We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 28, 2022 | Interim Report
Haldex delårsrapport, januari - mars 2022
Genomförda prishöjningar ledde till omsättningstillväxt och förbättrad bruttomarginal

FÖRSTA KVARTALET 2022

  • Omsättningen ökade till 1 272 (1 080) MSEK, motsvarande en organisk tillväxt om 9 procent, till stor del driven av de prishöjningar som infördes under föregående år för att hantera de ökade kostnaderna i försörjningskedjan.
  • Bruttomarginalen uppgick till 27,7 (31,1) procent. Jämfört med fjärde kvartalet 2021 ökade bruttomarginalen med 2,9 procentenheter.
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 75 (112) MSEK, vilket motsvarar en marginal på 5,9 (10,4) procent. Jämförelsestörandeposter om netto -5 (-3) MSEK påverkade resultatet.
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 80 (115) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 6,3 (10,6) procent.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,04 (1,44) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -60 (-30) MSEK.
  • Försörjningskedjan är fortsatt ansträngd på grund av ökade råvaru- och fraktkostnader samt komponent- och halvledarbrist.
  • I mars tecknades ett långsiktigt avtal med KRONE Commercial Vehicle Group för leverans av den fjärde generationens plattform för elektroniska bromssystem (EBS), vilket är ett strategiskt viktigt kontrakt för Haldex.
  • Haldex har stoppat handeln med Ryssland och Belarus efter den militära attacken mot Ukraina. Då Haldex försäljning i Ryssland och Belarus är begränsad är den direkta påverkan minimal.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

  • Haldex har refinansierat sin skuld. Se sidan 5.

Jean-Luc Desire, VD & Koncernchef, kommenterar

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 1 272 MSEK (1 080), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 9 procent. Region Amerika och region EMEA rapporterade organisk försäljningstillväxt på 16 respektive 7 procent, till stor del drivet av de prishöjningar som infördes under föregående år för att hantera de ökade kostnaderna i försörjningskedjan. Region APAC hade en organisk försäljningsminskning på 20 procent, där omsättningen påverkades negativt av den fortsatta marknadsnedgången i Kina samt leveranssvårigheter till följd av nya covid-19 utbrott i landet. Både Eftermarknadssegmenet och Trailersegmentet ökade jämfört med föregående år, med en organisk tillväxt om 7 respektive 19 procent. Omsättningen i Trucksegmentet under kvartalet var på ungefär samma nivå som motsvarande period föregående år, med en organisk minskning på 1 procent. Enligt vår analys av externa marknadsdata fortsätter vi globalt sett att ta marknadsandelar. Jämfört med föregående kvartal ökade nettoomsättningen med 7 procent.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 80 MSEK (115), vilket motsvarar en marginal på 6,3 procent (10,6). Jämfört med föregående kvartal ökade den justerade rörelsemarginalen med 1,3 procentenheter. Detta visar att vi lyckats höja priserna för att hantera de ökade kostnaderna för bland annat råmaterial, halvledare och frakt, dock med en utspädande effekt på marginalen. Löpande hantering av prissättning till kund vid ökade leverantörskostnader kommer att förbli ett fokusområde framöver. Den rapporterade rörelsemarginalen uppgick till 5,9 (10,4) procent. Den ökade omsättningen tillsammans med störningar i försörjningskedjan ledde till högre kapitalbindning och således ett svagt kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet uppgick till -60 (-30) MSEK.

Det är glädjande att vi tecknat samt förlängt flera långsiktiga kundavtal under kvartalet. Ett långsiktigt avtal tecknades med KRONE Commercial Vehicle Group, en ledande tillverkare av släpvagnar, för leverans av den fjärde generationens plattform för elektroniska bromssystem (EBS). Detta avtal förlänger ett befintligt långvarigt samarbete med KRONE och är ett viktigt steg för att utöka Haldex marknadsandel inom detta segment och ytterligare stärka vår position inom marknaden för släpvagnar. Under kvartalet annonserade vi även att vi har förnyat ett långsiktigt avtal för våra automatiska bromshävarmar (ABA) med Daimler Truck. Vid utgången av den nya avtalsperioden kommer Haldex att ha levererat samma produkt till denna kund i 60 år. Att kunna bibehålla affären under så lång tid visar styrkan i Haldex produkterbjudande. Haldex har dessutom tecknat två avtal för ABA i Kina och Sydostasien, vilket stärker vår redan starka position för detta produkterbjudande i Asien.

Med vår storlek har vi en fördel av att vara flexibla som gör att vi snabbt kan reagera på förändringar. Vi vill maximera denna potential och ser över vilka förändringar som kan genomföras för att bli ännu mer agila. Vi strävar efter att fortsätta att optimera vår affärsmodell och vi ser ytterligare möjligheter inom driften av vår verksamhet. Genom ett flertal initiativ, till exempel förbättrade processer kring lagerhantering, tar vi steg mot att förbättra vår operativa effektivitet.

Med anledning av den pågående militära attacken mot Ukraina har Haldex stoppat handeln med Ryssland och Belarus. Då Haldex försäljning i Ryssland är begränsad är den direkta påverkan minimal. Haldex har ökat fokus på efterlevnad av handelsregler och sanktioner för att säkerställa att vi hanterar denna ökade risk på ett bra sätt. Kriget i Ukraina kan påverka framtidsutsikterna för oss och våra kunder samt leda till ytterligare råvaru- och elprishöjningar och fortsatta utmaningar i den redan påverkade försörjningskedjan. Dessutom är det osäkert hur situationen med covid-19 i Kina kommer att påverka både oss och våra kunder framöver. Vi övervakar noggrant utvecklingen i omvärlden och dess påverkan både på vår verksamhet och våra anställda och kommer att fortsätta att vidta nödvändiga åtgärder.  

Sammanfattningsvis var första kvartalet 2022 ett steg i rätt riktning och flera milstolpar uppnåddes, trots den fortsatta påverkan av utmaningarna i försörjningskedjan och den geopolitiska situationen. Vi fortsätter med vår strategiska plan att finjustera och optimera den nuvarande affärsmodellen samtidigt som vi fångar de strategiska möjligheterna för framtiden. Vår strategi har tagits emot väl, och återkopplingen från våra kunder bekräftar att vi är på rätt väg. Vi hoppas kunna dela med oss av fler spännande nyheter under de kommande månaderna. Haldex är väl positionerat för att fortsätta utveckla bromslösningar som möter kundernas utmaningar och överträffar deras förväntningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jean-Luc Desire, VD & Koncernchef
Lottie Saks, CFO
Jenny Boström, Investarrelationer

Telefon: 0418-47 60 00
Email: ir@haldex.com

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 28 april 2022 kl. 07:20.

Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via http://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/ eller på https://news.cision.com/se/haldex

Investerarpresentation
Investerare, analytiker och media är inbjudna till en presentation av rapporten torsdagen den 28 april kl 11.00 tillsammans med VD Jean-Luc Desire och CFO Lottie Saks.

Länk till webbsändningen och nummer till telefonkonferensen: 
https://financialhearings.com/event/43490

Webbsändningen finns även tillgänglig i efterhand, och både delårsrapport och presentation kan laddas ned på Haldex webbplats:
http://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/

Om Haldex
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4,6 miljarder SEK.