We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 13, 2020 | Annual Financial Statement
Haldex bokslutskommuniké, januari - december 2019
Stora framsteg mot ett starkare och mer lönsamt Haldex

Fjärde kvartalet 2019

 • Omsättningen minskade med 7 % och uppgick till 1 141 (1 225) MSEK. Valutajusterat minskade omsättningen med 11 %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 44 (38) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 3,8 (3,1) %.
 • Justerad rörelsemarginal exklusive investeringar i ny teknik uppgick till 4,9 %.
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -133 (-12) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -3,36 (-0,49) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 239 (199) MSEK. Justerat för IFRS16-effekten blev kassaflödet 230 MSEK i det fjärde kvartalet.
 • Den 8 oktober respektive den 22 oktober presenterades två större produktionsförändringar. De beräknas ge årliga besparingar på 75 MSEK när flytten av produktionen slutförts och medför engångskostnader på 172 MSEK, varav 162 MSEK belastar 2019.
 • Kostnadsbesparingsåtgärder har lett till sänkta försäljning- och administrationskostnader med 27 MSEK valutajusterat jämfört med motsvarande kvartal 2018.
   

Helåret 2019

 • Omsättningen ökade med 1 %, och uppgick till 5 151 (5 119) MSEK. Valutajusterat minskade omsättningen med 5 %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 317 (305) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 6,1 (6,0) %.
 • Justerad rörelsemarginal exklusive investeringar i ny teknik uppgick till 6,9 %.
 • Rapporterat rörelseresultat uppgick till 105 (255) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 (3,46) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 328 (274) MSEK, motsvarande 263 MSEK inklusive justering för IFRS 16.
 • Styrelsen föreslår, med tillämpning av bolagets vedertagna principer för vinstutdelning och mot bakgrund av bolagets effektiviseringsåtgärder, att ingen utdelning lämnas.

Helene Svahn, VD & Koncernchef, kommenterar:

Ett intensivt fjärde kvartal avslutar ett händelserikt år som präglats av stort fokus på effektivisering, sänkta försäljnings- och administrationskostnader samt utvecklingen av vår nya teknik. Satsningarna på ny teknik utvecklades över förväntan och de kinesiska myndigheternas godkännande av vårt elektromekaniska bromssystem har öppnat för ett flertal testinstallationer. Vår joint venture Haldex VIE har därmed gått in i en aktivare fas, och vi räknar med att inom några år ha vårt elektromekaniska bromssystem installerat på ett stort antal elektriska bussar. Vi har även haft en positiv utveckling i Europa med både förlängda och fördjupade samarbeten med världsledande lastbilstillverkare.

Året inleddes med en genomgående hög nyproduktionsnivå för lastbilar och släpvagnar under första halvåret. Dock avtog produktionen under tredje kvartalet, och nedgången förstärktes kraftigt under fjärde kvartalet. Året slutade med en global nedgång i antal nybyggda lastbilar på 3 procent och släpvagnar med cirka 8 procent. Våra viktigaste marknader, Europa och Nordamerika, drabbades hårdast.

Den lägre efterfrågan på nya fordon slog hårt mot vår försäljning av OE-produkter till lastbilar och släpvagnar som valutajusterat minskade med cirka 18 procent respektive 16 procent under kvartalet. Nedgången balanserades dock genom att vår eftermarknadsförsäljning för helåret 2019 låg kvar på samma nivå som föregående år. Den ökande andelen eftermarknad i produktmixen bidrog till en förbättrad bruttomarginal.

För helåret uppgick omsättningen till 5 151 MSEK. Det justerade rörelseresultatet (exklusive engångskostnader) förbättrades och uppgick till 317 MSEK. Den justerade rörelsemarginalen exklusive investeringar i ny teknik uppgick till 6,9 procent. Med denna positiva utveckling i ryggen känns det ännu mer motiverande att vi fortsätter vår plan med följande fyra fokusområden:

Sänkta försäljnings- och administrationsomkostnader och ökad kostnadskontroll
Det är glädjande att se att våra åtgärder för ökad effektivitet och lönsamhet i basverksamheten får genomslag. Under fjärde kvartalet sänkte vi våra försäljnings- och administrationskostnader med 14 procent vilket motsvarar 27 MSEK, jämfört med motsvarande kvartal 2018. Framåt ser vi ytterligare möjligheter att förbättra lönsamheten genom fortsatta effektiviseringsåtgärder. Målet är att nå 10 procent i justerad rörelsemarginal, exklusive investeringar i ny teknik, till utgången av 2022.

