We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 16, 2021 | Interim Report
Haldex delårsrapport, april - juni 2021

Stark omsättningstillväxt, men marginalen temporärt pressad av störningar i leveranskedjan

ANDRA KVARTALET

 • Omsättningen ökade med 30 procent och uppgick till 1 138 (875) MSEK. Den organiska tillväxten var 42 procent.
 • Bruttomarginalen ökade med 1,4 procentenheter och uppgick till 27,5 (26,1) procent.
 • Justerat rörelseresultat ökade till 82 (-3) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 7,2 (-0,3) procent.
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 79 (-151) MSEK. Omstruktureringskostnader på 3 MSEK hänförliga till den strategiska översynen av bolaget påverkade resultatet.
 • Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet med -9 (-8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 54 (-139) MSEK. Skatten uppgick till -22 (+24) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,11 (-2,95) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19 (-96) MSEK.
 • Besparingsprogrammen utvecklades enligt plan och minskade kostnaderna med netto 27 MSEK, varav de strukturella programmen bidrog med 55 MSEK.
 • Jean-Luc Desire tillträdde som VD den 14 juni 2021.
 • Håkan Karlsson valdes som ny styrelseordförande på årsstämman den 26 maj 2021.
 • Ett joint-venture har bildats med FAST Group för att producera och sälja skivbromsar både för nyproduktion och eftermarknad med initialt fokus på Kina.
 • De finansiella målen och utdelningspolicyn har uppdaterats.
 • Försörjningskedjan är ansträngd på grund av ökade råvaru-och fraktkostnader samt komponentbrist. Bolaget arbetar aktivt för att mildra en del av effekterna och detta förväntas ha positiv effekt från och med det tredje kvartalet. Det råder en stor brist på tillgång till halvledare, vilket kommer att ha en inverkan på vissa produkter från Haldex under åtminstone andra halvåret 2021.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Haldex finansiering som löper till april 2022 är efter balansdagen förlängd till april 2023.
 • Avtal har slutits med en av världens största tillverkare av tunga lastbilar för vår ADB-produkt.
Andra kvartalet Första halvåret Rullande 12 m Helår
Översikt koncernen, MSEK apr-jun 2021 apr-jun 2020 jan-jun
2021
jan-jun
2020
jul 2020 - jun 2021 2020
Nettoomsättning, MSEK 1 138 875 30% 2 218 2 055 8% 4 171 4 007
Organisk tillväxt, % 42 -37 - 19 -26 - - -20
Rörelseresultat, MSEK 79 -151 em 221 -121 em 242 -100
Justerat rörelseresultat, MSEK 82 -3 em 197 39 409% 321 163
Rörelsemarginal, % 6,9 -17,2 24,2 10,0 -5,9 15,9 5,8 -2,5
Justerad rörelsemarginal, % 7,2 -0,3 7,5 8,9 1,9 7,0 7,7 4,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1 8,3 -6,4 14,7 8,3 -6,4 14,7 8,3 -3,8
Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, % 1 11,0 5,2 5,8 11,0 5,2 5,8 11,0 5,0
Resultat efter skatt, MSEK 54 -139 em 149 -136 em -15 -300
Resultat per aktie, SEK 1,11 -2,95 em 3,05 -3,01 em -0,37 -6,44
Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK 19 -96 115 -11 -139 128 343 215
1 Rullande tolv månader. Effekt av IFRS16 leasing har exkluderats.
 

Jean-Luc Desire, VD & Koncernchef, kommenterar

I mitten av juni tog jag över rollen som VD för Haldex efter mer än 20 års global erfarenhet från fordonsindustrin. Under de senaste 30 dagarna har jag haft möjlighet att träffa hundratals anställda i hela organisationen och jag har verkligen imponerats av deras engagemang och professionalitet. Genom kundmöten, workshops, genomgångar och djupdykningar i våra verksamheter har jag fått en bättre förståelse både för de möjligheter och de utmaningar som vi står inför, och jag har identifierat områden där vi ytterligare kan förbättra våra resultat.

STARK ORGANISK TILLVÄXT

Nettoomsättningen visade en stark förbättring, trots fortsatta störningar i försörjningskedjan, och uppgick till 1 138 (875) MSEK under det andra kvartalet, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 42 procent jämfört med samma period föregående år. Den starka tillväxten beror delvis på en ökad efterfrågan bland våra kunder men framförallt på ett väsentligt svagare jämförelsekvartal. Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 2 218 (2 055) MSEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 19 procent.

Regionerna Amerika och Europa rapporterade en mycket stark organisk tillväxt, medan Asien rapporterade en negativ tillväxt. Minskningen i Asien förklaras främst av de stora statliga stödpaketen i Kina förra året och att den extremt höga efterfrågan i Kina förra året nu har normaliserats.

