We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 14, 2019 | Annual Financial Statement
Haldex bokslutskommuniké, januari - december 2018: Stark omsättningstillväxt och förbättrat resultat per aktie trots svag avslutning på året
Haldex har ökat omsättningen i samtliga geografiska regioner under 2018 och har dessutom växt snabbare än marknaden. Ett flertal produktområden har fortsatt att utvecklas starkt bl.a bromshävarmar och skivbromsar. Det fjärde kvartalets resultat påverkades negativt av ökade råvarupriser och tullavgifter i USA vilket bidrog till att rörelseresultatet exklusive engångsposter för 2018 blev lägre än föregående år. Investeringar i FoU har fortsatt vilket resulterat i att en konceptfas inleds med en kund inom de nya teknikområdena. Kassaflödet från den löpande verksamheten och resultat per aktie har förbättrats väsentligt jämfört med föregående år.

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 225 (1 049) MSEK, vilket är 17 procent högre än föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 11 procent. Omsättningen för helåret uppgick till 5 119 (4 462) MSEK vilket är en valutajusterad ökning med 12 procent.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 38 (66) MSEK för fjärde kvartalet och till 305 (292) MSEK för helåret. Det motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångsposter på 3,1 (6,3) procent för fjärde kvartalet och 6,0 (6,5) procent för helåret. Rörelseresultatet inklusive engångsposter uppgick till 255 (149) MSEK för helåret vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,0 (3,3) procent.

För fjärde kvartalet uppgick resultat efter skatt till -24 (14) MSEK och resultat per aktie till -0,54 (0,25) SEK. Motsvarande siffror för helåret är 153 (79) MSEK i resultat efter skatt och 3,46 (1,67) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 199 (45) MSEK för fjärde kvartalet och till 274 (173) MSEK för helåret.

Genombrott för ”Scalable Brake System”. Konceptfas inleds med världsledande lastbilstillverkare.

Det långsiktiga rörelsemarginalmålet om 10 procent förväntas uppnås år 2022, exklusive satsningar på ny teknik.

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 1,15 (0,55) SEK per aktie, vilket är i linje med Haldex utdelningspolicy.

Nyckeltal oktober-december 2018

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     1 225 (1 049)
 •  Rörelseresultat, MSEK   -12 (33)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   38 (66)
 •  Rörelsemarginal, %   -1,0 (3,1)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   3,1 (6,3)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   9,8 (6,8)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   11,8 (13,3)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   -24 (14)
 •  Resultat per aktie, SEK   -0,54 (0,25)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   199 (45)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-december 2018

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     5 119 (4 462)
 •  Rörelseresultat, MSEK   255 (149)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   305 (292)
 •  Rörelsemarginal, %   5,0 (3,3)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,0 (6,5)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   9,8 (6,8)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   11,8 (13,3)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   153 (79)
 •  Resultat per aktie, SEK   3,46 (1,67)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   274 (173)

1) Rullande tolv månader

Åke Bengtsson, VD och koncernchef, kommenterar:

”Haldex lägger ett år bakom sig där vi för första gången nått över fem miljarder i omsättning. Vi har ökat omsättningen med 12 procent och tagit marknadsandelar på samtliga marknader. Kassaflödet och resultat per aktie är kraftigt förbättrat jämfört med föregående år. Det avslutande kvartalet på året blev dock svagare än planerat. Vi hade förutsett fortsatt ökning av materialkostnader och nya tullavgifter, men de ökade mer än förväntat under fjärde kvartalet. Dessutom låg kostnaderna för att möta ökade produktionsvolymer högre än vi prognostiserat. Vi har vidtagit åtgärder för att föra vidare de högre råvarupriserna och tullavgifterna till kundledet samt effektivisera kostnadsstrukturen, så att vi under 2019 kan förbättra rörelsemarginalen. Under hösten har vi dessutom genomfört ett omfattande arbete för att säkra framtida strategi, verifiera att våra teknikprojekt är på rätt väg och börja effektivisera verksamheten. Det ger oss en stark plattform att stå på när vi går in i 2019.

Teknikskifte i Kina och Nordamerika

Under 2018 har den nya lagstiftningen som kräver automatiska bromshävarmar i Kina samt teknikskiftet från trumbroms till skivbroms i Nordamerika varit två fokusområden. I Kina har omsättningen växt kraftigt på grund av lagändringen. Vi såg dock en viss avmattning i fjärde kvartalet. Lagen efterlevs inte fullt ut och vi förväntar oss att utvecklingen ska fortsätta vara positiv, men gå i något långsammare takt framöver. I Nordamerika fortsätter teknikskiftet från trumbromsar till skivbromsar. Arbetet med att bygga upp produktionskapacitet för skivbromstillverkning i Nordamerika har påbörjats och kommer tas i drift under året.

