We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 3, 2020 | Press release
Kallelse till extra bolagsstämma i Haldex Aktiebolag (publ)
Aktieägarna i Haldex Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 december 2020.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar Covid-19, har styrelsen beslutat att extra bolagsstämma ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 29 december 2020, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman ska

dels         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 december 2020,

dels         avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast den 28 december 2020.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att poströsta, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd den 21 december 2020. Registreringen kan vara tillfällig.

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.haldex.com/sv/corporate. Formuläret måste fyllas i och skickas in senast den 28 december 2020. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.haldex.com/sv/corporate.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande samt val av ordförande på stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av två justerare.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Val av ytterligare två styrelseledamöter.
  7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande på stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Stefan Charette väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Styrelsen föreslår stämman godkänner den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justerarna.

Val av två justerare (punkt 3)

Styrelsen föreslår att två justerare utses och att Patricia Hedelius, ombud för AMF Pensionsförsäkring AB samt Anders Algotsson, ombud för AFA Sjukförsäkrings AB utses till justerare.

Val av ytterligare två styrelseledamöter (punkt 6)

AFA Sjukförsäkrings AB, AMF Pensionsförsäkring AB, Athanase Industrial Partner och Fjärde AP-fonden har meddelat bolagets styrelse sitt gemensamma förslag att utse ytterligare två ledamöter till bolagets styrelse.

Till ytterligare ledamöter föreslås nyval av Detlef Borghardt och Dzeki Mackinovski. Styrelsen består för närvarande av fem stämmovalda ledamöter och kommer, om förslaget röstas igenom, att bestå av totalt sju stämmovalda ledamöter; Stefan Charette (ordförande), Helene Svahn (ledamot och VD), Viveka Ekberg, Håkan Karlsson, Catharina Modahl Nilsson, Detlef Borghardt och Dzeki Mackinovski.

Ett motiverat yttrande beträffande ovannämnda ägares förslag kommer att publiceras på bolagets hemsida.

C. ÖVRIGT

Upplysningar på stämman

Aktieägare som önskar nyttja sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska lämna en skriftlig begäran till Haldex AB, Att: Katarina Rönne, Box 507, 261 24 Landskrona, eller via e-post till katarina.ronne@haldex.com">katarina.ronne@haldex.com senast den 19 december 2020. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida samt skickas till den aktieägare som har begärt dem senast den 24 december 2020.

Aktier och röster

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Haldex 48 637 567. Haldex innehar 11 705 egna aktier per dagen för denna kallelse.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Landskrona i december 2020

 Haldex Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, besök bolagets hemsida, https://www.haldex.com/sv/corporate, eller kontakta

Helene Svahn, VD & Koncernchef

E-post: helene.svahn@haldex.com">helene.svahn@haldex.com

Tfn: 0418-4760 00

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 december kl. 13.00 CET.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.