We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 11, 2021 | Annual Financial Statement
Haldex Bokslutskommunike 2020
Stark sekventiell återhämtning och förbättrat justerat rörelseresultat

FJÄRDE KVARTALET 2020

 • Omsättningen minskade med 13% till 989 (1 141) MSEK. Valutajusterat var nedgången 6%.
 • Bruttomarginalen stärktes med 3 procentenheter och uppgick till 28,6 (25,6)%. Förbättringen hänförs till nedstängning av produktionsenheter samt ökad andel eftermarknadsförsäljning.
 • Justerat rörelseresultat ökade till 66 (44) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 6,7 (3,8)%. Exklusive investeringar i ny teknik uppgick justerad rörelsemarginal till 8,0 (4,9)%.
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 44 (-133) MSEK. Engångskostnader på netto 22 MSEK, inklusive ett positivt resultat på 35 MSEK från försäljningen av fastigheten i Blue Springs, belastade resultatet.
 • Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet med -20 (-2) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -61 (-149) MSEK. Skatten uppgick till 59 (4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,27 (-3,36) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 123 (239) MSEK.
 • De strukturella besparingsprogrammen utvecklades enligt plan och minskade kostnaderna med 34 MSEK.
 • Haldex tecknade avtal med en kinesisk busstillverkare om för-serietillverkning av Elektromekaniskt Bromssystem (EMB).
 • Försörjningskedjan är ansträngd p g a förhöjda råvarukostnader och komponentbrist.

HELÅRET 2020

 • Omsättningen minskade med 22% till 4 007 (5 151) MSEK. Valutajusterat var nedgången 20%.
 • Justerat rörelseresultat minskade till 163 (317) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 4,1 (6,1)%. Exklusive investeringar i ny teknik uppgick justerad rörelsemarginal till 5,0 (6,9)%.
 • De strukturella besparingsprogrammen minskade kostnaderna med 69 MSEK för helåret.
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -100 (105) MSEK. Engångskostnader på netto 263 MSEK, inklusive ett positivt resultat på 35 MSEK från försäljningen av fastigheten i Blue Springs, belastade helårsresultatet.
 • Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet med -16 (24) MSEK.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till -300 (5) MSEK. Skatten uppgick till 111 (56) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -6,44 (0,12) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 215 (328) MSEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Fjärde kvartalet 12 månader
Översikt koncernen, MSEK okt-dec
2020
okt-dec
2019
jan-dec
2020
jan-dec
2019
Nettoomsättning, MSEK 989 1 141 -13% 4 007 5 151 -22%
Organisk tillväxt -6% -11% - -20% -5% -
Rörelseresultat, MSEK 44 -133 -133% -100 105 -195%
Justerat rörelseresultat, MSEK 66 44 52% 163 317 -49%
Rörelsemarginal 4,5% -11,6% 16,1 -2,5% 2,0% -4,5
Justerad rörelsemarginal, % 6,7% 3,8% 2,9 4,1% 6,1% -2,0
Justerad rörelsemarginal exkl. satsning på ny teknik 8,0% 4,9% 3,2 5,0% 6,9% -1,9
Avkastning på sysselsatt kapital ¹ -3,8% 3,1% -6,9 -3,8% 3,1% -6,9
Avkastn. på sysselsatt kapital exkl. engångsposter ¹ 5,0% 9,4% -4,4 5,0% 9,4% -4,4
Resultat efter skatt, MSEK -61 -149 -59% -300 5 em
Resultat per aktie, SEK -1,27 -3,36 -59% -6,44 0,12 em
Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK 123 239 -116 215 328 -113
1) Rullande tolv månader, effekt av IFRS16 finansiell leasing har exkluderats.
 

Helene Svahn, VD & Koncernchef, kommenterar

Försäljningen visade gradvis återhämtning och året avslutades starkt med omsättningsvolymer i nivå med 2019, detta trots ökande global smittspridning under kvartalet. Våra fleråriga besparingsprogram fortsätter att bidra och den justerade rörelsemarginalen ökade till 6,7% i kvartalet.

Kvartalets nettoomsättning minskade med 13% jämfört med motsvarande kvartal 2019 och uppgick till 989 MSEK, valutajusterat blev nedgången 6%. USA-dollarns försvagning på -9% påverkade negativt eftersom Region Nordamerika exklusive Kanada svarar för cirka 41% av Haldex omsättning.

Sett till våra regioner var utvecklingen blandad. Nordamerika hade ett fortsatt utmanande kvartal och nettoomsättningen minskade valutajusterat med 10% jämfört med motsvarande period föregående år. Europa visade däremot en starkare återhämtning och växte valutajusterat med 7%. Även Sydamerika hade en positiv försäljningsutveckling medan Asien minskade 21% jämfört med ett starkt fjärde kvartal 2019.

Den globala nyproduktionen av lastbilar återhämtade sig, men efterfrågan dämpades mot slutet av kvartalet. Försäljningen till lastbilssegmentet minskade med 24% i kvartalet, vilket främst förklaras av att vi förlorade en större kund i Nordamerika i början av året, coronapandemins effekter samt en allmän marknadsnedgång. Ett ökat fokus på släpvagnssegmentet gav effekt och vi nådde samma volym som i fjärde kvartalet 2019. Vi utvecklades därmed bättre än marknaden. Även eftermarknaden visade en stabil återhämtning från tidigare kvartal och globalt nådde vi samma försäljning i kvartalet som 2019.

