We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 22, 2020 | Press release
Kallelse till årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ)
Aktieägarna i Haldex Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 juni 2020 kl. 14.00 på Strandvägen 7A, Strandvägen 7 i Stockholm. 

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 juni 2020,

dels         anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Anmälan stämma, Box 507, 261 24 Landskrona, per telefon 0418-47 62 62 eller per e-mail till anmalan.stamma@haldex.com, senast tisdagen den 16 juni 2020. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2).

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste finnas tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 16 juni 2020. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, http://www.corporate.haldex.com.    

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast tisdagen den 16 juni 2020 och förvaltaren bör alltså underrättas i god tid före detta datum. Registreringen kan vara tillfällig.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Verkställande direktörens redogörelse.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 2. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019, och
 3. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 2. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.
 3. Fastställande av arvode till revisorerna.
 4. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 5. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 6. Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
 8. Stämmans avslutande.

Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8c)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att stämman beslutar om att årets resultat överförs till ny räkning.

Förslag till val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 9-12)

Fullständiga förslag avseende val av styrelse (inklusive styrelseordförande) och revisor samt beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn kommer att presenteras senast vid stämman.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Riktlinjerna överensstämmer till stor del med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019. Riktlinjerna har dock kompletterats med ytterligare information i enlighet med nytillkomna krav i aktiebolagslagen.

Omfattning

Riktlinjerna nedan gäller för ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i bolaget, dvs. de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp. Riktlinjerna gäller för ersättningar som avtalas efter stämmans beslut att anta riktlinjerna samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna omfattar dock inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, t.ex. styrelsearvode.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen ska vara balanserade, marknadsmässiga och konkurrenskraftiga i den geografiska marknad inom vilken individen verkar vad avser struktur, omfattning och nivå på ersättning. Detta i syfte att i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapa goda förutsättningar för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och chefer vilket är en förutsättning för att kunna implementera bolagets affärsstrategi, tillvarata bolagets långsiktiga intressen och uppnå bolagets hållbarhetsmål.

Ersättningsformerna

Ersättning ska kunna utgå som fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner såsom t.ex. bilförmån.

Den fasta lönen ska baseras på befattningens ansvarsnivå i förhållande till ekonomi, beslut, strategi, global eller lokal organisation. Lönenivån ska jämföras med extern marknadsmedian för likvärdiga befattningar för att säkerställa att lönen är marknadsmässig.

Den rörliga ersättningen kan bestå i ett långsiktigt och kortsiktigt incitamentsprogram. Incitamentsprogrammen ska aldrig var för sig överstiga 50 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och ska som huvudregel betalas ut enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras enbart på fast lön. Ledande befattningshavare anställda i Sverige ska ha pensionsförmåner motsvarande den förmånsbestämda ITP-planen, (ITP 2) om de är födda 1978 eller tidigare upp till 30 inkomstbasbelopp. För lönedelar därutöver ska utgå en premie med en fast procentsats på 30 % i enlighet med samma principer som i den premiebestämda ITP-planen (ITP 1). Ledande befattningshavare som är födda 1979 eller senare ska ha pensionsförmåner i enlighet med den premiebestämda ITP-planen (ITP 1). Pensionspremierna får totalt sett uppgå till högst 35 % av den pensionsmedförande lönen. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med lokal marknadspraxis.

Andra sedvanliga förmåner får innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring och bilförmån och ska utgå i enlighet med gällande policy. 

Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning

Ledande befattningshavare ska kunna ha en rörlig ersättning uppdelat i ett kortsiktigt incitamentsprogram på ett år och ett långsiktigt incitamentsprogram över tre år. Båda incitamentsprogrammen ska baseras på individuella prestationer samt vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier som också ska bidra till att uppfylla bolagets strategi och mål, som t.ex. försäljning, rörelsemarginal och avkastning på sysselsatt kapital. Kriterierna ska fastställas, följas upp och utvärderas årligen av styrelsen.

Syftet med den rörliga ersättningen är att motivera de ledande befattningshavarna att nå de uppsatta målen och därmed bidra till att uppfylla bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhetsmål.

Upphörande av anställning

Anställningsavtal ingångna mellan bolaget och ledande befattningshavare ska som huvudregel gälla tillsvidare. Ledande befattningshavare uppbär ersättning under den tid som anställningen varar samt under uppsägningstiden. Uppsägningstiden kan variera mellan 6-12 månader. Därtill ska ledande befattningshavare ha rätt till avgångsvederlag vid uppsägning från företagets sida. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Beaktande av lön och anställningsvillkor vid beredning av riktlinjerna

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas medianlön, löneutveckling och andra anställningsvillkor utvärderats i relation till dessa riktlinjer. Haldex utvärderar årligen löner och ersättningar för tjänstemän i företaget bland annat utifrån befattningens ansvar, bredd och personalansvar m.m.

Konsultarvode

Bolagets stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode.

Beslutsprocessen

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som bland annat ansvarar för att förbereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen ska lägga fram för beslut av årsstämman minst vart fjärde år. Riktlinjerna ska gälla tills nya riktlinjer antagits av årsstämman. Ersättningsutskottet ansvarar också för att genomföra riktlinjerna i bolaget (inklusive att besluta om eventuella avsteg från riktlinjerna), följa och granska tillämpningen av riktlinjerna i bolaget samt för att utvärdera och föreslå nya ersättningsformer till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. I den mån aktiebaserad ersättning föreslås ska förslaget även läggas fram för beslut av stämman.

För att undvika intressekonflikter ska inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen närvara vid styrelsens beslut i ersättningsrelaterade frågor, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får frångå ovanstående riktlinjer, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av § 1, § 9 och § 12 i bolagsordningen enligt nedan (ny text i fet stil). Syftet med ändringarna i § 1 och § 12 är att anpassa bolagsordningen efter rådande terminologi. I § 9 föreslås information om avstämningsdag tas bort ur bolagsordningen. Syftet med ändringen är att anpassa bolagsordningen till föreslagna ändringar i aktiebolagslagen som förväntas träda ikraft i september 2020.  

§ 1 Bolagets firma företagsnamn är Haldex Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tjugo procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämman.

Nyemission av aktier ska kunna verkställas med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital enligt en accelererad tidplan för att fullfölja potentiella förvärv och andra strategiska möjligheter allteftersom de uppkommer och i enlighet med bolagets strategi.

I den utsträckning nyemissioner av aktier sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska de emissionerna ske på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören, eller sådan annan person som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta sådana smärre justeringar av stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

C. ÖVRIGT

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, fullständiga beslutsförslag, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor i Landskrona och på bolagets hemsida http://www.corporate.haldex.com, senast tre veckor innan stämman samt kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga vid stämman.

Upplysningar vid stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Katarina Rönne, Haldex AB, Box 507, 261 24 Landskrona.

Aktier och röster

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Haldex 48 637 567. Haldex innehar 11 705 egna aktier per dagen för denna kallelse.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

Landskrona i maj 2020
Haldex Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, besök bolagets hemsida, http://www.corporate.haldex.com, eller kontakta

Helene Svahn, VD & Koncernchef
E-post: helene.svahn@haldex.com
Tfn: 0418-4760 00

Related Documents