We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 14, 2019 | Press release
Haldex effektiviserar verksamheten för att nå det långsiktiga rörelsemarginalmålet
Tioprocentig rörelsemarginal, exklusive satsningar på ny teknik, förväntas uppnås år 2022

Parallellt med investeringar i framtida teknik har en analys av verksamheten påbörjats för att verifiera att det långsiktiga rörelsemarginalmålet om 10 procent kan uppnås. En stabil och lönsam kärnverksamhet är avgörande för Haldex förmåga att investera i ny teknik. Verksamheten kommer effektiviseras och optimeras med målsättningen att nå en 10-procentig rörelsemarginal år 2022, exklusive satsningar på ny teknik.

”Mitt första år som VD har präglats av ett teknikskifte som påverkar hela fordonsindustrin och därmed ställer krav på investering i ny teknik. Det är då oerhört viktigt att skapa en lönsam kärnverksamhet med positivt kassaflöde.”, säger Åke Bengtsson, VD och Koncernchef för Haldex. ”Arbetet med att optimera verksamheten och öka fokus på lönsamheten har påbörjats och vi inför successivt allt fler effektiviseringsåtgärder. Jag är övertygad om att Haldex kan nå en 10 procentig rörelsemarginal om satsningar i ny teknik exkluderas. Vi är inte nöjda förrän vi nått vårt lönsamhetsmål och kommer att optimera kostnadsbasen samt identifiera områden för fortsatt tillväxt.”

Översyn av produktutbudet

Under hösten 2018 har ett strategiarbete genomförts där marknadsstorlek, trender och konkurrenskraft för Haldex framtida utvecklingsprojekt har analyserats och verifierats tillsammans med konsultfirman Roland Berger, som har gedigen kompetens inom bilindustrin.

Arbetet med att renodla den befintliga produktportföljen har påbörjats. Med ett antal tusen produktvarianter i portföljen behöver småskaliga produkter fasas ut samt icke lönsamma produkter avyttras eller läggas ner. Under januari tecknades ett avtal kring avyttring av kontaktdon för anläggningsmaskiner som ett led i denna effektivisering.

Optimering av försörjningskedjan

Under projektnamnet ”Go India” har försörjningskedjan för bromshävarmen, vilket är Haldex enskilt största produkt, optimerats. Allt fler delar köps in eller tillverkas i Indien för att sänka tillverkningskostnaden. Projektet kommer fortsätta löpa under 2019 för att ytterligare optimera kostnadsnivåerna.

På eftermarknaden kommer en ny försörjningskedja för reservdelar att sättas upp. De kompletterande varumärken som Haldex lanserade 2016 (Midland och Grau) har stor potential för lönsam tillväxt. En egen inköpsorganisation kommer tillgodose att rätt kvalitetsnivå till bästa pris säkerställs.

Fokus på kostnadskontroll och outsourcing av icke kärnverksamhet

Ett arbete pågår för att effektivisera Haldex interna arbetsprocesser samt förbättra systemstödet för att uppnå bättre uppföljning. Under 2018 infördes ett nytt ERP-system i Europa och under 2019 kommer samma system införas i Kina och Nordamerika. Analyser har genomförts av vilka kostnader Haldex kan sänka bl.a. genom outsourcing. Delar av administrationen har outsourcats under 2018 och outsourcing av IT-driften påbörjas under 2019.

Ny organisation med fokus på snabbare beslutsprocesser och lägre materialkostnader

Haldex har med start den 1 januari 2019 påbörjat införandet av en tydligare matrisorganisation:

  • De geografiska regionernas ansvar mot kunderna har förstärkts för att få en närmare dialog med kunderna och snabbare beslutsprocesser.
  • De globala funktionerna för inköp och produktion har slagits samman till en Supply chain-funktion. Det ger ett ökat fokus på hela produktionskedjan, från inköp till leverans, och är ett led i att arbeta mer effektivt med direkt material, vilket är det kostnadsslag som ökat mest under 2018 p.g.a. ökade råvarupriser och tullavgifter.
  • För att öka fokus på kundnöjdhet har en global Commercial-funktion inrättats som tar ett helhetsgrepp på försäljning, marknadsföring, service och support för att höja lönsamheten och effektivisera de kundnära transaktionerna.

Optimerat rörelsekapital och fortsatt fokus på avkastning på sysselsatt kapital

Som ett led att förbättra avkastning på sysselsatt kapital har projekt drivits under 2018 för att minska rörelsekapitalet. Detta har haft positiv effekt på bl.a. lagernivåerna och prognostiseringsprocessen. Resultaten av de nya arbetsmetoderna införs successivt i hela Haldex under 2019 och har som syfte att reducera rörelsekapitalet ytterligare under året.

Långsiktigt mål för rörelsemarginalen om 10 procent

Sedan tidigare har Haldex kommunicerat att den långsiktiga rörelsemarginalen kommer vara svår att uppnå på kort sikt i och med det teknikskifte med bl.a. självkörande fordon som branschen står inför. Med den genomlysning av verksamheten som nu påbörjats har Haldex åter verifierat att en rörelsemarginal om 10 procent är ett realistisk långsiktigt mål. Genom att exkludera kostnader specifikt kopplat till utveckling av nya teknikområden, har målet tidsatts till år 2022. Haldex kommer i framtida finansiella rapporter även redovisa rörelsemarginalen exklusive kostnader för ny teknik, för att underlätta uppföljningen av målet.

För 2019 är bedömningen att rörelsemarginalen, inklusive ökande satsningar på ny teknik, kommer vara i linje med eller högre än rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2018,

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Åke Bengtsson, VD & Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 14 februari 2019, kl 7.20

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder SEK.