We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 22, 2021 | Interim Report
HALDEX DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2021

Kraftigt ökad lönsamhet i första kvartalet

 

FÖRSTA KVARTALET

 • Omsättningen minskade med 8 procent och uppgick till 1 080 (1 180) MSEK. Den organiska tillväxten ökade med 1 procent.
 • Bruttomarginalen stärktes med 4,6 procentenheter och uppgick till 31,1 (26,5) procent.
 • Justerat rörelseresultat ökade till 115 (43) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 10,6 (3,6) procent.
 • Justerad rörelsemarginal exklusive investeringar i ny teknik uppgick till 11,5 (4,4) procent.
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 142 (30) MSEK. Engångseffekter på netto +27 MSEK, inklusive ett positivt resultat på 43 MSEK från försäljningen av fastigheten i Kansas City USA, påverkade resultatet.
 • Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet med -17 (+13) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 95 (3) MSEK. Skatten uppgick till -32 (-1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,94 (0,04) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -30 (-43) MSEK.
 • Besparingsprogrammen utvecklades enligt plan och minskade kostnaderna med 88 MSEK, varav de strukturella programmen bidrog med 57 MSEK.
 • Styrelsen har utsett Jean-Luc Desire till ny VD. Tillträde sker senast den 1 juli 2021.
 • Försörjningskedjan är ansträngd på grund av förhöjda råvarukostnader och komponentbrist.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Styrelsen har beslutat om uppdatering av de finansiella målen och utdelningspolicyn.
 • Ett joint venture har ingåtts med FAST Group för att producera och sälja skivbromsar och eftermarknadsservice med initialt fokus på Kina.
Första kvartalet Rullande 12 m Helår
Översikt koncernen, MSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020       ∆ apr 2020 - mar 2021 2020
Nettoomsättning, MSEK 1 080 1 180 -8% 3 907 4 007
Organisk tillväxt 1% -14% - - -20%
Rörelseresultat, MSEK 142 30 380% 12 -100
Justerat rörelseresultat, MSEK 115 43 170% 235 163
Rörelsemarginal, % 13,1 2,5 10,6 0,3 -2,5
Justerad rörelsemarginal, % 10,6 3,6 7,0 6,0 4,1
Justerad rörelsemarginal exkl. satsning på ny teknik, % 11,5 4,4 7,1 6,9 5,0
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1 0,0 1,2 -1,2 0,0 -3,8
Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, % 1 7,7 8,6 -0,9 7,7 5,0
Resultat efter skatt, MSEK 95 3 em -208 -300
Resultat per aktie, SEK 1,94 0,04 em -4,37 -6,44
Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK -30 -43 13 228 215
1 Rullande tolv månader. Effekt av IFRS16 leasing har exkluderats.
 

Helene Svahn, VD & Koncernchef, kommenterar

Första kvartalet påverkades fortsatt av effekter från den pågående covid-19-pandemin. Samtidigt noterades en ytterligare återhämtning inom flertalet av våra segment och marknader. Haldex redovisade en stabil omsättning och våra besparingsprogram har levererat enligt plan vilket bidragit till en kraftigt ökad rörelsemarginal i linje med vårt långsiktiga mål. Haldex stärker sin närvaro i Kina avsevärt och etablerar under april, ett strategiskt partnerskap med marknadsledande FAST Group avseende skivbromsar.

FORTSATT ÅTERHÄMTNING I FÖRSTA KVARTALET

Nettoomsättningen är tillbaka på samma nivå som före pandemin och uppgick i det första kvartalet till 1 080 MSEK (1 180), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. USA-dollarns försvagning på 13 procent påverkade negativt eftersom Nordamerika svarar för cirka 40 procent av Haldex omsättning.

Sett till våra regioner var utvecklingen blandad. Omsättningen för Region Amerika uppgick till 538 MSEK (652) vilket motsvarar en negativ organisk tillväxt på 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Regionen noterade glädjande en tydlig förbättring mot föregående kvartal. Försäljningen till lastbilssegmentet var fortsatt utmanande men dock noterades en förbättrad utveckling mot slutet av kvartalet. Region Europa visade en stark återhämtning inom samtliga segment och omsättningen uppgick till 430 MSEK (417) vilket motsvarade en organisk tillväxt på 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för region Asien uppgick till 112 MSEK (111) vilket även här motsvarade en organisk tillväxt på 8 procent.

Omsättningen för kundsegmentet Trucks uppgick till 185 MSEK (224) i kvartalet vilket motsvarade en organisk negativ tillväxt på 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen förklaras främst av att vi förlorade en större kund i Nordamerika i början av 2020 och av fortsatt ansträngda leveranskedjor. Vårt ökade fokus på Trailer-segmentet gav däremot effekt och omsättningen uppgick till 348 MSEK (352) vilket var en organisk ökning på 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för segmentet Eftermarknad uppgick 547 MSEK (604) vilket var en organisk ökning med 1 procent.

Omsättningen för produktlinjen Foundation Brake uppgick till 588 MSEK (662) vilket motsvarade en negativ organisk tillväxt på 2 procent och omsättningen för Air Controls uppgick till 492 (518), en organisk tillväxt på 5 procent.

KRAFTIGT ÖKAD LÖNSAMHET

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 115 (43) MSEK och motsvarande marginal ökade till 10,6 (3,6) procent. Det är den högsta marginalen sedan 2011 och i linje med vårt långsiktiga mål på 10 procent. Ökningen beror på en förbättrad bruttomarginal och betydligt lägre andel rörelsekostnader genom våra omfattande besparingsprogram. Rörelsekostnaderna minskade med 88 MSEK i kvartalet varav de strukturella besparingsprogrammen stod för 57 MSEK. Även kassaflödet förbättrades jämfört med samma period föregående år, främst tack vare det starka resultatet. 

