We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 1, 2020 | Press release
Effekterna av COVID-19 beräknas leda till 15-20 procents lägre omsättning i första kvartalet samt lägre rörelsemarginal. Helårsprognos för 2020 utgår.
Det råder en hög grad av osäkerhet kring såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter av COVID-19, men störningarna på efterfrågan och produktion har varit betydande under mars. För första kvartalet 2020 räknar Haldex med att omsättning och rörelsemarginal blir väsentligt lägre än det förväntade utfall som legat till grund för tidigare kommunicerad helårsprognos. Givet omständigheterna gäller inte längre tidigare kommunicerad helårsprognos och i nuläget kan ingen uppdaterad prognos lämnas.

COVID-19-utbrottet har medfört lägre efterfrågan och stora störningar för delar av verksamheten. För första kvartalet räknar Haldex med att omsättningen kommer att minska med 15-20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen förväntas också minska betydligt jämfört med föregående år.

För att motverka de negativa resultateffekterna har Haldex sedan tidigare påbörjat ett intensivt arbete för att minska kostnaderna. Utöver korttidspermitteringar och tillfälliga stängningar, innefattar detta arbete bl.a. anpassningar av distributions- och produktionsflöden samt utvärderingar och omprioriteringar av investeringar och pågående projekt. Haldex följer och utvärderar även de olika åtgärdspaket som införts av lokala myndigheter runtom i världen.

Osäkerheten är fortfarande stor kring utbrottets utveckling, åtgärder från myndigheter och dess effekt på efterfrågan av Haldex produkter. Givet dessa omständigheter gäller inte längre tidigare kommunicerad helårsprognos och i nuläget kan ingen uppdaterad prognos lämnas. I övrigt hänvisas till Q1 rapporten som publiceras den 23 april.

För mer information, kontakta:
Helene Svahn, VD
Telefon: +46 418 47 60 00

E-post: katarina.ronne@haldex.com">katarina.ronne@haldex.com 

Andreas Larsson, CFO
Telefon: +46 418 47 60 00
E-post: andreas.larsson@haldex.com">andreas.larsson@haldex.com
 

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl. 14:15 CET.

Om Haldex
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.

Related Documents