We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 19, 2022 | Interim Report
Haldex delårsrapport, april - juni 2022
Stark justerad rörelsemarginal med tillväxt i samtliga regioner och kundsegment

ANDRA KVARTALET 2022

 • Omsättningen ökade till 1 434 (1 138) MSEK, motsvarande en organisk tillväxt om 14 procent, till stor del driven av prishöjningar som införts för att hantera de ökade kostnaderna i försörjningskedjan. Omsättningen i kvartalet är den högsta sedan delningen av koncernen 2011.
 • Bruttomarginalen uppgick till 28,5 (27,5) procent. Jämfört med första kvartalet 2022 ökade bruttomarginalen med 0,8 procentenheter.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 118 (82) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 8,2 (7,2) procent.
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 100 (79) MSEK, vilket motsvarar en marginal på 6,9 (6,9) procent. Jämförelsestörande poster om netto -18 (-3) MSEK påverkade resultatet.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,07 (1,11) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -63 (19) MSEK.
 • Haldex har ingått ett flerårigt avtal med Schmitz Cargobull, den ledande släpvagnstillverkaren i Europa, om leverans av Haldex skivbromsar. Leveranser förväntas påbörjas under det tredje kvartalet 2023.
 • Haldex har refinansierat sin skuld till april 2024. Se sidan 5.
 • SAF-HOLLAND har lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex att överlåta sina aktier i Haldex till SAF-HOLLAND. SAF-HOLLAND erbjuder ett kontant vederlag om 66 kronor per aktie i Haldex, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 3,2 miljarder kronor. Styrelsen har enhälligt rekommenderat aktieägarna i Haldex att acceptera erbjudandet.
 • Svårigheterna inom försörjningskedjan har lättat något men är fortsatt ansträngd till följd av ökade råvaru- och fraktkostnader samt komponent- och halvledarbrist.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • En ny Executive Vice President APAC och medlem i ledningsgruppen har utsetts.

Jean-Luc Desire, VD & Koncernchef, kommenterar

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 1 434 MSEK (1 138), motsvarande en organisk tillväxt på 14 procent, vilket är den högsta omsättningen sedan delningen av koncernen 2011. Vi uppnådde försäljningstillväxt i alla kundsegment i samtliga regioner. Region Amerika och region EMEA rapporterade organisk försäljningstillväxt på 21 procent respektive 6 procent, till stor del drivet av de prishöjningar som införts för att hantera de ökade kostnaderna i försörjningskedjan. Det är extra glädjande att region APAC uppnådde en organisk tillväxt på 12 procent och lyckades öka omsättningen trots den fortsatta marknadsnedgången i Kina samt leveranssvårigheter till följd av nya covid-19 utbrott i landet. Eftermarknadssegmenet hade en organisk tillväxt om 19 procent medan både kundsegmenten Trailer och Truck uppnådde en organisk tillväxt om 9 procent.  Enligt vår bedömning av externa marknadsdata tar vi globalt sett marknadsandel i kvartalet. Jämfört med föregående kvartal ökade nettoomsättningen med 13 procent.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 118 MSEK (82), vilket motsvarar en marginal på 8,2 procent (7,2). Detta visar att vi fortsatt lyckats höja priserna för att hantera de ökade kostnaderna för bland annat råmaterial, halvledare och frakt. Jämfört med det första kvartalet ökade den justerade rörelse-marginalen med 1,9 procentenheter. Löpande hantering av prissättning till kund vid ökade leverantörskostnader kommer fortsätta att vara ett fokusområde. Den rapporterade rörelsemarginalen uppgick till 6,9 (6,9) procent. Ökade kundfordringar till följd av den högre omsättningen tillsammans med minskade leverantörsskulder ledde till en högre kapitalbindning och således ett negativt kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten under det andra kvartalet uppgick till -63 (19) MSEK.

