We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 23, 2020 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - mars 2020
Covid-19 pressar verksamheten och Haldex genomför långsiktigt strukturellt besparingsprogram

Första kvartalet 2020

 • Omsättningen minskade med 12 % och uppgick till 1 180 (1 339) MSEK. Valutajusterat minskade omsättningen med 14 %. Eftermarknaden har dock haft en god utveckling med en ökning på 2 % jämfört med samma period föregående år.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 43 (97) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 3,6 (7,2) %.
 • Justerad rörelsemarginal exklusive investeringar i ny teknik uppgick till 4,4 (7,5) %.
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 30 (97) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 (1,54) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till -43 (-84) MSEK. Justerat för IFRS16-effekten blev kassaflödet -64 MSEK i det första kvartalet.
 • Ett klagomål avseende konkurrensbegränsande förfaranden mot den största aktieägaren Knorr-Bremse skickades in till Europeiska kommissionen.
 • CFO Andreas Larsson avgår, rekrytering av ersättare pågår.
 • Distributionscentralen i Weyersheim stängdes temporärt i två veckor på grund av covid-19 och har öppnats successivt från den 7 april.
 • Beslut om korttidspermitteringar berör 250 anställda i Landskrona.
 • Förhandlingar med tyska fackföreningar avseende flytt av produktion från Heidelberg slutfördes. Den totala kostnaden för omlokaliseringen uppskattas till 14 MEUR, motsvarande 156 MSEK vilket var i linje med förväntningarna.

Händelser efter kvartalet

 • Helårsprognosen för 2020 drogs tillbaka som en följd av effekterna av covid-19 (sidan 11).
 • Haldex har beslutat att skjuta upp årsstämman till 23 juni 2020 på grund av osäkerheten kring covid-19.
 • För att hantera de negativa effekterna av covid-19 har Haldex beslutat om ett generellt besparingsprogram för att säkerställa lönsamheten givet rådande omständigheter.
 • Ett nytt långsiktigt strukturellt besparingsprogram ska implementeras och beräknas ge årliga besparingar på 100 MSEK.
 • Haldex har utökat partnerskapet med en av Europas ledande släpvagnstillverkare och tecknat ett 3-årigt avtal för leverans av bromskomponenter.

Helene Svahn, VD & Koncernchef, kommenterar:

Covid-19-pandemin har svept över världen, region för region. Som ett globalt företag drabbades vi redan i februari när Kina stängde Wuhan och införde reserestriktioner. Vi tvingades att stänga vår fabrik i Suzhou, men kunde öppna den igen redan efter tolv dagar. Tack vare det lokala teamets stora ansträngningar kunde de negativa effekterna hållas på en minimal nivå. Covid-19-åtgärderna påverkade dock efterfrågan i februari, som föll betydligt, men Kina återhämtade sig dock snabbt och marknadsvolymerna ökade med 10 procent i mars. För vår del har både försäljningen och driften nästan återgått till normalläget.

I mars kom viruset till Europa, där regeringarna vidtog exceptionella åtgärder för att minska virusets spridningstakt. En majoritet av lastbilstillverkarna stängde, medan de flesta släpvagnstillverkarna fortsatte sin verksamhet, dock i något minskad omfattning. Våra försäljnings- och produktionsanläggningar påverkades, och vi såg en väsentlig minskning av försäljningen i mars, i takt med att Europa stängdes. För att mildra effekterna stängde vi vår distributionscentral i Weyersheim i 14 dagar, vilket delvis uppvägdes av direkta fabriksleveranser. Weyersheim öppnade igen den 7 april och återgår successivt till normal verksamhet. Vi har också aviserat korttidspermitteringar i Landskrona, vilket påverkade nästan alla anställda. Antalet nya covid-19-fall minskar i Europa och regeringarna i de olika länderna överväger ett ansvarsfullt öppnande av samhällena.

Situationen på vår största marknad Nordamerika liknar den i Europa, där nyproduktionen fallit väsentligt i mars på grund av lägre efterfrågan. Transport klassificeras som en nödvändig verksamhetssektor och det har funnits en kontinuerlig efterfrågan på tjänster och reservdelar på eftermarknaden. Haldex eftermarknadsförsäljning i regionen har ökat med 9 procent tack vare vår höga servicenivå och flexibla organisation som har kunnat tillmötesgå våra kunders behov.

