We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 25, 2018 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - mars 2018: Tillväxt i samtliga regioner och förbättrat rörelseresultat
Marknadsläget har fortsatt förbättrats under första kvartalet och Haldex har ökat omsättningen i samtliga geografiska regioner. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt bl.a bromshävarmar, skivbromsar och bromscylindrar. Rörelsemarginalen har förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år. Höga investeringar i FoU samt ökade kostnader för att möta produktionsökningar i Kina har påverkat resultatet negativt, men motverkats av högre omsättning. Den ökade efterfrågan på framför allt automatiska bromshävarmar i Kina har även påverkat rörelsekapitalet och därmed kassaflödet från den löpande verksamheten negativt. Resultat per aktie har dubblerats jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 1 252 (1 148) MSEK, vilket är 9 procent högre än föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 13 procent.

Rörelseresultat uppgick till 90 (37) MSEK för första kvartalet. Det motsvarar en rörelsemarginal på 7,2 (3,2) procent. Haldex redovisade inga engångsposter under första kvartalet.

För första kvartalet uppgick resultat efter skatt till 58 (29) MSEK och resultat per aktie till 1,30 (0,64) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -64 (21) MSEK för första kvartalet.

Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning på 0,55 (0,00) SEK per aktie med avstämningsdag den 7 maj och utbetalning den 12 maj. Årsstämman äger rum den 3 maj 2018.

Nyckeltal januari-mars 2018

(motsvarande period föregående år inom parantes)

  •  Nettoomsättning, MSEK     1 252 (1 148)
  •  Rörelseresultat, MSEK   90 (37)
  •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   90 (81)
  •  Rörelsemarginal, %   7,2 (3,2)
  •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   7,2 (7,0)
  •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   13,5 (13,8)
  •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   9,0 (7,7)
  •  Resultat efter skatt, MSEK   58 (29)
  •  Resultat per aktie, SEK   1,30 (0,64)
  •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   -64 (21)

1) Rullande tolv månader

Åke Bengtsson, VD och koncernchef, kommenterar:

”Haldex marknad är under förändring. Kortsiktigt står vi inför ett teknikskifte från trumbromsar till skivbromsar i Nordamerika samt en kraftig ökning av efterfrågan på automatiska bromshävarmar p.g.a ändrade lagkrav i Kina. Långsiktigt står marknaden inför en förändring som påverkar hela samhället i och med uppkopplade, elektrifierade och självkörande fordon. Båda de kort- och långsiktiga förändringarna har Haldex hanterat väl under början av 2018.

Teknologiutveckling

Under första kvartalet har Haldex förtydligat sin produktstrategi och hur vi bidrar till det pågående teknikskiftet, vilket var en uppskattad del av vår kapitalmarknadsdag i mars. Det blir allt tydligare att OEMs delar vår syn på öppna och skalbara system. De traditionella samarbetsformerna byts ut mot breda tekniksamarbeten där öppna standarder säkerställer att system inom fordonet kan kommunicera med varandra samt med andra fordon på vägen. Ny och gammal teknik kommer finnas sida vid sida på våra vägar under många år framöver. Haldex är övertygad om att intelligensen kommer att behöva flyttas till ett oberoende programvarulager som kan styra olika typer av hårdvara, oberoende om det är en trumbroms, skivbroms eller en elektromekanisk broms. Vår övertygelse delas av flera kunder men det finns olika synsätt på hur öppna och skalbara systemen bör vara.

Elektromekaniska bromsar har varit på Haldex utvecklingsagenda under mer än ett decennium och har hamnat i fokus igen i och med vårt joint venture med kinesiska VIE. Vi har idag kunskaper om denna nya teknik som få andra inom vår bransch har. Tester och prototyputveckling utvecklas väl och nästa steg är att få tester godkända av ett statligt testinstitut. Inga konkurrerande lösningar har hittills identifierats som nått lika långt i utvecklingen.

Det är av stor vikt för Haldex framtida konkurrenskraft att vi fortsätter driva viktiga utvecklingsprojekt och kan attrahera rätt kompetens till dessa projekt. FoU (forskning och utveckling) är därför vare ett av våra viktiga fokusområden och investeringsnivån kommer vara fortsatt hög under hela året.

