We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 18, 2019 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - juni 2019: Stabilt kvartal på försvagad marknad
Marknadsläget har fortsatt att försvagas under andra kvartalet. Omsättningen ökade något i kvartalet, medan den valutarensade omsättningen har minskat. Försäljningen i Nordamerika är fortsatt hög, vilket inte fick fullt genomslag på lönsamheten på grund av höga råvarupriser och tullavgifter. Efterfrågan i Europa har mattats av, framför allt inom kundkategorin Trailer, vilket även påverkade försäljningen av skivbromsen. Rörelsemarginalen, exklusive ny teknik, är i linje med första kvartalet. Rörelseresultatet har främst påverkats av de lägre försäljningsvolymerna men även av höga kostnader för direkt material och tullavgifter. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades jämfört med föregående år.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 1 389 (1 372) MSEK, vilket är 1 procent högre än föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen med 4 procent. Den valutajusterade omsättningen för årets sex första månader minskade med 2 procent.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 91 (102) MSEK för andra kvartalet. Rörelsemarginalen exklusive engångsposter uppgick till 6,5 (7,4) procent för andra kvartalet och till 6,9 (7,2) procent för årets sex första månader. Rörelsemarginalen inklusive engångsposter uppgick till 5,3 procent för andra kvartalet.

Rörelsemarginalen exklusive satsning på ny teknik (Scalable Brake System) uppgick till 7,4 procent för andra kvartalet och 7,5 procent för årets sex första månader. Målsättningen är att nå en rörelsemarginal för kärnverksamheten, d.v.s exklusive ny teknik, på 10 procent till år 2022.

Resultat efter skatt uppgick till 49 (61) MSEK för andra kvartalet och till 117 (119) MSEK för årets sex första månader. Resultat per aktie uppgick till 1,11 (1,39) SEK för andra kvartalet och till 2,65 (2,69) SEK för årets sex första månader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97 (65) MSEK för andra kvartalet och till 13 (1) MSEK för årets sex första månader.

Helene Svahn har blivit utsedd till att efterträda Åke Bengtsson som VD och Koncernchef. Hon tillträdde omedelbart, men påbörjar uppdraget på heltid per den 12 augusti. Under tiden kommer vice VD, Staffan Olsson, att ansvara för den dagliga driften.

Nyckeltal april-juni 2019

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     1 389 (1 372)
 •  Rörelseresultat, MSEK   73 (102)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   91 (102)
 •  Rörelsemarginal, %   5,3 (7,4)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,5 (7,4)
 •  Rörelsemarginal exkl satsningar på ny teknik, % 7,4 (-)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   8,2 (11,7)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   10,6 (14,0)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   49 (61)
 •  Resultat per aktie, SEK   1,11 (1,39)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   97 (65)

1)     Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-juni 2019

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     2 728 (2 624)
 •  Rörelseresultat, MSEK   170 (188)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   188 (188)
 •  Rörelsemarginal, %   6,2 (7,2)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,9 (7,2)
 •  Rörelsemarginal exkl satsningar på ny teknik, % 7,5 (-)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   8,2 (11,7)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   10,6 (14,0)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   117 (119)
 •  Resultat per aktie, SEK   2,65 (2,69)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   13 (1)

1) Rullande tolv månader

Staffan Olsson, vice VD och koncernchef, kommenterar:

” Under andra kvartalet har den nordamerikanska marknaden fortsatt att utvecklas starkt, även om signalerna på avmattning blir allt tydligare.   Den långa vintern påverkade eftermarknaden negativt under första kvartalet, men det vi tappade då har hämtats hem under andra kvartalet. Nordamerika är den geografiska marknad där vi har högst lönsamhet, men på grund av höga materialpriser och tullavgifter har inte den höga omsättningen fått fullt genomslag på lönsamheten i regionen.

Europa uppvisade tecken på avmattning under början på året och under andra kvartalet har nedgången inom Trailer blivit tydlig. Eftersom Trailer är den kundgrupp där vi är starkast i Europa, blir den svagare efterfrågan kännbar och påverkade även försäljningen av skivbromsen.

Kina har haft en stabil försäljning under första halvåret, men på betydligt lägre nivåer än föregående år. Under 2018 infördes en lag som kräver automatiska bromshävarmar på nytillverkade tunga fordon, vilket resulterade i att vår omsättning i Kina ökade kraftigt under 2018. Jämförelsetalen är därmed höga och vår verksamhet i Kina kommer inte nå upp till föregående års volymer i år. Lagstiftningen som infördes följs inte fullt ut, men gynnar oss trots allt då vi är en av de ledande tillverkarna av automatiska bromshävarmar, på en marknad som i övrigt präglas av stor prispress och lägre produktionsvolymer av nya fordon. Bedömningen är emellertid att på sikt kommer säkerhetskraven leda till att efterfrågan på Haldex produkter kommer öka.

