We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 6, 2019 | Press release
Förslag på styrelse och ersättningar till Haldex årsstämma

Förslag till val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 10 -13 )  

Kite Lake Capital Management (UK) LPP, som förvaltar flera fonder som tillsammans är tredje största aktieägare i Haldex, föreslår följande. Med hänsyn till att de två största aktieägarna, ZF, genom sitt annonserade förvärv av Wabco, och Knorr Bremse, är Haldex huvudsakliga konkurrenter, lägger Kite Lake Capital Management (UK) LPP fram sitt förslag utan att ha konsulterat ZF och Knorr Bremse.

  • styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter,
  • Jörgen Durban och Helene Svahn omväljs till styrelseledamöter samt att Bernd Gottschalk,
    Markus Gustafsson och Mikael Thunved väljs till nya styrelseledamöter,
  • Jörgen Durban omväljs till styrelsens ordförande, samt
  • arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2020 ska utgå enligt följande: 700 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande, 300 000 kronor (oförändrat) till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 100 000 kronor (oförändrat) till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor (oförändrat) till varje ledamot av revisionsutskottet, 100 000 till ordförande i ersättningsutskottet kronor (inget ersättningsutskott inrättades under 2018) och 50 000 kronor till varje ledamot av ersättningsutskottet.

Dr. Prof. Bernd Gottschalk har haft höga chefspositioner inom Daimler AG, bl.a kommersiell chef för fabriken i Mannheim, Tyskland och landschef för Mercedes-Benz i Brasilien. Han blev även medlem av ledningsgruppen som globalt ansvarig för tunga fordon. Bernd Gottschalk blev senare VD för Verband der Automobilindustrie (VDA), en tysk samarbetsorganisation som har fordonstillverkare och leverantörer under samma tak. Han verkar idag som ägare och partner i AutoValue GmbH, ett konsultföretag med inriktning mot fordonsindustrin. Han är styrelseledamot i Schaeffler AG, Jost Werke AG och Plastic Omnium, Paris. Bernd Gottschalk har en examen i ekonomi (Diplom-Volkswirtschaftslehre) samt en doktorsgrad i statsvetenskap och ekonomi från universitetet i Hamburg.

Markus Gustafsson är specialiserad inom förändringsarbete. Strategiskiften, omställningsarbeten, etablering samt rådgivning vid nytillträden av VD/GD/MP är återkommande uppdrag. Markus Gustafsson var under 15 års tid VD för Prime som är utsedda till en av världens tio bästa marknadsbyråer. Han har en magisterexamen i industriell marknadsföring och en kandidatexamen i industriell organisation. Markus Gustafsson är styrelsemedlem i Luleå Tekniska universitet, Mobilaris, Invest in Norbotten, United Minds och Gamechanges styrelser.

Mikael Thunved är civilekonom från Stockholms universitet. Mikael Thunved är medlem av Evli Banks ledningsgrupp sedan 2005 och har haft olika ansvarsområden inom banken. Han är Managing Partner för Evli Corporate Finance och Evli Bank Sweden. Mikael Thunved har en bakgrund som partner på Arthur Andersen där han var del av den svenska ledningsgruppen. Han har varit rådgivare i olika transaktioner i flera olika branscher under de senaste 25 åren.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Revisionsutskottet föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs som bolagets revisor. Revisionsutskottet föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2020. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att revisionsbolaget kommer att utse auktoriserade revisorn Magnus Willfors som huvudansvarig revisor. Revisionsutskottet föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Mot bakgrund av att Haldex har informerat Kite Lake Capital Management (UK) LPP om att någon valberedning inte har etablerats, har Kite Lake meddelat Haldex att Kite Lake stöder revisionsutskottets förslag ovan.

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14 på dagordningen)

Kite Lake föreslår vidare följande tillägg till styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

”Bolaget stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode.”

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Tfn: 0418-476163

Åke Bengtsson, VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476150

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 6 maj 2019, kl 17.10

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder SEK.