Genombrott för ”Scalable Brake System”

Under 2018 har vi jobbat med att presentera och engagera kunder i det nya teknikområdet för uppkopplade, elektrifierade och självkörande fordon som vi kallar ”Scalable Brake System”. Vi är därför mycket stolta över att nu kunna inleda ett projekt med en världsledande lastbilstillverkare. Vi kommer gemensamt att gå in i en konceptfas som förväntas leda till ett utvecklingskontrakt i slutet av året. Detta samarbete är strategiskt mycket viktigt för Haldex då det verifierar vår teknik, ger oss en samarbetspartner för att utveckla tekniken vidare, och dessutom är en värdefull referens för vidare införsäljning till andra kunder.

Långsiktigt rörelsemarginalmål om 10 procent

Parallellt med investeringar i framtida teknik har en analys av verksamheten genomförts för att verifiera att det långsiktiga rörelsemarginalmålet om 10 procent kan uppnås. En stabil och lönsam kärnverksamhet som levererar hög kvalitet är avgörande för vår förmåga att investera i ny teknik. Verksamheten kommer effektiviseras och optimeras med målsättningen att nå en rörelsemarginal om 10 procent år 2022, exklusive satsningar på ny teknik.

Under hösten 2018 har ett strategiarbete genomförts där marknadsstorlek, -trender och konkurrenskraft för Haldex framtida utvecklingsprojekt har analyserats och verifierats tillsammans med konsultfirman Roland Berger, som har gedigen kompetens inom fordonsindustrin. Arbetet med att renodla den befintliga produktportföljen har påbörjats. Med ett antal tusen produktvarianter i portföljen behöver småskaliga produkter fasas ut samt icke lönsamma produkter avyttras eller läggas ner. Under januari tecknades ett avtal kring avyttring av kontaktdon för anläggningsmaskiner som ett led i denna effektivisering.

Försörjningskedjan för bromshävarmen, vilken är Haldex enskilt största produkt, fortsätter optimeras. Allt fler delar köps in eller tillverkas i Indien för att sänka tillverkningskostnaden. På eftermarknaden kommer en ny försörjningskedja för reservdelar att sättas upp. De kompletterande varumärkena som Haldex lanserade 2016 (Midland och Grau) har stor potential för lönsam tillväxt. En egen inköpsorganisation kommer tillgodose att rätt kvalitetsnivå till bästa pris säkerställs.

Därutöver fortsätter vi fokusera på kostnadskontroll och outsourcing av icke kärnverksamhet. Från den 1 januari har vi dessutom en ny organisationsstruktur där vi bl.a. slagit samman inköp och produktion till en Supply chain-funktion. Det ger ett ökat fokus på hela produktionskedjan, från inköp till leverans, och är ett led i att arbeta mer effektivt med direkt material och tillhörande höjda råvarupriser och nyinförda tullavgifter.

Med de effektiviseringsåtgärder vi påbörjat och kommer fortsätta genomföra är jag övertygad om att Haldex kan nå en rörelsemarginal om 10 procent, exklusive satsningar på ny teknik. Vi är inte nöjda förrän vi nått vårt lönsamhetsmål och kommer att optimera kostnadsbasen samt identifiera områden för fortsatt tillväxt.

Utsikter för 2019

Marknaden i Nordamerika förväntas fortsätta utvecklas positivt även under 2019. Svängningar på den nordamerikanska marknaden sker emellertid snabbt och det är svårbedömt om den positiva utvecklingen kommer hålla i sig under hela året. Europa bedöms stabilt med en orderingång i linje med 2018. Kina har en ytterligare försvagad marknad under 2019. Haldex kan delvis stå emot nedgången i och med att automatiska bromshävarmar numera är lagstadgade på tunga fordon. Indien bedöms få ett svagt år med minskade produktionsnivåer och Brasilien förväntas ha en försiktigt optimistisk marknadstillväxt, dock från låga nivåer.

För 2019 gör vi bedömningen att omsättningen kommer öka i Nordamerika vilket motverkas av oförändrad eller minskad omsättning i övriga regioner. Det leder sammantaget till en omsättning för 2019 som förväntas vara i linje med 2018. Haldex bedömning är att rörelsemarginalen för 2019, inklusive ökande satsningar på ny teknik, blir i linje med eller högre än rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2018.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Åke Bengtsson, VD och koncernchef samt Andreas Larsson, CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon. 

Datum/tid: Torsdagen den 14 februari kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på:

https://tv.streamfabriken.com/haldex-q4-2018

Delta i telefonkonferensen:

SE: 08-566 42 706

UK: +44 33 33 00 92 64

US: +1 64 67 22 49 03

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer  

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Åke Bengtsson, VD & Koncernchef, 0418-476000
Andreas Larsson, CFO, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 14 februari 2019, kl 7.20

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder SEK.