Covid-19 har haft en betydande effekt på verksamheten och med undantag för Kina förväntar vi oss en ännu svagare försäljning under andra kvartalet. Även om vi hoppas på en bredare återhämtning i andra halvåret har vi dragit tillbaka vår prognos för helåret, och beslutat att inte presentera någon ny prognos förrän vi fått en bättre bild av när marknaden förväntas återhämta sig och hur snabbt det kan ske. För att hantera de negativa effekterna av covid-19 har Haldex beslutat om ett generellt besparingsprogram för att säkerställa lönsamhet framåt. Programmet påverka alla delar av verksamheten och inkluderar bland annat personal-neddragningar, väsentligt minskade resekostnader och andra administrativa kostnader. Haldex har också beslutat att minska investeringarna med ca 100 MSEK under 2020.

Givet dessa utmaningar vill jag framhålla att vi måste fokusera på det vi kan göra utifrån givna förutsättningar. Det är av största vikt att vi håller igång verksamheten. När hela världsekonomin är svag, öppnar sig nya möjligheter och genom att hålla motivationen och engagemanget uppe blir vi ett starkare bolag. Haldex grundades 1887 och har klarat sig igenom många kriser genom att anpassa sig efter nya marknadsvillkor. Förändring är en del av vårt DNA och det är avgörande att vi inte står stilla och väntar på att omgivningen börjar röra på sig. Mitt enda mål just nu är att se till att vi klarar oss ur krisen som ett starkare företag och att vi fortsätter arbetet inom ramen för våra fyra fokusområden:

Fortsatt minskning av kostnadsbasen

Vårt mål är att uppnå en justerad rörelsemarginal på 10 procent till 2022 och jag är glad att se att våra kostnadsbesparande initiativ fortskrider enligt plan.

För att ytterligare minska vår kostnadsbas har vi beslutat om ett nytt långsiktigt kostnadsbesparingsprogram som kommer att addera årliga besparingar på 100 MSEK. Dessa åtgärder kommer att reducera kostnadsbasen och antalet anställda vilket tillsammans med tidigare annonserade åtgärder förväntas ge årliga besparingar på 203 MSEK.

Arbetet med att identifiera strukturella åtgärder fortsätter i syfte att stärka vår position, lönsamhet och därmed i långsiktigt skydda våra anställda, partners och investerare.

Ökade stordriftsfördelar i produktionen

Vi har slutfört de fackliga förhandlingarna avseende produktionsanläggningen i Heidelberg. Utfallet blev enligt förväntan. Hittills genomförda produktionseffektiviseringar medför årliga besparingar på 75 MSEK från och med 2021.

Mer effektiv marknadsbearbetning

Vi fortsätter att fokusera på attraktiva marknader och produktnischer där vi har en stark ställning och erbjudande. Vi för intressanta dialoger med flera potentiella kunder. Varav en del testar vårt Scalable Brake System för användning på den kinesiska elbussmarknaden. På grund av covid-19 har dock de flesta processer stannat av.

Fortsatta investeringar i ny teknik

Vårt fokus på ny teknik och produktutveckling är fortfarande stort och vårt utvecklingsarbete passerade viktiga milstolpar när vi i kvartalet framgångsrikt genomförde vintertester av vårt Scalable Brake System. Resultaten överträffade förväntningarna, men på grund covid-19 har kundernas beslutsprocesser dragit ut på tiden. De stora lastbils-tillverkarna återstartar nu sin produktion gradvis och vi ser på framtiden med tillförsikt.

Avslutningsvis har detta varit ett mycket utmanande kvartal för både människor och företag. Som företag har vi tappat försäljning och resultatet har fallit, men vi är tacksamma över att våra medarbetare inte varit allvarligt sjuka och att vi kunnat öka eftermarknadsförsäljningen genom att ta vara på de möjligheter som krisen skapat. Jag är verkligen stolt över alla våra medarbetare och deras professionella inställning.

Helene Svahn
VD & koncernchef

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/ eller på http://news.cision.com/se/haldex
 

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Helene Svahn, VD & koncernchef samt Andreas Larsson, CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Torsdagen den 23 mars kl. 11:00.

Presskonferensen webbsänds på:

https://tv.streamfabriken.com/haldex-q1-2020

Delta i telefonkonferensen:

SE: +46 8 50 55 83 53
UK: +44 33 33 00 90 35
US: +1 83 38 23 05 90

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats.

För ytterligare information, besök https://haldex.com/sv/corporate/investerare/ eller kontakta:

Helene Svahn, VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476000

Andreas Larsson, CFO
Tfn: 0418-476000

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020 kl. 07:20.