We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 22, 2020 | Interim Report
Haldex delårsrapport, juli-september 2020
Gradvis återhämtning och positivt rörelseresultat

Tredje kvartalet 2020

  • Omsättningen minskade organiskt med 19% och uppgick till 964 (1 283) MSEK. Nedgången förklaras främst av covid-19 och dess effekt på nytillverkning av lastbilar och släpvagnar. Eftermarknaden var mer stabil.
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 58 (85) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 6,0 (6,6)%. Sammanlagt minskades fasta kostnader med 49 MSEK i kvartalet. De strukturella besparingsprogrammen på 200 MSEK i årlig besparing bidrog med 26 MSEK i kvartalet. Full effekt väntas uppnås under första halvåret 2021.
  • Justerad rörelsemarginal exklusive investeringar i ny teknik uppgick till 6,6 (7,4)%.
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -23 (68) MSEK.  Resultatet belastades av engångsposter på 81 MSEK, varav 70 MSEK är hänförliga till nedskrivning av  kapitaliserade investeringar för utveckling av FABV.
  • Periodens resultat uppgick till -104 (37). Skatten uppgick till 75 (15) MSEK, motsvarande en skattesats på +257 (28)%. Den höga skattesatsen förklaras av att uppskjuten skatt, avseende underskott, skrivits ned med 55 MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -2,15 (0,83) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 231 (76) MSEK, och påverkades positivt av lägre lager och ökade leverantörsskulder. Försäljningen av fastigheten i Heidelberg bidrog med 54 MSEK till periodens kassaflöde som uppgick till 211 (15) MSEK.
  • Tecknade avtal med axeltillverkaren Gigant avseende skivbromsar i Europa.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

  • Styrelsen beslutade att utöka pågående besparingsprogram med 100 MSEK i årlig besparing, mer information kring programmet presenteras i samband med bokslutskommunikén.
  • Styrelsen beslutade med stöd av en uppdaterad nedskrivningsprövning att skriva ned kapitaliserade investeringar med 70 MSEK. Detta som en konsekvens av att beslut fattades om att senarelägga utvecklingen av FABV på grund av OEM-kundernas ändrade prioriteringar. 

Helene Svahn, VD & Koncernchef, kommenterar:

”Tydlig återhämtning jämfört med Q2 och besparingar gav resultateffekt”

Covid-19 fortsätter att pressa människor och samhällen. Haldex har klarat sig från allvarliga sjukdomsutbrott men det har ändå varit en utmanande tid. Organisationen har trots det levererat och genomfört nödvändiga aktiviteter för att anpassa verksamheten till rådande situation och vi ser tydliga positiva resultateffekter, trots ovanligt stort försäljningstapp.

Efter mycket kraftig nedgång av OEM-kundernas produktionsvolymer under andra kvartalet visade tredje kvartalet på en gradvis återhämtning driven av att vägburen godstrafik relativt snabbt återgick till nära normala volymer.

Haldex nettoomsättning minskade med 25% i kvartalet och uppgick till 964 MSEK. Omsättningen påverkades negativt av en stark krona, organiskt var nedgången 19%, vilket var klart bättre än omsättningen i andra kvartalet som minskade med 37%. Marknadsläget är dock fortsatt osäkert för återstoden av 2020 givet nuvarande spridning av covid-19. För 2021 räknar branschen med en kraftig återhämtning, men en återgång till 2019 års nivåer ligger ännu några år framåt i tiden.

Sett till enskilda regioner och kundsegment rådde stora skillnader. Region Nordamerika hade ett fortsatt utmanande kvartal och deras nettoomsättning minskade organiskt med 26%. Region Europa visade däremot en starkare återhämtning och nedgången mot tredje kvartalet 2019 blev -13%. Av kundsegmenten visade eftermarknaden på stabilitet och återhämtning men minskade trots detta med 9%. Kapacitetsutnyttjandet av befintlig fordonsflotta har genomgående varit högt vilket medfört en ökad efterfrågan på service och reservdelar. Även släpvagnssegmentet förbättrade sig rejält jämfört med andra kvartalet men omsättningen blev ändå 18% lägre än tredje kvartalet 2019. Försäljningen avseende nyproduktion av lastbilar inklusive bussar, hade ett fortsatt utmanande kvartal och omsättningen minskade med 42%. Den svaga utvecklingen för lastbilssegmentet förklaras främst av fortsatt ekonomisk osäkerhet på grund av covid-19, effekter av tidigare kommunicerat förlorat kontrakt i Nordamerika samt globalt sett minskade busstransporter.

besparingsprogram ger effekt och utökas med 100 MSEK
Arbetet med att stärka vår finansiella ställning och konkurrenskraft fortgår. Redan beslutade besparingsprogram gav god effekt i kvartalet och vi sänkte de fasta kostnaderna med 49 MSEK, varav de strukturella besparingsprogrammen stod för 26 MSEK. För helåret 2020, räknar vi med att pågående besparingsprogram ska minska de fasta kostnaderna med cirka 140 MSEK.

