We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juni 8, 2020 | Press release
Förslag inför årsstämman i Haldex den 23 juni 2020
Haldex AB (publ) har informerats om att aktieägare som tillsammans representerar 22,96 procent av antalet aktier och röster i bolaget har lämnat gemensamma förslag avseende styrelseledamöter, revisorer och arvoden, inför årsstämman den 23 juni 2020.

AFA Sjukförsäkrings AB ("AFA"), AMF Pensionsförsäkring AB ("AMF"), Athanase Industrial Partner ("Athanase") och Fjärde AP-fonden har den 7 juni meddelat styrelsen för Haldex sina gemensamma förslag inför årsstämman enligt nedan (ärendenummer i enlighet med i kallelsen föreslagen dagordning):   

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

Styrelsen föreslås bestå av sex av årsstämman valda ledamöter till styrelsen och Bolaget föreslås ha ett revisionsbolag som revisor.

10.  Fastställande av arvode till styrelseledamöter.

Gällande arvoden till styrelsen föreslås för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma följande.

Styrelsearvoden:
Ordförande, 700,000 kronor

Vice ordförande, 500,000 kronor

För varje övrig av stämman vald ledamot, 300,000 kronor

Arvoden för utskottsarbete:

Ordförande i revisionsutskottet, 100,000 kronor

För varje övrig ledamot i revisionsutskottet, 50,000 kronor

Ordförande i ersättningsutskottet, 50,000 kronor

För varje övrig ledamot i ersättningsutskottet, 25,000 kronor

Samtliga förslag innebär oförändrade arvoden förutom arvode till vice ordförande samt föreslagna arvoden till ordföranden och ledamot i ersättningsutskottet som är ett nya förslag.

11. Fastställande av arvode till revisorerna.
Arvode till revisorn föreslås för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Till ledamöter föreslås omval av:

  • Helene Svahn

samt nyval av,

  • Stefan Charette,
  • Viveka Ekberg,
  • Håkan Karlsson,
  • Christian Levin, och
  • Catharina Modahl Nilsson.

Stefan Charette föreslås att väljas till Bolagets styrelseordförande.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, men de ägare som undertecknat detta förslag kommer att sätta stort värde vid om Håkan Karlsson utses till detta uppdrag.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Kort presentation av de föreslagna styrelseledamöterna:

Stefan Charette var ledamot i Haldex styrelse under perioden 2009 och 2015, och har även varit ordförande för det från Haldex utdelade börsbolaget Concentric AB mellan 2010 och 2017. Stefan Charette har en gedigen såväl strategisk som operativ erfarenhet från svensk industri. Han har varit VD i Brokk AB, AB Custos, Investment AB Öresund och Creades AB (publ), och har lång erfarenhet från styrelsearbete i noterade bolag, inklusive erfarenhet från fordonsindustrin.

Viveka Ekberg har en finansiell bakgrund med ledande positioner inom bland annat SEB, Brummer Partners AB, Morgan Stanley och PP Pension AB. Hon är idag styrelseledamot i de noterade bolagen Svolder AB, Magnolia Bostad AB och Lindab International AB. Hon är även styrelseledamot i onoterade bolag såsom Dellner Couplers Group AB och Iver Management AB.

Håkan Karlsson har en lång bakgrund inom Volvo-koncernen. De senaste åren har Håkan ansvarat för Volvo’s JVs i Indien och Kina. I Indien som styrelseordförande för VECV (Eicher) och i Kinas som styrelseledamot i DFCV ( DongFeng). Innan dess hade han ansvar för bland annat Volvo Buses och Volvo Penta.

Christian Levin är idag operativ chef (COO) på Traton Group. Innan dess har han en lång bakgrund inom Scania-koncernen med rollen som Executive Vice President, Sales and Marketing som senaste uppdrag.

Catharina Modahl Nilsson har en lång bakgrund inom Scania-koncernen och är idag teknikchef (CTO) på Permobil AB. Innan dess var hon ansvarig för bland annat utveckling av hytt inom Scania och senast för koordinering av utvecklingsarbete för Scania, VW och MAN.

Helene Svahn är Haldex VD.

AFA, AMF, Athanase, och Fjärde AP-fonden vill utöver de ovan angivna förslagen till beslut och val även meddela sin avsikt att rösta mot styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt punkt 15 i den föreslagna dagordningen.

De nuvarande styrelseledamöterna, med undantag för Helene Svahn, har avböjt omval. Ägarna bakom ovanstående förslag vill avslutningsvis framföra sitt tack till den avgående styrelsen för dess arbete med att säkra Haldex ställning som ett självständigt och framgångsrikt företag. Ett särskilt tack riktas till Jörgen Durban för de insatser han gjort för Haldex sedan han inträdde i Bolagets styrelse år 2017.   

Syftet med att inför årsstämman i Haldex lämna förslag och ställningstaganden som har stöd hos en grupp av aktieägare är att säkerställa att Haldex får den samlade kompetens och erfarenhet som krävs för att med kraft kunna fortsätta arbetet med att utveckla och stärka Haldex som en framgångsrik underleverantör till den tunga fordonsindustrin.

För mer information, kontakta:

Helene Svahn, VD och Koncernchef

Telefon: +46 418 47 60 00

E-post: katarina.ronne@haldex.com">katarina.ronne@haldex.com

Om Haldex

Mer än 120 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.