We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 25, 2018 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - september 2018: Fortsatt förbättrad omsättning och resultat
Haldex har under det tredje kvartalet, i likhet med årets tidigare kvartal, ökat omsättningen i samtliga geografiska regioner. Ett flertal produktområden har fortsatt att utvecklas starkt bl.a bromshävarmar och skivbromsar. Höga investeringar i FoU samt ökade kostnader för att möta en hög efterfrågan och därmed ansträngd försörjningskedja i Nordamerika, påverkade resultatet negativt. Rörelsemarginalen och resultat per aktie var trots detta högre än motsvarande kvartal föregående år. Även kassaflödet från den löpande verksamheten har fortsatt att förbättras.

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 270 (1 081) MSEK, vilket är 17 procent högre än föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 9 procent. Omsättningen för årets nio första månader uppgick till 3 894 (3 413) MSEK vilket är en valutajusterad ökning med 13 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 79 (48) MSEK för tredje kvartalet och till 272 (116) MSEK för årets nio första månader. Det motsvarar en rörelsemarginal på 6,3 (4,5) procent för tredje kvartalet och 7,0 (3,4) procent för årets nio första månader.

För tredje kvartalet uppgick resultat efter skatt till 58 (26) MSEK och resultat per aktie till 1,30 (0,59) SEK. Motsvarande siffror för årets nio första månader är 177 (65) MSEK i resultat efter skatt och 3,95 (1,45) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 74 (27) MSEK för tredje kvartalet och till 75 (85) MSEK för årets nio första månader.

Nyckeltal juli-september 2018

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     1 270 (1 081)
 •  Rörelseresultat, MSEK   79 (48)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   79 (68)
 •  Rörelsemarginal, %   6,3 (4,5)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,3 (6,3)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   12,5 (4,2)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   13,8 (12,6)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   58 (26)
 •  Resultat per aktie, SEK   1,30 (0,59)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   74 (27)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-september 2018

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     3 894 (3 413)
 •  Rörelseresultat, MSEK   272 (116)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   272 (226)
 •  Rörelsemarginal, %   7,0 (3,4)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   7,0 (6,6)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   12,5 (4,2)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   13,8 (12,6)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   177 (65)
 •  Resultat per aktie, SEK   3,95 (1,45)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   75 (85)

1) Rullande tolv månader

Åke Bengtsson, VD och koncernchef, kommenterar:

”Haldex försäljning och resultat har utvecklats väl under tredje kvartalet. Marknadsläget är fortsatt bra och vi har under samtliga av årets kvartal haft högre omsättning och rörelseresultat än motsvarande kvartal föregående år. Den höga efterfrågan skapar emellertid utmaningar i försörjningskedjan, vilket vi hanterat allt bättre under året.

Haldex marknad är under förändring. Kortsiktigt står vi inför ett teknikskifte från trumbromsar till skivbromsar i Nordamerika samt en kraftig ökning av efterfrågan på automatiska bromshävarmar p.g.a ändrade lagkrav i Kina. Långsiktigt står marknaden inför en förändring som påverkar hela samhället i och med uppkopplade, elektrifierade och självkörande fordon.

Öppna och skalbara bromssystem

Med utvecklingen av självkörande fordon kommer fordonets systemarkitektur se annorlunda ut. Genom att utveckla bromssystemen tillsammans med tillverkarna, lägger vi grunden för de nya principerna för systemarkitekturen. Vi tror på öppna och skalbara bromssystem där lastbils- och släpvagnstillverkarna får full tillgång till data från hjuländen. Genom att dessutom skilja mjukvaran från hårdvaran kan vi använda samma mjukvarufunktionalitet oavsett om fordonet har en skivbroms, trumbroms eller elektromekanisk broms.

Haldex har under en längre tid utvecklat dessa principer och på den stora fordonsmässan IAA, i Hannover i september, presenterade vi två produkter som ger samma slutresultat men som är baserade på olika tekniker: Fast Acting Brake Valve (FABV) är en högpresterande ventil som kan användas i befintliga pneumatiska bromssystem, samt den elektromekaniska skivbromsen som är en skivbroms för helt elektriska bromssystem. Det är få tunga fordon som har ett elektriskt bromssystem idag, trots det ökande utbudet av elektriska fordon. Det beror på att det än så länge inte är tillåtet med elektriska bromssystem i Europa och Nordamerika, utan enbart i Kina.