I linje med vårt mål om en justerad rörelsemarginal på 10% har styrelsen beslutat att utöka pågående besparingsprogram med 100 MSEK. Vi har nu framför oss att arbeta fram slutliga detaljer kring de utökade besparingarna.

Trots väsentligt lägre intäkter medförde den lägre kostnadsnivån ett positivt justerat rörelseresultat på 58 (85) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 6,0 (6,6)%. Nedläggningen av Blue Springs medförde 8 MSEK i förhöjda engångskostnader. Även kassaflödet utvecklades positivt tack vare ökad vinst, lägre kapitalbindning och försäljning av fastigheten i Heidelberg som inbringade 54 MSEK. Målet att nå en justerad rörelsemarginal exklusive satsningar på ny teknik på 10% ligger inom räckhåll, men förutsätter att marknaden återgår till de volymer som gällde innan covid-19 bröt ut.

PLAN FÖR LÅNGSIKTIGT VÄRDESKAPANDE
Arbetet med att utveckla Haldex långsiktiga strategi pågår. Målet är att vi ska stärka vår position som global nischspelare. Kunderna uppskattar Haldex närvaro och position i marknaden, men priskonkurrensen är hård och vi måste säkerställa att vårt erbjudande skapar långsiktiga mervärden. Våra strukturåtgärder för en effektivare produktion har fört oss en bit framåt och nu arbetar vi med att utveckla och vässa erbjudandet så att det koncentreras runt lönsamma produkter. För att nå dit ska vi rationalisera värdekedjan samt sänka materialkostnader.

Under kvartalet fortsatte satsningarna på att utveckla vårt erbjudande till släpvagnssegmentet och i eftermarknaden. Satsningen inriktas på nischer där vi ser att Haldex har tydliga konkurrensfördelar och där vårt erbjudande om flexibilitet, nära kundrelationer och en öppen arkitektur i våra innovativa bromslösningar gör skillnad.

Kundernas tydliga omprioritering mot eldrift förstärktes och deras satsningar på utveckling av självkörande fordon har nedprioriterats. Våra investeringar i ny teknik ska spegla kundernas prioriteringar innebärande att vi har beslutat att senarelägga utvecklingen av FABV och flytta vårt fokus till utvecklingen av det elektromekaniska bromssystemet (EMB) för tunga fordon. Efter genomgång av en uppdaterad nedskrivningsprövning fattade styrelsen beslut om att skriva ned kapitaliserat utvecklingsarbete för FABV med motsvarande 70 MSEK.

Kunderna visade fortsatt stort intresse för EMB och i slutet av september slöt vi avtal med en europabaserad global lastbilstillverkare avseende en testinstallation. Ordern har marginell resultatpåverkan men är strategiskt viktig. I och med detta avtal har vi två europabaserade globala OEM-tillverkare som utvärderar EMB och ett flertal testinstallationer i Kina. Resultatet från en testinstallation infaller inom ett par år från teststart och vi hyser förhoppning om att lansera EMB i Kina under 2021.

FÖRSÄLJNING, KUNDER OCH PARTNERSKAP
Sammanfattningsvis är jag nöjd med utvecklingen under tredje kvartalet. Vi såg en gradvis återhämtning i marknaden, våra besparingar gav effekt och vi gjorde ett positivt justerat rörelseresultat trots väsentligt lägre omsättning. Därtill stärkte vi vår position på eftermarknaden i Nordamerika samt på släpvagnsmarknaden i Europa, där avtalet med axeltillverkaren Gigant avseende skivbromsar för släpvagnar var en viktig milstolpe. Jag ser fram emot fler strategiska partnerskap som stärker vårt erbjudande med ökade volymer med förbättrad lönsamhet. Jag ser även fram emot lanseringen av vår nya EBS under första kvartalet 2021.

Sist men inte minst vill jag tacka alla medarbetare för deras engagemang dessa utmanande tider till trots.

Helene Svahn
VD & Koncernchef

För ytterligare information, besök https://haldex.com/sv/corporate/investerare/ eller kontakta:

Helene Svahn, VD och Koncernchef, Tfn: 0418-476000
Lottie Saks, CFO, Tfn: 0418-476000

 

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober kl. 07:20 CEST.

Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig http://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapportereller på http://news.cision.com/se/haldex
 

Press- och analytikermöte
Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Helene Svahn, VD & koncernchef samt Lottie Saks, CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: torsdag den 22 oktober kl 13:00 CEST. Presskonferensen webbsänds på: https://financialhearings.com/event/12391

Delta via telefon
SE: +46851999383
UK: +443333009268
US: +18338230586

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats.


Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2019 en omsättning på ca 5 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 000 personer.