We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 9, 2019 | Press release
Kommuniké från Haldex årsstämma
Haldex höll sin årsstämma för 2019 den 9 maj i Landskrona.

VDs anförande
Haldex VD och Koncernchef, Åke Bengtsson, summerade 2018 som var året då utvecklingen av ny teknik tog fart på allvar. Två av de trender som öppnat nya möjligheter för Haldex är utvecklingen mot elektrifierade självkörande lastbilar. Åke Bengtsson förklarade hur Haldex teknik kan spela en framträdande roll i en sådan utveckling.

Utdelning
Årsstämman beslutade att dela ut 1,15 SEK per aktie med avstämningsdag den 13 maj 2019 och utbetalningsdag den 16 maj 2019.

Styrelse
Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jörgen Durban och Helene Svahn samt välja in Bernd Gottschalk, Markus Gustafsson och Mikael Thunved till styrelseledamöter.

Till styrelseordförande omvaldes Jörgen Durban.  

Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för år 2018. 

Revisorer
Årsstämman omvalde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Huvudansvarig revisor är Magnus Willfors.

Ersättning till styrelse
Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare med föreslaget tillägg av Kite Lake Capital Management (UK) LPP.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämman.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 9 maj 2019, kl 15.50

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder SEK.