We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 16, 2020 | Interim Report
Haldex delårsrapport, april - juni 2020
Kraftigt minskad försäljning, eftermarknaden visar tecken på återhämtning

Andra kvartalet 2020

  • Omsättningen minskade med 37% och uppgick till 875 (1 389) MSEK. Nedgången förklaras främst av covid-19 och dess effekt på nytillverkning av lastbilar och släpvagnar. Även eftermarknaden drabbades, men vägtransporterna har återkommit under juni och vi ser redan en viss återhämtning.
  • Justerat rörelseresultat uppgick till -3 (91) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på -0,3 (6,5)%. Kostnaderna minskade med 49 MSEK, varav pågående långsiktiga strukturella besparingsprogram bidrog med 5 MSEK under andra kvartalet. Besparingsprogrammen om sammanlagt cirka 200 MSEK i årliga besparingar kommer att få full effekt under första halvåret 2021.
  • Justerad rörelsemarginal exklusive investeringar i ny teknik uppgick till 0,8 (7,4)%.
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -151 (73) MSEK. Engångsposter på 148 MSEK belastade kvartalets resultat, varav 101 MSEK är hänförliga till nedskrivningar. I kvartalet är 8 MSEK av totala engångsposterna kassaflödespåverkande.
  • Resultat per aktie uppgick till -2,95 (1,11) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till -96 (97) MSEK.
  • En riktad nyemission tillförde bolaget 157 MSEK före transaktionskostnader.
  • Årsstämman utsåg fyra nya styrelseledamöter, Stefan Charette valdes till ny ordförande.

Helene Svahn, VD & Koncernchef, kommenterar:
Effekterna av covid-19-pandemin slår hårt mot efterfrågan. Nyproduktionen av tunga lastbilar och släpvagnar sjönk kraftigt, medan eftermarknaden stod emot aningen bättre. Nyproduktion i Nordamerika och Europa låg mer eller mindre nere under kvartalet, vilket ledde till ett mycket svagt kvartal där omsättningen föll med 37%. Försäljningen till nyproduktion av lastbilar minskade med 58% och släpvagnar med 39%. Vi hade en förhoppning om att eftermarknaden skulle stå emot bättre, men även där fick osäkerheten kunderna att avvakta med planerat underhåll och serviceåtgärder. Eftermarknaden sjönk med 23% i kvartalet men volymerna återhämtade sig något mot slutet av kvartalet och juni såg bättre ut.

Den minskade efterfrågan ledde till att vi vidtog kraftfulla och nödvändiga omställnings- och besparingsåtgärder i samtliga regioner. Bland annat införde vi ett generellt besparingsprogram som minskat kostnaderna med cirka 37 MSEK i kvartalet.

Trots besparingar ledde den svaga försäljningen till ett justerat rörelseresultat på -3 MSEK. I kvartalet har vi beslutat om nedskrivning av tillgångar på 101 MSEK. Huvuddelen av nedskrivningen avser investering i IT-plattform samt nedskrivning av immateriella tillgångar hänförliga till ModulT.  Nedskrivningen av ModulT beror på främst covid-19-effekter och lägre förväntade volymer samt att vi märkt att kunderna är mer försiktiga när det gäller att välja nya leverantörer och ny teknik. Dialog pågår med kinesisk partner avseende ModulT och vi bedömer att möjligheterna på den asiatiska marknaden är goda.

Plan för långsiktigt värdeskapande

Vid sidan av covid-19-hanteringen pågår arbetet med att utveckla Haldex långsiktiga strategi. Utgångspunkten i strategiarbetet är att vi ska slå vakt om vår tekniska spets och utifrån den försvara och utveckla vår position som en ledande global nischspelare på marknaden för bromssystem i tunga fordon. Rent konkret innebär detta att verksamheten måste specialiseras och koncentreras, samt inte minst effektiviseras. Våra strukturella besparingsprogram har tagit oss en bit på väg och besparingsarbetet fortsätter med fokus på förenkling av värdekedjan samt att sänka direkta materialkostnader. Vi måste även öka vårt lönsamhetsfokus i säljarbetet och satsa på produkter och tjänster med högre marginal. Vi ser en stor potential att utveckla vårt erbjudande till eftermarknaden där vi har en stark position och hög lönsamhet. Målet om en justerad rörelsemarginal exklusive satsningar på ny teknik på 10% ligger fast men tidpunkten är beroende av när marknaden återhämtar sig från effekterna av covid-19.

Sammanlagt har vi initierat kraftiga åtgärder som förväntas ge årliga besparingar på cirka 200 MSEK. Det strukturella arbetet med att effektivisera vår produktion löper enligt plan och nedstängningen av produktionsanläggningarna i Heidelberg och Blue Springs samt Friction Centers i USA beräknas vara klara under fjärde kvartalet. Under kvartalet har vi också implementerat ett personalminskningsprogram vilket i nuläget omfattar 65 anställda globalt.

Försäljning, kunder och partnerskap
Under kvartalet har vi landat två större kundavtal. Försäljningsarbetet och teknikutvecklingen går hand i hand och vi koncentrerar oss på attraktiva marknader och produktnischer som exempelvis EBS gen4 och Scalable Brake System. Vi ser att vår position som en global nischspelare med öppna systemlösningar och partnerskap attraherar nya och befintliga kunder och vi för flera intressanta dialoger med potentiella kunder både i Europa, USA och Kina.

Flera kunder testar vårt Scalable Brake System och i Kina går systemet i testbussar för den kinesiska elbussmarknaden. Testerna fortgår, men förhandlingarna är alltjämt avvaktande hur covid-19 utvecklas och marknaden återhämtar sig. Vi följer utvecklingen av våra kunders strategiska prioriteringar och har noterat en stark trend mot ökat fokus på utvecklingen av elektriska fordon.

Nyemission och finansiering på plats
För att stärka bolagets finansiella position genomfördes en riktad nyemission som tillförde 157 MSEK i eget kapital vilket i sin tur möjliggjorde förlängning av befintliga lån till april 2022.

Ny styrelse och CFO tar plats
Vid årsstämman valdes en ny ordförande samt tre nya styrelseledamöter. De nya styrelseledamöterna tillför värdefull industriell och branschspecifik kompetens och jag ser fram emot deras bidrag till Haldex fortsatta utveckling.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare som trots exceptionella tider visat stor lojalitet och engagemang. Jag vill även passa på att hälsa vår nya CFO, Lottie Saks, välkommen till Haldex. 

Helene Svahn
VD & koncernchef

Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/ eller på http://news.cision.com/se/haldex
 

Press- och analytikermöte
Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Helene Svahn, VD och koncernchef samt Lottie Saks, CFO. Telefonkonferensen kommer också att sändas via webben och du kan delta med frågor via telefon.

Datum och tid: Torsdagen den 16 juli kl. 11:00.

Presskonferensen webbsänds på:

https://tv.streamfabriken.com/haldex-q2-2020

Delta i telefonkonferensen:
SE: +46 8 50 55 83 65
UK: +44 33 33 00 92 61
US: +1 83 38 23 05 90

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats.

För ytterligare information, besök https://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/ eller kontakta:

Helene Svahn, VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476000

Lottie Saks, CFO
Tfn: 0418-476000

Om Haldex
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 07:20.