We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 26, 2020 | Press release
Haldex anpassar verksamheten efter tillfälligt lägre efterfrågan
För att anpassa verksamheten till den lägre efterfrågan som följt av det globala COVID-19 utbrottet har Haldex idag beslutat att per måndagen den 30 mars korttidspermittera flertalet anställda i Landskrona. Sammanlagt berörs cirka 250 medarbetare.

De globala smittskyddåtgärder som vidtagits för att bemöta och bromsa upp  COVID-19-utbrottet har kraftigt minskat efterfrågan från i första hand fordonstillvekare där många tillfälligt stängt ned eller kraftigt minskat sin produktion.


För att hantera den tillfälligt minskade efterfrågan på Haldex produkter och tjänster samt mildra de negativa finansiella effkterna av COVID-19 har Haldex beslutat att implementera korttidspermittering för flertalet medarbetare i Landskrona. Detta innebär att arbetstiden under perioden minskas med 60 procent för tjänstemän som inte är direkt relaterade till produktionen eller med globalt ansvar och mellan 20-60 procent för produktionspersonal beroende på ordernivåer, samt tillgång till komponenter och material nödvändiga för produktionen varje vecka.


Permitteringen berör cirka 250 medarbetare ur samtliga personalgrupper. Permitteringen träder ikraft på måndagen den 30 mars 2020 och gäller fram till och med 30 april 2020. Samtidigt som de anställda garanteras 92,5 procent av lönen innebär det för bolagets del att staten står för en väsentlig del av lönekostnaderna.


”Detta är en temporär och exceptionell åtgärd som vi vidtar för att anpassa kostnadsmassan till den tillfälliga nedgången i efterfrågan. Vi vill i denna situation undivka uppsägningar så långt som möjligt. Korttidspermitteringen tillåter oss att  behålla vår kompetens och ger våra medarbetare nästintill full lön samtidigt som vi säkerställer att vi snabbt kan utöka arbetstiden igen när situationen ändras.", säger Helene Svahn, VD och koncernchef för Haldex.


Utöver de direkta kostnadsbesparingarna har Haldex ännu ingen prognos för den finansiella effekten av korttidspermitteringen. Eftersom det fortfarande råder en hög grad av osäkerhet kring hur situationen kommer att utvecklas är det fortsättningsvis väldigt svårt att uppskatta utbrottets finansiella påverkan på Haldex verksamhet. Mer information kommer att ges i takt med att den blir tillgänglig och i samband med publicering av Q1 rapporten den 23 april.


För mer information, kontakta:


Helene Svahn, VD
Telefon: +46 418 47 60 00
E-post: katarina.ronne@haldex.com">katarina.ronne@haldex.com 


Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 10:45 CET.


Om Haldex
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.