We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 25, 2022 | Annual Report
Haldex publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021

Haldex AB (publ) meddelar idag att årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på svenska och engelska. Rapporten beskriver hur Haldex skapar värde för aktieägare, anställda, kunder och samhälle. En digital version kan laddas ner på https://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/. Beställ ett tryckt exemplar genom att ringa växeln på tfn 0418-47 60 00 eller skicka epost till ir@haldex.com">ir@haldex.com. Tryckt upplaga förväntas vara klara för distribution under vecka 16.

Årsredovisningen för 2021 publiceras i enlighet med rapporteringskraven i European Single Electronic Format (ESEF). I enlighet med kraven i ESEF har årsredovisningen försetts med XBRL-taggar. ESEF-filerna kan laddas ner på https://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisning-2021/.

I samband med bolagets arbete med internkontroll har ett fel i historiska perioder gällande lagerinventering i Region Amerika upptäckts och rättats. I allt väsentligt är det hänförligt till historiska perioder före 2018. I årsredovisningen 2021 har därför en justering gjorts i ingående balans 2020 mellan eget kapital, varulager och uppskjutna skattefordringar samt med motsvarande belopp vid utgången av 2020 och 2021. Justeringen medför att ingående balans 1 januari 2020 för eget kapital minskat med 45 MSEK.  

För mer information, kontakta:
Jean-Luc Desire, VD och Koncernchef
Lottie Saks, CFO
Jenny Boström, Investerarrelationer

Telefon: +46 418 47 60 00
E-post: ir@haldex.com">ir@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande, den 25 mars 2022, kl 08:00

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4,6 miljarder SEK.