We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 10, 2022 | Annual Financial Statement
Haldex Bokslutskommuniké 2021
Stark organisk tillväxt och rekordhögt operativt kassaflöde, marginalen påverkad av tillfälliga utmaningar i försörjningskedjan

FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Omsättningen ökade till 1 191 (989) MSEK, motsvarande en organisk ökning med 19 procent.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 60 (66) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 5,0 (6,7) procent.
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 54 (44) MSEK. Engångskostnader om netto 6 (22) MSEK påverkade resultatet.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,98 (-1,27) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var rekordhögt och uppgick till 281 (123) MSEK.
 • De strukturella besparingsprogrammen utvecklades enligt plan och minskade kostnaderna med brutto 20 MSEK.
 • Försörjningskedjan är fortsatt ansträngd på grund av ökade råvaru- och fraktkostnader samt komponent- och halvledar-brist.
 • Styrelsen beslutade om nytt tillväxtmål: Haldex ska organiskt växa snabbare än bolagets slutmarknader.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

HELÅRET 2021

 • Omsättningen ökade till 4 612 (4 007) MSEK. Den organiska tillväxten var 21 procent.
 • Justerat rörelseresultat ökade till 357 (163) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 7,7 (4,1) procent.
 • De strukturella besparingsprogrammen minskade kostnaderna med brutto 154 MSEK för helåret.
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 341 (-100) MSEK, motsvarande en rekordhög marginal på 7,4 (-2,5) procent. Engångsposter om netto 16 (263) MSEK påverkade helårsresultatet negativt.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,65 (-6,44) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 296 (215) MSEK.
 • EU-kommissionen har beslutat att inte gå vidare med klagomålet mot Knorr-Bremse. Haldex kommer inte invända mot EU-kommissionens beslut.

Jean-Luc Desire, VD & Koncernchef, kommenterar

Nettoomsättningen visade en stark förbättring under fjärde kvartalet och uppgick till 1 191 MSEK (989), motsvarande en organisk tillväxt på 19 procent. Amerika och Europa rapporterade en stark organisk försäljningstillväxt på 24 respektive 25 procent, medan region Asien hade en organisk försäljningsminskning på 20 procent. Eftermarknads-segmentet växte 17 procent organiskt, med tillväxt i både Europa och Amerika. Det är positivt att se en hög organisk tillväxt på 38 procent för Trailersegmentet och att vårt ökade fokus på detta segment visar resultat. Vi ser en förbättrad underliggande efterfrågan från våra kunder och enligt vår bedömning av externa marknadsdata fortsätter vi att ta marknadsandelar. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 4 612 MSEK (4 007), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 21 procent.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 60 MSEK (66), motsvarande en marginal på 5,0 procent (6,7) under det fjärde kvartalet. Råvaru- och komponentpriser samt frakt- och logistikkostnader har ökat kontinuerligt och snabbt under 2021 och begränsningarna i försörjningskedjan fortsatte under det fjärde kvartalet, vilket haft en påverkan på resultatet. I linje med andra inom industrin höjde Haldex priserna för eftermarknadsverksamheten och OEM-kunderna i Amerika och Europa, i november respektive december. De åtgärder som vidtogs gav dock inte full effekt under fjärde kvartalet. Haldex kommer fortsätta att vidta åtgärder för att säkerställa leverans av produkter till kunder på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Det justerade rörelseresultatet för helåret uppgick till 357 MSEK (163), vilket motsvarar en marginal på 7,7 procent (4,1). Den rapporterade rörelsemarginalen för helåret på 7,4 procent (-2,5) är den högsta sedan delningen av koncernen 2011. Även kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet var rekordhögt och uppgick till 281 MSEK (123).

Under kvartalet säkrade teamet i Amerika en position hos en ledande axeltillverkare som leverantör av vår luftskivbroms (ADB). Haldex samarbetade med ett globalt erkänt logistikföretag (så kallad ”fleet”) för att rekommendera Haldex ADB-produkt i en process som kallas "fleet-pull-through" och som resulterade i en lansering och specifikation av Haldex ADB. Många ser den här kunden som en trendsättare inom branschen, vilket kommer att vara fördelaktigt för framtida skivbromsförsäljning i regionen.

I december lanserade vi vår nya vision – Driving Innovation for a Safer and Greener World – med en förnyad strategi till 2025. Med den nya visionen visar vi att Haldex driver innovation inom bromssystem där vår utveckling ligger före branschen. Våra lösningar är säkrare när det gäller bromsstabilitet och grönare i fråga om energieffektivitet. Genom strategiska partnerskap utmanar vi befintlig teknik samtidigt som vi förblir en oberoende partner. Strategin till 2025 består av tre pelare – att optimera den nuvarande verksamheten, fånga de strategiska möjligheterna och integrera hållbarhet i affärsmodellen. Genom att genomföra strategiska aktiviteter under respektive pelare kommer Haldex att uppnå lönsam tillväxt med en uthållig marknadsposition och lönsamhetsnivå samtidigt som vi bidrar till en hållbar miljö. Vi siktar på att nå en försäljning på 6 miljarder och en tvåsiffrig, uthållig rörelsemarginal till 2025.

Jag är stolt över att informera om att Haldex har åtagit sig att genom Science Based Targets-initiativet (SBTi) sätta upp vetenskapligt baserade utsläppsmål för hela företaget. Beslutet att vara en del av detta initiativ visar att Haldex gör anpassningar efter Parisavtalet och har ambitionen att minska utsläppen av växthusgaser i värdekedjan. Vi har två år på oss att utveckla mål och få dem godkända av SBTi.

I samband med den strategiska översynen har styrelsen fattat beslut om en uppdatering av det finansiella tillväxtmålet till att organiskt växa snabbare än våra slutmarknader, vilket visar på vår ambition att fortsätta växa vår marknadsposition. För helåret är vår bedömning att vi på en global basis tydligt tar marknadsandelar inom kundsegmenten Eftermarknad och Trailer, samtidigt som vi växer i takt med marknaden för kundsegmentet Truck.

Sammanfattningsvis var 2021 ett starkt år för Haldex med flera uppnådda milstolpar, trots att året präglades av osäkerheter i tillgång på råvaror, komponenter och frakt. Marknadssignaler tyder på att det inte kommer att noteras någon omedelbar lättnad i försörjningskedjan förrän tidigast under andra halvåret 2022. Vårt tvärfunktionella samarbete har säkerställt att vi har hanterat situationen som uppstått på bästa möjliga sätt. Det är våra medarbetare som gjort detta möjligt och jag vill ta tillfället i akt att tacka alla för deras engagemang.

För mer information, kontakta:

Jean-Luc Desire, VD & Koncernchef
Lottie Saks, CFO
Jenny Boström, Investarrelationer

Telefon: 0418-47 60 00
Email: ir@haldex.com">ir@haldex.com

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 10 februari 2022 kl. 07:20.

Fullständig bokslutskommuniké

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via
http://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/ eller http://news.cision.com/se/haldex

Investerarpresentation

Investerare, analytiker och media är inbjudna till en presentation av rapporten torsdagen den 10 februari kl 11.00 tillsammans med VD Jean-Luc Desire och CFO Lottie Saks.
Länk till webbsändningen och nummer till telefonkonferensen:

https://financialhearings.com/event/41588

Webbsändningen finns även tillgänglig i efterhand, och både delårsrapport och presentation kan laddas ned på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4,6 miljarder SEK.