålda enheter markant. Den förändrade geografiska försäljningsmixen kommer dock att resultera i något minskade marginaler för denna produktgrupp.

Långsiktiga finansiella mål och utdelning

Sedan 2014 har Haldex de långsiktiga målen om att växa snabbare än marknaden samt nå minst 10 procents rörelsemarginal. Vi har tangerat denna lönsamhetsnivå under vissa år, dock inte under 2017. Med den teknologiutveckling som sker, kommer vi, i likhet med ett flertal av våra kunder, att under de kommande åren prioritera investeringar i FoU, för att fortsätta bygga vår framtida konkurrenskraft. Vi kommer fortsätta hålla god kostnadskontroll inom samtliga områden och samtidigt investera i den teknologi som krävs för att nå 10 procents rörelsemarginal långsiktigt och inte bara under en kort period.

Styrelsen har föreslagit en utdelning på 0,55 SEK per aktie vilket är i linje med policyn att 1/3 av vinsten ska delas ut. På grund av buden har vi haft höga extraordinära kostnader vilket har minskat vinstutrymmet för utdelning jämfört med tidigare år.

Marknadsutsikter och prognos för 2018

Vi ser positiva signaler från ett flertal marknader. Då vi har hälften av vår omsättning i Nordamerika påverkar den ökade efterfrågan på denna marknad oss mest. I Kina räknar vi med god tillväxt, drivet av lagändringen för bromshävarmar. Denna tillväxt sker däremot med lägre marginaler än vad vi ser i västvärlden. I Europa har vi en stark position på en stabil marknad. Det gör sammantaget att vi gör bedömningen att omsättningen för 2018 kommer öka jämfört med 2017.

Ökad omsättning ger förutsättningar för högre rörelseresultat. Det kommer att balanseras av ökad investeringstakt i utvecklingsprojekt samt kostnader för expansion i Nordamerika och Kina. Bedömningen är att rörelsemarginalen för 2018 blir något lägre eller i linje med rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2017.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Åke Bengtsson, VD och koncernchef samt Andreas Ekberg, tf CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Onsdagen den 14 februari kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på:

https://tv.streamfabriken.com/haldex-q4-2017  

Delta i telefonkonferensen:

SE: 08-566 42 696

UK: +44 203 00 898 10

US: +1 855 831 59 45

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer  

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Åke Bengtsson, VD & Koncernchef, 0418-476000
Andreas Ekberg, tf CFO, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 14 februari 2018, kl 7.20

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2150 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,5 miljarder SEK.