We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 23, 2020 | Press release
Förhandlingar slutförda: produktionen i Heidelberg flyttas under andra kvartalet
Haldex har slutfört förhandlingarna med arbetstagarrepresentanter  i Tyskland avseende nedstängningen av produktion i Heidelberg samt flytt av FoU.  

Som Haldex tidigare har kommunicerat har Haldex beslutat att koncentrera produktionen av EBS och luftfjädringsprodukter till Ungern, vilket medför att fabriken i Heidelberg, Tyskland läggs ned, medan FoU kommer att flyttas till England och Sverige.


De fackliga förhandlingarna är avslutade och en överenskommelse har nåtts den 20 mars 2020. Totalt berörs 80 av de 100 anställda i Heidelberg. Merparten av den anställda har 6 månaders uppsägningstid innebärande att de lämnar företaget per den 30 september. Samtliga berörda kommer att erbjudas tillfällig anställning i ett omplaceringsbolag för en period om högst 12 månader.


Flytt av produktionsutrustning kommer att ske under andra kvartalet 2020 och flytten av FoU-verksamheten beräknas vara avslutad i slutet av tredje kvartalet 2020.


Den totala kostnaden för omstruktureringen beräknas till 14 MEUR, motsvarande ca 156 MSEK. Av detta uppgår kostnaden för uppsägning av personal och omplacering till 12,7 MEUR, motsvarande ca 141 MSEK.


Kostnadsbesparingen uppskattas till 50 MSEK per år när flytten är fullt genomförd.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:


Helene Svahn
Telefon: +46 418 47 60 00
E-post: katarina.ronne@haldex.com">katarina.ronne@haldex.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020 kl. 16:45 CET.

 

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.