I ett bredare perspektiv präglades verksamheten fortsatt av arbetet med att hantera pandemins effekter på efterfrågan, produktivitet, bristande tillgång på halvledarkomponenter och ökande råvarupriser på främst järn och stål. Slutligen har utvecklingsavdelningen ställt om för att öka fokuseringen på kommersialiseringen av vårt elektromekaniska bromssystem (EMB) och produktutveckling inriktad mot elektrifieringen av tunga transporter.

förbättrad justerad Rörelsemarginal
Våra besparingsprogram gav effekt och justerad rörelsemarginal ökade med 2,9 procentenheter jämfört med 2019, trots väsentligt lägre försäljningsvolymer. Omkostnaderna minskade med 65 MSEK i kvartalet varav de strukturella besparingsprogrammen stod för 34 MSEK. Det nya besparingsprogrammet, som kommunicerades i Q3-rapporten, förväntas ge 100 MSEK i besparingar, vilket bland annat omfattar personalneddragningar i form av 70 tjänster fördelat över samtliga regioner. Neddragningarna avser ingen enskild produktlinje eller verksamhetsgren utan är ytterligare ett led i att fokusera verksamheten. Full effekt uppnås under andra halvåret 2021. Fjärde kvartalet belastades av engångskostnader för personalneddragningar på 25 MSEK avseende det utökade besparingsprogrammet som kommunicerades i tredje kvartalet. Kostnader för samtliga pågående besparingsprogram belastade kvartalets resultat med 48 MSEK.

Omfattande besparingar innebär en utmaning för varje organisation och jag är väldigt stolt över hur alla medarbetare ställt upp och på ett exekutivt sätt genomfört besparingar utan att tappa fokus på säkerhet, kvalitet och nya affärer. Genom åtgärderna har vi tagit ytterligare ett steg mot rörelsemarginalmålet på 10%.

PLAN FÖR LÅNGSIKTIGT VÄRDESKAPANDE
Mitt viktigaste uppdrag är att säkerställa Haldex position som en global och relevant nischspelare. Därtill måste vi säkerställa att investeringar i varumärke, organisation och produktutveckling skapar långsiktiga mervärden. 

Haldex har tidigare haft en för stor kostnadsmassa och under det senaste året har vi gjort en strategisk översyn i kombination med ett förstärkt handlingsprogram för att förbättra lönsamheten. Detta har bland annat resulterat i nedskrivningar av utvecklingsprojekt med osäker lönsamhet. Översynen har medfört att vi koncentrerat våra resurser till de framtidssatsningar som bedöms ha bäst potential. Genomförda strukturåtgärder har fört oss närmare målet. Nästa steg är att utveckla och ytterligare vässa erbjudandet så att det koncentreras runt lönsamma och långsiktigt attraktiva produkter, samtidigt som vi fortsätter arbetet med effektiviseringar.

Den strategiska översynen fortgår och vi räknar med att kunna ge en uppdatering under andra kvartalet.

PRODUKT- OCH ERBJUDANDESATSNINGAR
Utvecklingen av vårt erbjudande fokuserat till släpvagns-segmentet och eftermarknaden fortsätter. Satsningen inriktas på nischer där vi ser att Haldex har tydliga konkurrensfördelar och där vårt erbjudande om flexibilitet, nära kundrelationer och en öppen arkitektur i innovativa bromslösningar gör skillnad. Som ett led i att förstärka vår närvaro på eftermarknaden öppnar vi för förvärv inom detta segment.

Vår viktiga satsning på elektrifiering och vår EMB-produkt visar framgång. Kunderna visar stort intresse för EMB och i slutet av året ingick vi avtal med en kinesisk elbusstillverkare om en för-serietillverkning. Ordern har marginell resultatpåverkan men är strategiskt viktig och tar oss ytterligare ett steg närmare serieproduktion och bredare lansering i Kina. Framstegen för EMB, som även utvärderas av två globala europeiska lastbilstillverkare och flera bussbolag i Kina, visar att vi har ett attraktivt och rätt positionerat erbjudande givet ett globalt fokus på klimatfrågan och behovet av fossilfria transporter.

FÖRSÄLJNING, KUNDER OCH PARTNERSKAP
Sammanfattningsvis är jag nöjd med utvecklingen under fjärde kvartalet. Omsättningen återhämtade sig, rörelseresultatet förbättrades och vi nådde vår högsta justerade rörelsemarginal i fjärde kvartalet sedan 2015. Det var också glädjande att ökat fokus på släpvagnsmarknaden ledde till en stärkt marknadsposition och ökad försäljning i Europa. Vi arbetar målmedvetet för att ingå ytterligare partnerskap som kan bidra till ökade volymer och förbättrad lönsamhet. Det är långa processer som kräver uthållighet. Till exempel fick vi i dagarna, efter tre års försäljningsarbete, besked om att vi i USA kommit in på ett attraktivt eftermarknadssegment. Vi ser fram mot starten av för-serietillverkningen av EMB i Kina. Det blir en viktig milstolpe för den fortsatta kommersialiseringen och vår satsning på produkter som möjliggör eldrivna tunga person- och godstransporter på väg.

Helene Svahn
VD & Koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helene Svahn, VD & Koncernchef  
Telefon: 0418-47 60 00

Lottie Saks, CFO och IR
Telefon: 0418-47 60 00

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 11 februari 2021 kl. 07:20

Press- och analytikermöte 
Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Helene Svahn, VD och koncernchef samt Lottie Saks, CFO. Telefonkonferensen kommer också att sändas via webben och du kan delta med frågor via telefon.

Datum och tid: torsdagen den 11 februari 2021 kl. 11:00.
 

Länk till event för telefonnummer och länk till webcast;
https://financialhearings.com/event/12392

Webbsändningen finnas tillgänglig i efterhand och både delårsrapport och presentation kan laddas ned på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4 miljarder SEK.