We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 10, 2020 | Press release
Haldex når överenskommelse med långivarna samt avser att genomföra en riktad nyemission till AMF Pensionsförsäkring och AFA Försäkring
Haldex Aktiebolag (publ) (”Haldex” eller ”Bolaget”) har nått en överenskommelse med Bolagets långivare vilken, bland annat, innebär att löptiden under befintlig syndikerad kreditfacilitet om 90 miljoner euro respektive befintligt kortfristigt lån om 270 miljoner kronor förlängs till april 2022 samt att vissa justeringar av lånevillkoren kommer att göras avseende de finansiella nyckeltalen och räntenivåer. Överenskommelsen uppställer dessutom krav på att Bolaget tillförs nytt eget kapital. Parterna avser att inom kort ingå slutliga avtal.

Styrelsen avser, mot bakgrund av överenskommelsen med långivarna och för att ytterligare stärka den institutionella ägarbasen i Bolaget, att genomföra en riktad nyemission av aktier till AMF Pensionsförsäkring och AFA Försäkring om upp till tio procent av Bolagets utestående antal aktier (det vill säga maximalt 4 421 597 nya aktier). Teckningskursen uppgår till 35,56 kronor per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste fem handelsdagar som föregår styrelsens nyemissionsbeslut. Genom nyemissionen förväntas Bolaget tillföras cirka 157,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen förutsätter att styrelsen, med stöd av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman 2019, beslutar att emittera de nya aktierna.

I samband med förhandlingarna med långivarna har Bolaget anlitat Evli Bank som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

För mer information, kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande

Telefon: +46 418 47 60 00

E-post: katarina.ronne@haldex.com">katarina.ronne@haldex.com

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.

Denna information är sådan som Haldex Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2020 kl. 23.50.