We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 25, 2019 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - mars 2019: Förbättrad rörelsemarginal på försvagad marknad
Marknadsläget har försvagats något under första kvartalet. Den valutarensade omsättningen minskade marginellt men har ökat i absoluta tal. Försäljningen av skivbromsar har fortsatt att utvecklas positivt medan försäljningen av bromshävarmar minskat på grund av avmattad efterfrågan i Kina. Rörelseresultatet har förbättrats, delvis på grund av ökad försäljning på eftermarknaden, stabiliserade råvarupriser och förbättrad kostnadskontroll men även på grund av att Haldex joint venture i Kina nu redovisas som del av den operativa verksamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades medan resultat per aktie har förbättrats jämfört med föregående år.

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 1 339 (1 252) MSEK, vilket är 7 procent högre än föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen med 1 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 97 (86) MSEK för första kvartalet. Det motsvarar en rörelsemarginal på 7,2 (6,9) procent. Inga engångsposter redovisades under första kvartalet 2019 eller under motsvarande period föregående år.

Rörelsemarginalen exklusive satsning på ny teknik (Scalable Brake System) uppgick till 7,5 procent.

Målsättningen är att nå en rörelsemarginal för kärnverksamheten på 10 procent till år 2022.

Resultat efter skatt uppgick till 68 (58) MSEK och resultat per aktie till 1,54 (1,30) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -84 (-64) MSEK för första kvartalet.

Årsstämma i Haldex kommer äga rum den 9 maj kl 14.00 i Landskrona. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 1,15 (0,55) SEK per aktie med preliminär utbetalningsdag den 16 maj 2019.

Nyckeltal januari-mars 2019

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 •  Nettoomsättning, MSEK     1 339 (1 252)
 •  Rörelseresultat, MSEK   97 (86)
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   97 (86)
 •  Rörelsemarginal, %   7,2 (6,9)
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   7,2 (6,9)
 •  Rörelsemarginal exkl satsningar på ny teknik, % 7,5 (-)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   9,7 (9,0)
 •  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   11,5 (13,5)
 •  Resultat efter skatt, MSEK   68 (58)
 •  Resultat per aktie, SEK   1,54 (1,30)
 •  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   -84 (-64)

1) Rullande tolv månader

Åke Bengtsson, VD och koncernchef, kommenterar:

”Året inleddes med blandade signaler från de geografiska regionerna. Nordamerika är en fortsatt stark marknad med god efterfrågan från fordonstillverkare. Det har varit en hård vinter som orsakat förlorade produktions- och skeppningsdagar, vilket påverkat eftermarknaden i USA negativt. Regionen som helhet har emellertid ökat omsättningen. Europas försäljning har varit stabil under första kvartalet, även om prognosen för nytillverkade släpvagnar, vilket är en viktig kundgrupp för oss, är negativ.

Kvartalets stora nedgång står Kina för. Föregående år infördes en lag som kräver automatiska bromshävarmar på nytillverkade tunga fordon. Det resulterade i att vår omsättning i Kina nästan fördubblades under första kvartalet i fjol. Jämförelsetalen är därmed höga, men Kina är i dagsläget en tuff marknad med sjunkande volymer och stor prispress. Lagstiftningen som infördes följs inte och penetreringen för t.ex släpvagnar är så låg som 30 procent. Bedömningen är dock att på sikt kommer säkerhetskraven leda till att efterfrågan på Haldex produkter kommer öka.

Skiftet till skivbromsar i Nordamerika

Intresset för skivbroms växer bland åkerierna, vilket är en förutsättning för att fordonstillverkarna ska få upp volymerna på sin skivbromsförsäljning. Under kvartalet har ytterligare en släpvagnstillverkare valt Haldex skrivbroms som standardbroms på sina fordon. Att arbeta via åkerierna tar tid, men vi vet sedan tidigare att det är ett effektivt sätt att bygga långsiktig efterfrågan. Haldex är kända för sina goda relationer med åkerierna, vilket var en av anledningarna till att bromshävarmar blev en så stor framgång i Nordamerika. På den produkten har Haldex fortfarande en absolut marknadsledande position. Försörjningskedjan i Nordamerika för lokal skivbromsproduktion fortsätts byggas upp och produktionen beräknas starta i början av nästa år. Haldex nya skivbroms för lastbilar testas för närvarande och start av produktion beräknas ske senare i år.

