We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 18, 2018 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - juni 2018: Fortsatt förbättrat marknadsläge leder till bättre resultat
Den positiva trenden som inleddes under första kvartalet har fortsatt under andra kvartalet. Haldex har ökat omsättningen i samtliga geografiska regioner. Ett flertal produktområden har fortsatt utvecklats starkt bl.a bromshävarmar, skivbromsar och bromscylindrar. Den högre omsättningen har bidragit till högre rörelsemarginal och högre resultat per aktie. Höga investeringar i FoU samt ökade kostnader för att möta produktionsökningar i Kina har dock påverkat resultatet negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har trots högt rörelsekapital förbättrats under andra kvartalet. Prognosen för rörelseresultat har justerats för helåret som en följd av det förbättrade marknadsläget.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 1 372 (1 184) MSEK, vilket är 16 procent högre än föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 15 procent. Omsättningen för årets sex första månader uppgick till 2 624 (2 332) MSEK vilket är en valutajusterad ökning med 14 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 103 (31) MSEK för andra kvartalet och till 193 (68) MSEK för årets sex första månader. Det motsvarar en rörelsemarginal på 7,5 (2,6) procent för andra kvartalet och 7,3 (2,9) procent för årets sex första månader.

För andra kvartalet uppgick resultat efter skatt till 61 (10) MSEK och resultat per aktie till 1,37 (0,22) SEK. Motsvarande siffror för årets sex första månader är 119 (39) MSEK i resultat efter skatt och 2,69 (0,86) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65 (39) MSEK för andra kvartalet och till 1 (58) MSEK för årets sex första månader.

Haldex prognos för helåret har justerats från en rörelsemarginal i linje med eller något lägre än föregående år, till att ligga i linje eller möjligtvis vara bättre än föregående år.

Andreas Larsson utsedd till ny CFO. Andreas Ekberg, tf CFO, kvarstår i rollen tills Andreas Larsson tillträtt, senast den 31 december 2018.

Nyckeltal april-juni 2018

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     1 372 (1 184)
 •  Rörelseresultat, MSEK   103 (31)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   103 (78)
 •  Rörelsemarginal, %   7,5 (2,6)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   7,5 (6,6)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   14,0 (12,2)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   11,7 (4,6)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   61 (10)
 •  Resultat per aktie, SEK   1,37 (0,22)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   65 (39)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-juni 2018

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     2 624 (2 332)
 •  Rörelseresultat, MSEK   193 (68)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   193 (159)
 •  Rörelsemarginal, %   7,3 (2,9)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   7,3 (6,8)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   14,0 (12,2)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   11,7 (4,6)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   119 (39)
 •  Resultat per aktie, SEK   2,69 (0,86)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   1 (58)

1) Rullande tolv månader

Åke Bengtsson, VD och koncernchef, kommenterar:

”Under det andra kvartalet fortsatte Haldex växa omsättningen och öka rörelsemarginalen. Marknadsläget har fortsatt att förbättras och den höga efterfrågan skapar utmaningar i försörjningskedjan, vilket vi emellertid hanterat allt bättre under andra kvartalet.

Haldex marknad är under förändring. Kortsiktigt står vi inför ett teknikskifte från trumbromsar till skivbromsar i Nordamerika samt en kraftig ökning av efterfrågan på automatiska bromshävarmar p.g.a ändrade lagkrav i Kina. Långsiktigt står marknaden inför en förändring som påverkar hela samhället i och med uppkopplade, elektrifierade och självkörande fordon.

Förbättrat marknadsläge i samtliga regioner

Marknadsläget har förbättrats i samtliga av Haldex geografiska regioner under andra kvartalet. Under första kvartalet kunde vi inte dra full nytta av tillväxten i Nordamerika och leveranser prioriterades till OEMs framför eftermarknaden. Under andra kvartalet har produktionen skalats upp till en tillfredsställande nivå och vi har växt snabbare än marknaden i samtliga regioner.

Bromshävarmar växer kraftig i Kina

Den 1 januari 2018 trädde lagändringen som kräver automatiska bromshävarmar på nybyggda, tunga fordon i Kina i kraft. Marknaden för automatiska bromshävarmar förväntades därför fyrdubblas. Efter två kvartal kan vi emellertid se att lagen inte efterlevs fullt ut och takten på införandet av automatiska bromshävarmar går något långsammare. Det är positivt för Haldex då en alltför snabb expansion skapar utmaningar för hur tillväxt ska balanseras mot expansionskostnader. Under andra kvartalet har mer än 100 MSEK av omsättningsökningen kommit från expansionen i Kina, vilket stärker vår marknadsposition på denna viktiga marknad.