Serieproduktion av skivbromsar för lastbilar

Ett av Haldex strategiska områden för skivbromsar är att utöka användandet av skivbromsen från Trailerkunder till Truckkunder. Haldex har drivit ett projekt tillsammans med en av världens största lastbilstillverkare kring lastbilsversionen av skivbromsen ModulT för ett av kundens specialfordon. Denna produkt har nu gått i serieproduktion och det är första gången lastbilsversionen av ModulT serietillverkats. Ordern har ett lågt ordervärde men ett desto högre symbolvärde.

I Nordamerika fortsätter intresset för skivbromsen att växa. Förberedelserna för lokal skivbromsproduktion fortsätter inför produktionsstarten senare i år.

Fortsatt effektivisering och kostnadskontroll

Under första kvartalet genomfördes en prisjustering som delvis kompenserade för ökade kostnader för råvaror och tullavgifter. Kostnaden för direkt material fortsätter att vara utmanande och är den kostnadspost som ökat mest under det senaste året. Fler prisjusteringar mot kund kan bli aktuella och alternativa försörjningsstrategier utvärderas kontinuerligt.

På eftermarknaden fortsätter arbetet med att växa omsättningen och att bredda produktutbudet. Ett antal produkter introducerades under andra kvartalet under våra varumärken Midland och Grau. En analys av hela produktutbudet pågår för att renodla den befintliga produktportföljen. Med ett antal tusen produktvarianter i portföljen behöver småskaliga produkter fasas ut samt icke lönsamma produkter avyttras eller läggas ner.

Haldex har dessutom som målsättning att sänka de fasta kostnaderna. Fordonsindustrin är cyklisk och en lägre efterfrågan är att vänta efter ett antal år med höga produktionsvolymer. Haldex målsättning är att nå en tioprocentig rörelsemarginal även under marknadsmässigt svagare år. Vi har påbörjat aktiviteter för att sänka kostnadsbasen och fortsätta effektivisera verksamheten. Under andra kvartalet minskades exempelvis antalet Frictioncenters (anläggningar för att förse bromsklossar med ny beläggning) i USA som ett led i att öka lönsamheten.

Ny teknik för elektriska och självkörande fordon

Haldex nyutvecklade teknik samlas under namnet ”Scalable Brake System” som från och med i år redovisas som en egen produktlinje i delårsrapporterna. En av produkterna som är del av ”Scalable Brake System” är den elektromekaniska bromsen. Testerna på fordon på testbana fortsätter och utvecklingen löper på bra. Under augusti och september kommer kunder för första gången bjudas in för demonstrationer.

För produkten Fast Acting Brake Valve (FABV) löper konceptfasen framgångsrikt vidare med en av världens största lastbilstillverkare.

Utsikter för 2019

Marknaden i Nordamerika förväntas fortsätta utvecklas positivt under 2019 även om andra halvåret bedöms bli svagare än första halvåret. Europa bedöms minska något jämfört med 2018. Kina har en ytterligare försvagad marknad under 2019. Haldex kan delvis stå emot nedgången i och med att automatiska bromshävarmar numera är lagstadgade på tunga fordon. Indien bedöms få ett svagt år med minskade produktionsnivåer och Brasilien förväntas ha en försiktigt optimistisk marknadstillväxt, dock från låga nivåer.

Vår prognos för 2019 är oförändrad. Vi gör bedömningen att omsättningen kommer öka i Nordamerika vilket motverkas av oförändrad eller minskad omsättning i övriga regioner. Det leder sammantaget till en omsättning för 2019 som förväntas vara i linje med 2018. Haldex bedömning är att rörelsemarginalen för 2019, inklusive ökande satsningar på ny teknik, blir i linje med eller högre än rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2018.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Staffan Olsson, vice VD och koncernchef samt Andreas Larsson, CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon. 

Datum/tid: Torsdagen den 18 juli kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på:

https://tv.streamfabriken.com/haldex-q2-2019

Delta i telefonkonferensen:

SE: 08-505 583 56

UK: +44 3333 009 264

US: +1 833 526 83 81

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer  

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Helene Svahn, tillträdande VD & Koncernchef, 0418-476000
Staffan Olsson, vice VD & Koncernchef, 0418-476000
Andreas Larsson, CFO, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 18 juli 2019, kl 7.20

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder SEK.