Förbättrat marknadsläge i samtliga regioner

Marknadsläget har förbättrats i samtliga av Haldex geografiska regioner under första kvartalet och Haldex har växt snabbare än marknaden i Europa, Asien och Sydamerika. Den nordamerikanska marknaden har växt mest med de högsta nivåerna sedan 2014 på nyproducerade lastbilar och släpvagnar. Stegringen under första kvartalet i USA har varit så kraftig att Haldex inte kunnat dra full nytta av tillväxten.

Ökad efterfrågan i Kina på bromshävarmar

Den kinesiska marknaden har förutspåtts en svagare utveckling under 2018. Men den 1 januari 2018 trädde lagändringen som kräver automatiska bromshävarmar på nybyggda, tunga fordon i Kina i kraft. Marknaden för automatiska bromshävarmar förväntas därför fyrdubblas framöver och redan under första kvartalet hade Haldex försäljning av automatiska bromshävarmar i Kina fördubblats. Expansionen medförde emellertid ökade kostnader samtidigt som marginalerna på denna produktgrupp är lägre i Kina än i västvärlden. Det skapar utmaningar för hur tillväxt ska balanseras mot expansionskostnader och Haldex utvärderar kontinuerligt tillväxtplanerna för att hitta en optimal nivå där marknadsandelen kan bibehållas eller stärkas, samtidigt som lönsamheten skyddas.

Teknikskifte i Nordamerika

Förutom ökade produktionsvolymer för nytillverkade tunga fordon förväntas den nordamerikanska marknaden påverkas positivt av skiftet från trumbromsar till skivbromsar. Teknikskiftet beräknas emellertid ha en mindre effekt på 2018 och kommer framför allt påverka efterfrågan på skivbromsar de nästkommande åren. Haldex har fortsatt vinna kundkontrakt för skivbromsar i Nordamerika under första kvartalet och uppvisar en ökning av skivbromsförsäljningen, dock från låga nivåer.

Förbättrad rörelsemarginal

Den högre omsättningen skapade förutsättningar för högre rörelsemarginal och Haldex nådde under första kvartalet upp till samma nivå som innan buden på Haldex lades. Denna rörelsemarginal genererades, trots en försäljningsmix med lägre andel av den mer lönsamma försäljningen mot eftermarknaden, samt ökade kostnader för både expansion och FoU. Kostnadskontrollen fortsätter vara god och Haldex planerar att fortsätta med nuvarande investeringsnivå.

Rörelsekapital och kassaflöde

I det initiala skedet av tillväxt är det inte ovanligt med ökat rörelsekapitalbehov. Ökade volymer ska emellertid ge möjlighet att optimera försörjningskedjan och därmed på sikt optimera rörelsekapitalet, vilket har initierats i olika aktiviteter i Haldex. Målsättningen är att minska nivån på rörelsekapitalet framöver för att på så sätt även förbättra det löpande kassaflödet.

Utsikter för 2018

Marknadstillväxten i första kvartalet är visserligen något högre än tidigare prognos, men vår samlade bedömning för 2018 är oförändrad: Vi bedömer att omsättningen för 2018 kommer öka jämfört med 2017. Ökad omsättning ger förutsättningar för högre rörelseresultat. Det kommer att motverkas av ökad investeringstakt i utvecklingsprojekt samt kostnader för expansion i Nordamerika och Kina. Bedömningen är att rörelsemarginalen för 2018 blir något lägre eller i linje med rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2017.

Om marknadstillväxten fortsätter att överträffa tidigare prognos kan Haldex bedömning för 2018 behöva revideras.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex 

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Åke Bengtsson, VD och koncernchef samt Andreas Ekberg, tf CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Onsdagen den 25 april kl 9.00

Presskonferensen webbsänds på:

https://tv.streamfabriken.com/haldex-q1-2018

Delta i telefonkonferensen:

SE: 08-566 42 696
UK: +44 203 008 98 10
US: +1 855 831 59 48

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer  

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Åke Bengtsson, VD & Koncernchef, 0418-476000
Andreas Ekberg, tf CFO, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 25 april 2018, kl 7.20

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,5 miljarder SEK.