Släpvagnssegmentet uppvisade en stark organisk tillväxt vilket är ett resultat av vårt ökade fokus på släpvagnsmarknaden och den stora försäljningsnedgången förra året. Även lastbilssegmentet noterade en stark organisk tillväxt som främst förklaras av det stora försäljningstappet förra året. Eftermarknadssegmentet var generellt mindre påverkad av covid-19 föregående år och därav var den organiska tillväxten något mindre i detta kundsegment jämfört med de övriga två.

MARGINALEN PRESSAD AV STÖRNINGAR I LEVERANSKEDJAN

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 82 (-3) MSEK och motsvarande marginal var 7,2 (-0,3) procent. Marginalen var lägre jämfört med föregående kvartal, vilket främst beror på betydligt högre råvarupriser, högre fraktkostnader och en något lägre andel eftermarknadsförsäljning. För halvåret uppgick det justerade rörelseresultatet till 197 (39) MSEK, motsvarande en god marginal om 8,9 (1,9) procent.

PRODUKT OCH ERBJUDANDE

Vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande med fokus på släpvagnssegmentet och eftermarknaden, liksom att stärka vår position som leverantör av skivbromsar för specifika tillämpningar som riktar sig till OEM-tillverkare av både lastbilar och bussar. I mitten av april meddelade vi att vi startar ett joint-venture med FAST Group för att producera och sälja skivbromsar och erbjuda eftermarknadsservice med initialt fokus på Kina. Arbetet med att skapa det nya gemensamma bolaget går enligt plan.

Vårt fokus på elektrifiering och på vår EMB-produkt har visat sig framgångsrikt. Vi har en nära dialog med flera viktiga OEM-tillverkare i Europa och ser ett ökande intresse i USA. Det gläder mig också att kunna meddela att vår EMB-produkt framgångsrikt validerats genom homologering hos en kund i Kina. Det är viktiga steg för EMB och kommer att leda till ökat förtroende för detta system hos fler kunder.

Det är även glädjande att vi efter rapportperioden har slutit ett avtal med en av världens största tillverkare av tunga lastbilar för vår ADB-produkt. Affären är en viktig milstolpe för vår fortsatta tillväxt inom lastbilssegmentet utöver vår redan starka position på släpvagnsmarknaden. Jag vill även nämna den strategiska betydelsen av ett tilläggsavtal som inkluderar att utrusta en utställningslastbil med vår nya EMB-produkt. Genombrottet med att introducera vår nästa generations produkt på den europeiska marknaden stärker vår tilltro till fortsatta affärsmöjligheter och till vår förmåga att möta marknadens nya krav på bromssystem i uppkopplade, elektriska lastbilar och släpvagnar.

UTSIKTER

Även om det andra kvartalet innebar en återhämtning från ett utmanande fjolår finns det fortfarande en hel del osäkerheter kvar.

Under andra kvartalet ser vi ökade kostnader för råmaterial, halvledare och frakt. Vi förväntar oss att från och med tredje kvartalet kunna mitigera stora delar av merkostnaderna vad gäller ökade materialkostnader genom att jämka råvarupriserna mellan våra leverantörer och kunder. Ökade fraktkostnader bedömer vi kommer att kvarstå under året. Det råder dock stor osäkerhet kring dessa externa faktorer varför vi följer marknadsutvecklingen noga.

Förutom ökade kostnader råder också stor brist på tillgång till halvledare, vilket kommer att ha en inverkan på vissa produkter från Haldex under åtminstone andra halvåret 2021.

Vi vidtar åtgärder för att förbättra våra processer i försörjningskedjan och utöver detta kommer jag under de närmaste månaderna fokusera på resultatstyrning, personalutveckling och att träffa kunder. Arbetet med den strategiska översynen pågår och en uppdatering kommer under andra halvåret 2021. Jag är övertygad om att vi kommer att se tydliga resultat av våra ansträngningar och jag ser fram emot bra samarbeten och en spännande resa tillsammans.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jean-Luc Desire, VD & Koncernchef  
Telefon: 0418-47 60 00

Lottie Saks, CFO och IR
Telefon: 0418-47 60 00

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 16 juli 2021 kl. 07:20

Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglighttp://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapportereller på http://news.cision.com/se/haldex

Investerarpresentation

Investerare, analytiker och media är inbjudna till en presentation av rapporten fredagen den 16 juli kl 11.00 tillsammans med VD Jean-Luc Desire och CFO Lottie Saks.

Länk till webbsändningen och nummer till telefonkonferensen:

https://financialhearings.com/event/13300

Webbsändningen finns tillgänglig i efterhand och både delårsrapport och presentation kan laddas ned på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/


 

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4 miljarder SEK.