Elektromekanisk skivbroms i Kina

I Kina driver vi även ett av våra viktigast strategiska utvecklingsprojekt. Den elektromekaniska bromsen som utvecklas i ett joint venture tillsammans med kinesiska VIE, har monterats på en eldriven buss som kommer testas under hösten. Att lyckas med en kommersiell elektromekanisk broms är avgörande för att effektivisera eldrivna tunga fordon. Eftersom bromssystemet på tunga fordon traditionellt drivs med tryckluft, till skillnad från personbilar som vanligtvis fungerar med hjälp av hydraulik, så måste en eldriven buss eller lastbil i dagsläget ha ett tryckluftssystem inmonterat. Det gör fordonet onödigt tungt och minskar den möjliga körsträckan. En elektromekanisk broms bygger på skivbromsteknik, men ger inte bara kortare bromssträcka utan även minskad vikt på fordonet. Haldex projekt kring elektromekaniska bromsar har därför stor påverkan på bolagets potential för många år framöver och vi ser än så länge ingen konkurrerande teknik som kommit längre än oss.

Teknikskifte i Nordamerika

I juni besökte jag ett flertal kunder i USA. Det är tydligt att skivbroms är på agendan för både tillverkare, distributörer och åkerier. Kunskapen om skivbromsar vad gäller underhåll och relaterade kostnader håller ännu på att byggas upp i samtliga led, men det diskuteras inte längre om ett skifte ska ske utan när det ska ske. Teknikskiftet beräknas emellertid ha en mindre effekt på 2018 och kommer framför allt påverka efterfrågan på skivbromsar de nästkommande åren. En av USAs största axeltillverkare har under andra kvartalet kommunicerat att Haldex skivbroms finns som option till sina kunder, vilket ger oss en bra ingång på marknaden. Det var också tydligt under mitt besök att vi fortfarande lider av sviterna från tidigare kvalitetsproblem. Att vinna tillbaka affärer är utmanande om kunden är nöjd med sin nya leverantör och det kommer ta tid att ta sig tillbaka till tidigare nivåer av dessa produkter.

FoU i nära samarbete med kund

Vi har en nära dialog med ett flertal kunder kring framtida lösningar, framför allt inom området för självkörande fordon. Vi har presenterat lösningar som förbättrar köregenskaperna och minskar bromssträckan när de kombineras med befintlig bromsteknik. Denna lösning har väckt stort intresse hos ett flertal kunder och utvecklingskontrakt diskuteras. Det blir allt tydligare att OEMs delar vår syn på öppna och skalbara system. Haldex är övertygad om att intelligensen kommer att behöva flyttas till ett oberoende programvarulager som kan styra olika typer av hårdvara, oberoende om det är en trumbroms, skivbroms eller en elektromekanisk broms. Det teknikskifte branschen står inför kräver investeringar för att vara konkurrenskraftig framöver. Med den positiva feedback vi fått för våra projekt känner vi oss konfidenta i beslutet att öka satsningen på FoU.

Förbättrad rörelsemarginal och kassaflöde

Den högre omsättningen skapade förutsättningar för bättre resultat och Haldex fortsatte förbättra både rörelsemarginalen och kassaflödet under andra kvartalet. Den förbättrade rörelsemarginalen genererades trots ökade kostnader för både expansion och FoU. Kostnadskontrollen fortsätter vara god och Haldex planerar att fortsätta med nuvarande investeringsnivå. Under första kvartalet initierades aktiviteter för att optimera rörelsekapitalet och därmed kassaflödet, vilket har fått effekt under andra kvartalet. Dessa aktiviteter fortsätter och rörelsekapitalet är ännu inte på en tillfredsställande nivå.

Utsikter för 2018

Marknadstillväxten i första halvåret är högre än tidigare prognos och trots att andra halvåret vanligtvis har lägre försäljning än första halvåret ser vi möjlighet till högre lönsamhet än vad som tidigare kommunicerats. Vi bedömer att omsättningen för 2018 kommer öka jämfört med 2017. Kostnader för ökad investeringstakt i utvecklingsprojekt samt kostnader för expansion i Nordamerika och Kina kommer belasta resultatet. Haldex gjorde tidigare bedömningen att rörelsemarginalen för 2018 skulle bli något lägre eller i linje med rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2017. Haldex nya bedömning är att rörelsemarginalen för 2018 blir i linje med, eller möjligtvis, något högre än rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2017.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Åke Bengtsson, VD och koncernchef samt Andreas Ekberg, tf CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Onsdagen den 18 juli kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på:

https://tv.streamfabriken.com/haldex-q2-2018

Delta i telefonkonferensen:

SE: 08-566 42 691

UK: +44 203 008 98 08

US: +1 855 831 59 48

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer  

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Åke Bengtsson, VD & Koncernchef, 0418-476000
Andreas Ekberg, tf CFO, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 18 juli 2018, kl 7.20

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,5 miljarder SEK.