UPPDATERADE FINANSIELLA MÅL

Styrelsen för Haldex har beslutat om uppdatering av de finansiella målen och utdelningspolicyn. Under det senaste året har ledningen och styrelsen arbetat med en strategisk översyn och ett förstärkt handlingsprogram för att förbättra lönsamheten. Arbetet har bland annat resulterat både i kostnadsbesparingsprogram samt ett mer fokuserat produktutvecklingsarbete mot elektrifiering. Arbetet med den strategiska översynen pågår fortfarande och vi avser att lämna en uppdatering under andra halvåret 2021 istället för under andra kvartalet som tidigare kommunicerats, med anledning av VD-bytet. De uppdaterade finansiella målen presenteras på sid 11.

PRODUKT- OCH ERBJUDANDESATSNINGAR

Utvecklingen av vårt erbjudande fokuserat till släpvagnssegmentet och eftermarknaden fortsätter. Likväl att växa vår position som skivbromsleverantör av specifika applikationer som riktar sig till både OEM lastbil- och buss tillverkare. Satsningen inriktas på nischer där vi ser att Haldex har tydliga konkurrensfördelar och där vårt erbjudande om flexibilitet, nära kundrelationer och en öppen arkitektur i innovativa bromslösningar gör skillnad. Som ett led i att förstärka vår närvaro på den mer lönsamma eftermarknaden öppnar vi för förvärv inom detta segment. Vår viktiga satsning på elektrifiering och vår EMB-produkt visar framgång och vi har i kvartalet noterat ett ökande intresse från viktiga OEM tillverkare i både Europa och USA. Framstegen för EMB, som även utvärderas av två Europabaserade globala lastbilstillverkare och flera busstillverkare i Kina, visar att vi har ett attraktivt och rätt positionerat erbjudande.

FÖRSÄLJNING, KUNDER OCH PARTNERSKAP

Sammanfattningsvis är jag väldigt nöjd med utvecklingen under första kvartalet. Återhämtningen tilltog, rörelseresultatet förbättrades väsentligt och vi nådde vår högsta justerade rörelsemarginal sedan 2011. Det var också glädjande att se att vårt fokus på släpvagnsmarknaden ledde till en stark försäljning i Europa. Vi arbetar målmedvetet för att ingå ytterligare partnerskap som kan bidra till ökade volymer och förbättrad lönsamhet.

Jag är mycket glad över att kunna konstatera att vi nått en viktig milstolpe för att tydligt flytta fram vår position för skivbromsar i Kina. I mitten av april tillkännagav vi bildandet av ett joint venture med FAST Group, en stark industriell spelare som är marknadsledande i Kina inom bland annat transmissioner och växellådor för kommersiella fordon. Målet är att lansera ett komplett sortiment av Haldex ModulT Air Disc Brakes för lastbilar och bussar med hjälp av Haldex styrka inom innovation, IP och teknik, i kombination med, FAST Groups starka marknadsposition i Kina. Partnerskapet bildades efter en period av nära dialog och samarbete, inklusive produkttester och analyser av marknaden. Bolagen kompletterar varandra, såväl strategisk som industriellt och har starka gemensamma ambitioner. Tillsammans med FAST Group kommer vi positionera oss på en attraktiv tillväxtmarknad med stor potential som förväntas växa kraftigt under de kommande åren tack vare lagkrav för förbättrad trafiksäkerhet i landet.

ÖVERLÄMNING TILL JEAN-LUC DESIRE

I början av juli lämnar jag över VD-posten till Jean-Luc Desire. Det Haldex jag klev in i som styrelseledamot och senare VD 2019 var ett bolag med stora utmaningar framför sig. Den globala pandemin satte dessutom hela industrin på kant. Jag har haft stort fokus på att reducera Haldex kostnadsmassa, effektivisera organisationen, parallellt med att driva utveckling av nya produkter för att säkra Haldex position i framtiden. Vi börjar nu se tydliga resultat av dessa insatser vilket jag är glad och stolt över. Det är med varm hand jag lämnar över rodret till min efterträdare Jean-Luc.

UTSIKTER FRAMÅT

Även om första kvartalet präglades av en fortsatt återhämtning och ökad optimism kvarstår en stor osäkerhet. Vi brottas liksom övriga marknaden med ansträngda leveranskedjor och ökade råvarupriser på främst järn och stål, vilket kommer att sätta press på marginalerna framöver. Vi jobbar aktivt med att mitigera effekten av de ökade råvarupriserna viket inkluderar förhandling med våra leverantörer. Vi har även ett fortsatt fokus på kostnadsoptimering samt flexibilitet och ser därmed positivt på Haldex möjligheter till en god utveckling i 2021.

Helene Svahn

VD & Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helene Svahn, VD & Koncernchef  
Telefon: 0418-47 60 00

Lottie Saks, CFO och IR
Telefon: 0418-47 60 00

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 22 april 2021 kl. 07:20.

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Helene Svahn, VD och Koncernchef samt Lottie Saks, CFO. Telefonkonferensen kommer också att sändas via webben och du kan delta med frågor via telefon.

Datum och tid: torsdagen den 22 april kl. 11:00.

Länk till event för telefonnummer och länk till webcast; https://financialhearings.com/event/13299

Webbsändningen finnas tillgänglig i efterhand och både delårsrapport och presentation kan laddas ned på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/

 

Haldex AB, organisationsnummer 556010-1155, info@haldex.com, www.haldex.com

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4 miljarder SEK.