We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 3, 2018 | Press release
Kommuniké från Haldex årsstämma
Haldex höll sin årsstämma för 2018 den 3 maj i Landskrona.

VDs anförande
Haldex VD och Koncernchef, Åke Bengtsson, summerade 2017 som varit ett händelserikt år för bolaget. En av de trender som öppnat nya möjligheter för Haldex är utvecklingen mot självkörande lastbilar. Åke Bengtsson förklarade hur Haldex teknik kan spela en framträdande roll i en sådan utveckling. VDs presentation är publicerad på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/bolagsstyrning/%C3%A5rsstaemma/%C3%A5rsstaemma-2018

Utdelning
Årsstämman beslutade att dela ut 0,55 SEK per aktie med avstämningsdag den 7 maj 2018 och utbetalningsdag den 11 maj 2018.

Styrelse
Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Ulf Ahlén, Jörgen Durban och Johan Gileus samt välja in Ulrika Hagdahl och Helene Svahn till styrelseledamöter.

Till styrelseordförande omvaldes Jörgen Durban.  

Jörgen Durban kommenterar: ”Haldex befinner sig i en mycket intressant situation där utvecklingen mot självkörande och elektrifierade fordon gett bolaget nya möjligheter att utveckla ledande tekniska lösningar. Vi på Haldex tror på öppna, skalbara system som utvecklas i nära samarbete med kunden. Med den utveckling vi har framför oss kommer hela samhället påverkas och det är mycket givande att få fortsätta som ordförande i ett bolag som Haldex, som har världsledande teknik och kompetens inom området.”

Styrelsens ansvarsfrihet
Ägare representerande en majoritet av aktierna i bolaget röstade för att bevilja styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Knorr-Bremse, representerande 10,1 procent av samtliga aktier i bolaget, röstade emot ansvarsfrihet för Jörgen Durban, Magnus Johansson, Annika Sten Pärsson, Johan Gileus, Ulf Ahlén, Per Holmqvist och Fredrik Hudson. 

”Att minoritetsägare inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet är vanligtvis en fråga som man som aktieägare bör ta på allra största allvar, men i detta fall har vi ett tydligt stöd från en klar majoritet av aktieägarna vilket visar att vi agerat i aktieägarnas intresse. Initiativet kom från Knorr-Bremse som allt sedan det fientliga försöket att förvärva oss förra sommaren haft som strategi att av konkurrensskäl sätta käppar i hjulet för Haldex. Juridiskt har de inget att hämta på initiativet utan jag tror alla ser det för vad det är - ett pris vi får betala för att vi stod upp mot bolaget i samband med konkurrensprövningen förra sommaren. Initiativet gör det vidare uppenbart att Knorr-Bremses intresse för att bidra till att utveckla Haldex, nu är obefintligt.”, kommenterade Jörgen Durban.

Revisorer
Årsstämman omvalde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Huvudansvarig revisor är Bror Frid.

Ersättning till styrelse
Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet, 75 000 kronor till ordföranden i ett eventuellt teknikutskott och 75 000 kronor till ledamot av teknikutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 3 maj 2018, kl 17.40

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,5 miljarder SEK.

Related Documents