Ökade skalfördelar inom produktion
Under fjärde kvartalet presenterades omstruktureringar som innebär att vi lägger ned två produktionsenheter. Åtgärden beräknas ge årliga besparingar på cirka 75 MSEK genom att produktionen flyttas till befintliga anläggningar med betydande skalfördelar. Omstruktureringen medför engångskostnader som beräknats till 172 MSEK, varav 162 MSEK belastar 2019. Sammanlagt har vi under kvartalet tagit omstruktureringskostnader på 175 MSEK för att höja lönsamheten i basaffären.

Effektivare marknadsbearbetning
Vi har fokuserat på att stärka vår närvaro på attraktiva marknader och inom produktnischer där vi har ett starkt erbjudande och en stark position. Vi ser potential i Asien med en stor obearbetad marknad inom till exempel skivbromsar för lastbilar och bromssystem för elektrifierade fordon. Industrins omställning mot nya tekniska fordonslösningar är en följd av ökade krav på säkerhet och miljöförbättringar från myndigheterna i framförallt Kina. Samtal pågår därför med flera intressanta stora industriella partners i syfte att flytta fram våra positioner ytterligare inom dessa områden. Vi måste också säkerställa att vår andel av reservdelsmarknaden storleksmässigt står i paritet med vår installerade bas hos befintliga fordonstillverkare. Under kvartalet har vi börjat bearbeta logistikföretag i Östeuropa.

Fortsatt investering i ny teknik
Haldex har en unik position som stark innovatör och global bromsspecialist. Under 2019 har vi investerat stora belopp i utvecklingen av ett öppet och integrerbart bromssystem anpassat för framtidens elektrifierade och självkörande tunga fordon. Det innefattar bland annat ett högprecisionspneumatiskt bromssystem (Fast Acting Brake Valves), elektromekaniska bromssystem och en öppen arkitektur för integration av fordonets dynamiska kontrollsystem. Fördelarna med de nya systemen är bland annat lägre energibehov, högre prestanda, öppen kommunikation av data och kostnadseffektiv systemintegration.

Vår utvecklingsstrategi bygger på att vi utvecklar vårt skalbara system i nära samarbete med våra partners. Samarbetet genom Haldex VIE avseende det elektromekaniska bromssystemet är ett utmärkt exempel på hur vi tillsammans med partners utvecklar ett säkert och effektivt bromssystem, primärt för elektriska kommersiella fordon. Under kvartalet har vi nått betydande milstolpar då vi framgångsrikt har kunnat testinstallera systemet i flera kunders fordon efter att vi fått produktgodkännandet från de kinesiska myndigheterna. Under kvartalet har vi även slutfört en första prototypinstallation tillsammans med en av de största fordonstillverkarna i Europa, vilket är ett nödvändigt steg för att komma vidare med utveckling av kundspecifika lösningar för den europeiska marknaden. 

Sammanfattningsvis har vi under 2019 tagit flera viktiga steg mot ett lönsammare och starkare Haldex. Tillväxt och lönsamhet i kärnverksamheten är vår första prioritet. Samtidigt har vi framgångsrikt drivit utvecklingen av våra nya koncept. Vi för idag samtal med världsledande tillverkare av tunga fordon, släpvagnar och utvecklare av nya logistiklösningar. Samtalen har stärkt vår tro på att Haldex har en unik möjlighet att i en konsoliderad marknad positionera sig som en oberoende leverantör av öppna system som möjliggör för våra partners att lösa sina utmaningar. Nyckeln till fortsatt framgång är att vi fortsätter vara nytänkande, nyfikna och beslutsamma.

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare som under året bidragit till att göra Haldex starkare och mer kapabelt att utveckla sin fulla långsiktiga potential.

Helene Svahn
VD & koncernchef

 

Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/ eller på http://news.cision.com/se/haldex
 

Press- och analytikermöte
Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Helene Svahn, VD & koncernchef samt Andreas Larsson, CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Torsdagen den 13 februari kl. 11:00.

Presskonferensen webbsänds på:
https://tv.streamfabriken.com/haldex-q4-2019

Delta i telefonkonferensen:
SE: +46 8 505 583 69
UK: +44 33 33 00 92 71
US: +1 83 38 23 05 90

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats.

För ytterligare information, besök https://haldex.com/sv/corporate/investerare/ eller kontakta:

Helene Svahn, VD och koncernchef
Tfn: 0418-476000

Andreas Larsson, CFO
Tfn: 0418-476000

Om Haldex
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 07:20.