Båda produkterna ger 15% kortare bromssträcka jämfört med etablerade system idag, men ännu viktigare för självkörande fordon är att det håller fordonet på den avsedda banan, med en stabilitet och förutsägbarhet som annan teknik som finns tillgänglig idag inte erbjuder. Haldex satsning på FoU vilar på en stabil grund av teknik för både dagens och framtidens bromssystem. Det teknikskifte branschen står inför kräver investeringar i FoU för att vara konkurrenskraftig framöver, men det kräver också ett annat sätt att bearbeta marknaden och ta sig an kundernas utmaningar. Arbetet med hur Haldex bäst ska adressera dessa förändringar är påbörjat och kommer presenteras succesivt under de kommande månaderna.

Bromshävarmar växer kraftigt i Kina

Den 1 januari 2018 trädde lagändringen som kräver automatiska bromshävarmar på nybyggda, tunga fordon i Kina i kraft. Den kinesiska marknaden uppvisar en negativ utveckling för 2018, men i och med lagändringen så har Haldex en positiv utveckling i Kina. Lagen efterlevs emellertid inte fullt ut och takten på införandet av automatiska bromshävarmar går något långsammare. Det är positivt för Haldex då en alltför snabb expansion skapar utmaningar för hur tillväxt ska balanseras mot expansionskostnader. Under tredje kvartalet har lagändringen i Kina resulterat i att bromshävarmar var en av Haldex snabbast växande produkter på global basis. Vi har dessutom stärkt vår marknadsposition på den kinesiska marknaden.

Teknikskifte i Nordamerika

I Nordamerika fortsätter teknikskiftet från trumbromsar till skivbromsar. Kunskapen om skivbromsar vad gäller underhåll och relaterade kostnader håller ännu på att byggas upp i samtliga led och Haldex kan påverka genom att aktivt jobba med åkerierna för att öka kunskapen. En annan viktig målgrupp är tillverkare av lastbilar och släpvagnar där Haldex skivbroms sedan tidigare finns som valmöjlighet hos en av USAs största axeltillverkare. Under tredje kvartalet har Haldex skivbroms fått standardposition hos en av släpvagnstillverkarna, vilket är en strategisk mycket viktig affär, även om det inte ger en hög försäljning initialt. Teknikskiftet från trumbroms till skivbroms beräknas ha en mindre effekt på 2018 års omsättning och kommer framför allt påverka efterfrågan på skivbromsar de nästkommande åren.

Kostnadskontroll och kassaflöde

Kostnadskontrollen fortsätter vara god. Det har skett märkbara ökningar av materialpriser under hela året och under tredje kvartalet har även de nya tulltarifferna trätt i kraft. Det finns en fördröjning mellan denna typ av ökade kostnader och prishöjningar till kund. Haldex kommer att känna av en ökad kostnadsnivå under resten av året som först under nästa år kan föras vidare ut i kundledet. Haldex planerar att fortsätta med nuvarande investeringsnivå i FoU och produktionskapacitet.

Under första kvartalet initierades aktiviteter för att optimera rörelsekapitalet och därmed kassaflödet, vilket har fått effekt under andra och tredje kvartalet. Dessa aktiviteter fortsätter och rörelsekapitalet är ännu inte på en tillfredsställande nivå.

Utsikter för 2018

Utsikterna för 2018 är oförändrade. Vi bedömer att omsättningen för 2018 kommer öka jämfört med 2017. Kostnader för ökad investeringstakt i utvecklingsprojekt samt kostnader för expansion i Nordamerika och Kina kommer belasta resultatet. Under fjärde kvartalet kommer även material- och tariffökningar att påverka resultatet mer än under tredje kvartalet. Haldex bedömning är att rörelsemarginalen för 2018 blir i linje med, eller möjligtvis, något högre än rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2017.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Åke Bengtsson, VD och koncernchef samt Andreas Ekberg, tf CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Torsdagen den 25 oktober kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på:

https://tv.streamfabriken.com/haldex-q3-2018

Delta i telefonkonferensen:

SE: 08-566 42 691

UK: +44 203 008 98 01

US: +1 855 831 59 47

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer  

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Åke Bengtsson, VD & Koncernchef, 0418-476000
Andreas Ekberg, tf CFO, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 25 oktober 2018, kl 7.20

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,5 miljarder SEK.