We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juni 23, 2020 | Press release
Årsstämma i Haldex AB
Haldex AB (publ) har hållit årsstämma den 23 juni 2020 i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat de beslut som framgår av denna kommuniké.

Fastställande av resultat- och balansräkningen, vinstdisposition samt beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske och att årets resultat överförs till ny räkning.

Samtliga styrelseledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019 med undantag för den före detta VD:n Åke Bengtsson.

Val av styrelse och revisor

Helene Svahn omvaldes som styrelseledamot. Stefan Charette, Viveka Ekberg, Håkan Karlsson och Catharina Modal Nilsson valdes som nya styrelseledamöter. Stefan Charette valdes som styrelseordförande. Christian Levin som också föreslagits till ledamot meddelade sitt avhopp kort före stämman på grund av andra uppdrag.

Stämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Huvudansvarig revisor är Magnus Willfors.

Ersättning till styrelse och revisor och ledande befattningshavare

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande, med 500 000 kronor till vice ordföranden samt med 300 000 kronor till varje övrig stämmovald ledamot.

För utskottsarbete ska arvode utgå med 100 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet. Ordförande i ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor i arvode och varje övrig ledamot i ersättningsutskottet ska erhålla arvode med 25 000 kronor.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till

ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen

Stämman antog styrelsens förslag om en ändrad bolagsordning, varigenom bolagsordningen anpassas efter föreslagna ändringar i aktiebolagslagen samt uppdateras till rådande terminologi.  

Inget bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman avslog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier under tiden fram till årsstämman 2021.  

Ytterligare information

Fullständig information om varje beslutsförslag finns tillgängligt på http://corporate.haldex.com/sv där även protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt.

För mer information, kontakta:

Helene Svahn, CEO

Telefon: +46 418 47 60 00

E-post: katarina.ronne@haldex.com">katarina.ronne@haldex.com

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.

Related Documents