We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 5, 2019 | Press release
Årsstämma i Haldex Aktiebolag
Aktieägarna i Haldex Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 14.00 (observera ny tid) på hotell Öresund, Sofia Albertinas plats, 5, Landskrona.

A.     RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 3 maj 2019,

dels         anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Wiveca Kivi, Box 507, 261 24 Landskrona eller per telefon 0418-47 61 63 eller per e-mail till anmalan.stamma@haldex.com, senast fredagen den 3 maj 2019. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2).

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 3 maj 2019. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, http://corporate.haldex.com/sv.  

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd innan fredagen den 3 maj 2019 och förvaltaren bör alltså underrättas i god tid före detta datum. Registreringen kan vara tillfällig.

B.     ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning  

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Verkställande direktörens redogörelse.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
   a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
   b. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018, och
   c. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvode till revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 7 )

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämman.

Nyemission av aktier ska kunna verkställas med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital enligt en accelererad tidplan för att fullfölja potentiella förvärv och andra strategiska möjligheter allteftersom de uppkommer och i enlighet med bolagets strategi.

I den utsträckning nyemissioner av aktier sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska de emissionerna ske på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören, eller sådan annan person som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta sådana smärre justeringar av stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 c )

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning om 1,15 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 13 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 16 maj 2019.

Förslag till val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 10 -13 )  

Fullständiga förslag avseende val av styrelse (inklusive styrelseordförande) och revisor samt beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn kommer att presenteras senast vid stämman.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14 )

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen ska vara balanserade, marknadsmässiga och konkurrenskraftiga i den geografiska marknad inom vilken individen verkar vad avser struktur, omfattning och nivå på ersättning. Detta i syfte att i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapa goda förutsättningar för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och chefer.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig ersättning, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den rörliga ersättningen och det långsiktiga incitamentsprogrammet baseras på individuella prestationer och ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier och ska aldrig var för sig överstiga 50 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och ska som huvudregel betalas ut enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras enbart på fast lön. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med lokal marknadspraxis. Fast lön under uppsägningstiden (upp till 12 månader för verkställande direktören och ledande befattningshavare) och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Riktlinjerna ovan gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen får frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

C.     ÖVRIGT

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förslag till vinstutdelning, samt fullständiga beslutsförslag, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor i Landskrona och på bolagets hemsida http://corporate.haldex.com/sv senast tre veckor innan stämman samt kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga vid stämman.

Upplysningar vid stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Wiveca Kivi, Haldex AB, Box 507, 261 24 Landskrona.

Aktier och röster

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Haldex 44 215 970. Haldex innehar 11 705 egna aktier per dagen för denna kallelse.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

Landskrona i april 2019
Haldex Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Tfn: 0418-476163

Åke Bengtsson, VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476150

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 5 april 2019, kl 8.30.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder SEK.