Förbättrad rörelsemarginal och fortsatt effektivisering

De ökade kostnaderna för råvaror samt tullavgifter i USA har en fördröjning innan de kan föras vidare till kund. De planerade prisjusteringarna under första kvartalet för att kompensera för ökade råvarupriser och tullar har genomförts och är en av anledningarna till den förbättrade rörelsemarginalen.

Omvärldens ökade fokus på tullavgifter leder till att försörjningskedjorna kan behöva förändras och vi utvärderar vad som vi själva ska tillverka respektive vad strategiska partners ska erbjuda. Försörjningskedjan inom varje region ses för närvarande över för att optimera tillverkning och logistik ytterligare.

På eftermarknaden fortsätter arbetet med att växa omsättningen och att bredda produktutbudet. En analys av hela produktutbudet pågår för att renodla den befintliga produktportföljen. Med ett antal tusen produktvarianter i portföljen behöver småskaliga produkter fasas ut samt icke lönsamma produkter avyttras eller läggas ner. Under kvartalet tecknades ett avtal kring avyttring av kontaktdon för anläggningsmaskiner som ett led i denna effektivisering.

Med de effektiviseringsåtgärder vi påbörjat och kommer fortsätta genomföra är jag övertygad om att Haldex kan nå en rörelsemarginal om 10 procent, exklusive satsningar på ny teknik. Under första kvartalet var rörelsemarginalen exklusive ny teknik 7,5 procent. Vi är inte nöjda förrän vi nått vårt lönsamhetsmål och kommer att optimera kostnadsbasen samt identifiera områden för fortsatt tillväxt.

Ny teknik för elektriska och självkörande fordon

Haldex nyutvecklade teknik samlas under namnet ”Scalable Brake System”. Från och med denna kvartalsrapport redovisar vi den som en egen produktlinje för att tydliggöra utvecklingen och förenkla uppföljningen. I februari fick jag på nära håll vara med vid våra vintertester i Arjeplog. För tredje vintern testades FABV, vilket är en av de första produkterna som del av Scalable Brake System. Känslan av att åka ett självkörande fordon på snö och is, bromsad via Haldex teknik, var fantastisk. Vårt erbjudande som ska utmana de två stora i branschen har en lovande tid framför sig.

En av de andra produkterna som är del av ”Scalable Brake System” är den elektromekaniska bromsen. Testerna på fordon på testbana fortsätter och utvecklingen löper på bra. Vi ser däremot att kunderna inte riktigt är redo att börja lägga beställningar under slutet av 2020 som vi tidigare beräknat, utan troligare någon gång under 2021.

Utsikter för 2019

Marknaden i Nordamerika förväntas fortsätta utvecklas positivt under 2019. Svängningar på den nordamerikanska marknaden sker emellertid snabbt och det är svårbedömt om den positiva utvecklingen kommer hålla i sig under hela året. Europa bedöms minska något jämfört med 2018. Kina har en ytterligare försvagad marknad under 2019. Haldex kan delvis stå emot nedgången i och med att automatiska bromshävarmar numera är lagstadgade på tunga fordon. Indien bedöms få ett svagt år med minskade produktionsnivåer och Brasilien förväntas ha en försiktigt optimistisk marknadstillväxt, dock från låga nivåer.

Vår prognos för 2019 är oförändrad. Vi gör bedömningen att omsättningen kommer öka i Nordamerika vilket motverkas av oförändrad eller minskad omsättning i övriga regioner. Det leder sammantaget till en omsättning för 2019 som förväntas vara i linje med 2018. Haldex bedömning är att rörelsemarginalen för 2019, inklusive ökande satsningar på ny teknik, blir i linje med eller högre än rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2018.”

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Åke Bengtsson, VD och koncernchef samt Andreas Larsson, CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon. 

Datum/tid: Torsdagen den 25 april kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på:

https://tv.streamfabriken.com/haldex-q1-2019

Delta i telefonkonferensen:

SE: 08-505 583 56

UK: +44 3333 009 271

US: +1 833 526 83 80

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer  

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Åke Bengtsson, VD & Koncernchef, 0418-476000
Andreas Larsson, CFO, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 25 april 2019, kl 7.20

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder SEK.