Jag är stolt över Haldex utökade samarbete med Schmitz Cargobull, den ledande trailertillverkaren i Europa. Under kvartalet har vi ingått ett avtal med Schmitz Cargobull om leverans av Haldex skivbromsar. Affären är en viktig milstolpe för att fortsätta växa inom detta segment och stärker ytterligare Haldex redan starka marknadsposition för skivbromsar till släpvagnar i Europa. Tillsammans med affären som tecknades med KRONE Commercial Vehicle Group för den nya generationen elektroniska bromssystem under första kvartalet, och som nu är i kommersiell produktion, har Haldex tagit stora kliv framåt för att vara en betydande leverantör till trailerkunder i region EMEA.

I juni lämnade SAF-HOLLAND ett offentligt kontant-erbjudande till aktieägarna i Haldex att överlåta sina aktier i Haldex till ett kontant vederlag om 66 kronor per aktie i Haldex. Styrelsen har enhälligt rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet. För Haldex har detta erbjudande ingen inverkan på vårt operativa arbete. Vår verksamhet fortlöper som vanligt och vi fortsätter att fokusera på att leverera de bästa lösningarna till våra kunder.

Våra strategiskt viktiga utvecklingsprojekt för den Elektromekaniska bromsen (EMB) tillsammans med marknadsledande lastbilstillverkare fortsätter. Haldex står fast vid den vision och strategi som lanserades i slutet på 2021 som innebär fokus på elektrifiering och digitalisering. Mot bakgrund av detta är det glädjande att delge att vi har tecknat ett avtal för en prototyp av EMB med en av de ledande nya innovativa aktörerna. Även om det fortfarande är i ett tidigt stadie tror vi att partnerskap med bolag av start-up karaktär, vilka är helt fokuserade på elektrifiering, är vägen framåt för marknadslanseringen av EMB. För att möta dessa kunders affärsmodell och förväntan på ’time-to-market’ har vi internt format ett tvärfunktionellt team med fokus på EMB. Vårt globala team kommer framåt ha sin kärna i Sverige vad gäller utveckling av EMB.

Som vi nämnde förra kvartalet fortsätter vi att kontinuerligt förbättra vår operativa effektivitet och produktlönsamhet. Som ett led i detta har vi under kvartalet konsoliderat delar av vår produktion i Asien. Vi kommer att fortsätta vidta åtgärder utifrån behov.

För att anpassa oss till förändringarna i vår organisation i linje med vår strategi har vi förstärkt vår beteendemodell som vägleder oss i vårt dagliga arbete och vår verksamhet. Världen, vår bransch och våra marknader förändras och vi behöver ständigt anpassa oss för att förbli framgångsrika och nå våra uppsatta mål – både som företag och som individer. Att bygga vår globala matrisorganisation kräver en ny kultur och nytt tankesätt med ansvarstagande på alla nivåer, aktiva interaktioner och stärkt samarbete. Dessutom vill vi dela och fira våra framgångar. Våra nya så kallade ’4C Behaviors’ är Challenge, Collaborate, Commit & Deliver och Celebrate. Genom att anpassa våra beteenden kan vi bättre uppnå våra strategiska mål.

Sammanfattningsvis var andra kvartalet 2022 ett starkt kvartal för Haldex och flera milstolpar uppnåddes, trots den fortsatta påverkan av utmaningarna i försörjningskedjan. Vi ser att bristen på tillgång till råvaror och komponenter minskar, men ökade kostnader och energipriser kommer att fortsätta att påverka oss framöver. Vi följer marknads-utvecklingen noga och vidtar nödvändiga åtgärder vid behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jean-Luc Desire, VD & Koncernchef
Lottie Saks, CFO
Jenny Boström, Investarrelationer

Telefon: 0418-47 60 00
Email: ir@haldex.com">ir@haldex.com

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 19 juli 2022 kl. 07:20.

Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via http://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/ eller på https://news.cision.com/se/haldex

Investerarpresentation
Investerare, analytiker och media är inbjudna till en presentation av rapporten tisdagen den 19 juli kl 11.00 tillsammans med VD Jean-Luc Desire och CFO Lottie Saks.

Länk till webbsändningen och nummer till telefonkonferensen: 
https://financialhearings.com/event/43491

Webbsändningen finns även tillgänglig i efterhand, och både delårsrapport och presentation kan laddas ned på Haldex webbplats: http://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/

Om Haldex
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4,6 miljarder SEK.