We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 26, 2021 | Press release
Kommuniké från årsstämma i Haldex AB

Haldex AB (publ) har hållit årsstämma den 26 maj 2021 genom poströstningsförfarande. Vid stämman fattades bland annat de beslut som framgår av denna kommuniké.

Fastställande av resultat- och balansräkningen, vinstdisposition samt beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska ske och att årets resultat överförs till ny räkning.

Samtliga styrelseledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter och att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor. Stefan Charette, Viveka Ekberg, Håkan Karlsson, Catharina Modahl Nilsson, Detlef Borghardt och Dzeki Mackinovski omvaldes som styrelseledamöter. Håkan Karlsson valdes som ny styrelseordförande.

Årsstämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Huvudansvarig revisor är Carl Fogelberg.

Ersättning till styrelse och revisor och ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 300 000 kronor till varje övrig stämmovald ledamot.

För utskottsarbete ska arvode utgå med 100 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet. Ordförande i ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor i arvode och varje övrig ledamot i ersättningsutskottet ska erhålla arvode med 25 000 kronor.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI) riktat till den verkställande direktören. Det huvudsakliga syftet med LTI är att, genom att främja en intressegemenskap mellan den verkställande direktören och bolaget samt skapa förutsättningar för att behålla den verkställande direktören, stärka Haldex finansiella utveckling.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen i syfte att anpassa denna i förhållande till genomförda lagändringar samt möjliggöra för styrelsen att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning vid framtida bolagsstämmor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier under tiden fram till årsstämman 2022.  

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Valberedningsinstruktioner

Årsstämman antog förslaget om valberedningsinstruktion i Haldex AB.

Ytterligare information: Fullständig information om varje beslutsförslag finns tillgängligt på http://corporate.haldex.com/sv där även protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt.

Lottie Saks, CFO

E-post: ir@haldex.com

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4 miljarder SEK.